13 juli 2017 - Kan kristendom og yoga forenes?

I løpet av de siste årene har man i enkelte kristne menigheter begynt å praktisere yoga. Man vil søker Jesus Kristus gjennom meditasjonsmetoder som er utviklet innen yoga- bevegelsene. Dette får oss til å spørre om yoga og kristen tro lar seg forene. Tidligere, da New Age- bevegelsen gjorde seg gjeldende, svarte man fra kristent hold ofte nei på dette spørsmålet. I våre dager svarer stadig flere ja.

Denne artikkelen tar sikte på å behandle dette spørsmålet. Jeg tar primært utgangspunkt i bevegelsene «Holy-Yoga» som ble opprettet i Norge i 2012, og «Yogafaith», som ble opprettet i Danmark, i 2015. «Holy Yoga» og «Yogafaith» er begge tilknyttet store internasjonale yoga-nettverk, som sikter på å kombinere yoga og kristen tro.

Opprinnelsene

«Holy Yoga» ble opprettet i USA i 2006 av Brooke Boon. Yogafaith ble opprettet i USA i 1990 av «yogapastor» Michelle Ann Thieleen. Disse nettverkene er temmelig like hva angår tro og praksis. De tilbyr utdannelse av yoga- instruktører, og lederne for de skandinaviske avleggerne er utdannet her. Både Boon og Thieleen har skrevet lærebøker som brukes for å utdanne kristne yoga instruktører. Skal man få grunnlag for å forstå og vurdere den kristne yoga virksomheten bør man analysere disse bøkene. Dette er hovedhensikten med denne artikkelen. Vi starter likevel med å gi noen glimt fra norsk og dansk yoga virksomhet.

«Kristen» Yoga i Norge

I oktober 2016 skriver grunnleggeren av den Norske Holy Yoga avdelingen, Yasmin Nashat Baggerød, en artikkel i avisen Dagen. Her tar hun til orde for mer bruk av yoga i kristne sammenhenger. Hun har opprettet sitt yoga senter i Østfoldbyen Moss, og tilbyr kurs med tanke på å søke Jesus gjennom yoga. Nashat Baggerød skriver at Yoga er religiøst nøytral, fordi den i prinsippet ikke er knyttet til noen religion: Om dette skriver hun følgende:

Holy yoga har også fått et visst gjennomslag i norsk kirkevirkelighet. Dette bekreftes på en av den Den Norske kirkes lokale hjemmesider. Her finner vi en artikkel med innbydelse til en Holy Yoga sesjon i Lambertseter kirke i Oslo (lagt ut 07.03.2017). Her får vi vite at Holy Yoga er en form for kristen yoga virksomhet som har sin opprinnelse i USA:

Som vi ser, legitimeres yoga ut fra hvilken intensjon man har når den praktiseres. Avgjørende er at man ønsker å søke Kristus og tilbe ham når man mediterer. Vi skal komme tilbake til dette problematiske resonnementet nedenfor. Her tar vi med oss enda et sitat fra samme artikkel. Hensikten med det er å få et klarere bilde av hvordan man begrunner at yoga og kristendom kan kombineres:

Les hele innlegget her.