Profetisk over hvorfor Gud dømmer, og hvordan han vil gjøre det

Hva begynner en dom med

Mange kristne misforstår dom. Mange tror at Gud er hevngjerrig. Noen tror at han har en dårlig dag. Og de fleste kristne tror ikke at Gud dømmer, at han sluttet med det etter at Jesus sto opp igjen fra det døde.

Men Skriften sier tydelig:

"Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den.  Da går det presten som folket, herren som trellen, fruen som trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner.  Tømmes, ja tømmes skal jorden og plyndres, ja plyndres; for Herren har talt dette ord.Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort.  Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen." Jes. 24:1-6.  (dette er profetisk for endetiden, eller Åpenbaringsboken)

"Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er" Forkynneren 8:11.

Jesus selv refererte til dommer i GT

Jesus selv når han talte om endetiden, så refererte han til Det Gamle Testamentet, om Lot, hvor Gud la byene i grus pga sin synd, og Noah, hvor Gud ødela den gamle verdenen.

Det er viktig å se, at Gud aldri har forandret karakter. Han er den samme idag, som under den gamle pakten. 

Men grunnen til at de fleste kristne ikke forstår Guds dommer, er fordi du må skjønne det ved tro, ved at Herren åpenbarer det for deg. De fleste kristne forstår heller ikke tidspunktene for dommer, eller hvordan det begynne.

Tegn i værforandringene

Vi kan jo begynne med Norge. Vi innførte abort, dvs drap av små barn først i 1975, så for fullt i 1978. Jeg var ufrelst da jeg gikk på videregående skole i 86-87, og jeg husker at det ble fullt sol og flere plussgrader midt i februar. Jeg opplevde det på innsiden at noe var unormalt. Jeg reagerte. Fordi jeg husker knappt en vinter hvor det var plussgrader i februar. 

Men om du studerer Skriften, og tegn på dommer, så begynner det gjerne med værforandringer. Altså man får gjerne varme vintre, og kalde somre. Det er første tegnet på at Gud ønsker å kommunisere med sin skapelse, at de må vende om til Ham, så Han kan lege landet. Først og fremst ønsker Gud å kommunisere med sine barn, men oftest lar de kristne seg rive med av verdens måte å tenke på, og det at Gud er nådig, og at Han ikke gjør ondt mot sin skapelse. Men skal du forstå Gud, må du lese Skriften, ikke lage en menneskeskapt bilde av Gud. 

Davids reaksjon på unormalt vær

Vi kan se på David i 2 Sam. 21:

I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i hele tre år. Da søkte David råd hos Herren. Herren svarte: «Det hviler blodskyld på Saul og hans hus fordi han drepte folk i Gibeon."

Her ser vi at været var forandret, og landet og folket led pga det. Israel var heldig på den tiden, fordi de hadde en gudfryktig konge. Han søkte Gud, og Gud fortalte hvorfor det var tørke. Den forrige kongen hadde drept uskyldige folk, og Gud krevde rettferdighet for de det gjaldt.

Så Gud forhørte seg med Gibeonittene, og de ønsket 7 ettelevninger av Saul, for å hevne deres eget blod. Det kan høres dramatisk ut. Men vi må huske på at Gud ikke er en Humanist, tvert imot, humanistiske tanker er fiendeskap mot Hans eget Ord.

I Norge tror vi at vi er bedre enn andre på denne kloden

I Norge så selvrettferdiggjør vi vår egen ondskap, og kaller oss god og slår oss på brystet. Men det er bare egenrettferdighet. Enda så er det Guds Ord som bestemmer rett og galt, ikke hva menneskene finner på hele tiden. Så da Gro H. Brundtland og Co. innførte Abort, og Bondevik for KRF var mer opptatt med å samle politisk allianse enn å kjempe mot abort, så ble loven slått igjennom med 1 stemmes flertall. I Guds øyne så innførte vi nå ett folkemord, på en verre måte enn Sauls drap på Gibeonittene. Og idag så snakker vi om 600.000 døde barn, drept sånn at mor og far kunne nyte "friheten". Akkurat som i historien om Gibeonittene, så vil også Gud hevne disse døde barna. Og da begynner han å mikse med været, for å fortelle at det er en farlig vei vi har begynt å gå på. Og at nasjonen må vende om til Ham!

Da værforandringene ble mer dramatisk utover 90 tallet, så møtte jeg flere ufrelste, som også følte og merket at noe ikke var som det skulle. De satte spørsmålstegn. Og det er akkurat sånn Gud begynner å virke på menneskene, ved at Han kaller på deres hjerter og samvittighet, så at de søker Ham. Men rett etter, så kom FN med sin rapport, om at værforandringene var menneskeskapte.

Denne verdens system hater avskyr alltid Gud og Hans Ord

Du må huske, at så lenge man er på jorden, så vil denne verdens system og denne verdens trygghet, det vi setter lit til, alltid kjempe mot Gud og Hans Ord. Systemet vil alltid hate Gud, og forsøke å manipulere alt som er sant og rett. Derfor reiser også Gud opp profeter, for å fortelle hva som er sant og hva som er løgn. Og profetene vil også fortelle hva Gud vil gjøre, både det som er godt i våre øyne, og det som kan virke ondt. Fordi Guds godhet er alltid godt i Hans øyne, tross alt, alt er skapt av Ham. Men fordi menneskene elsker mørket og synd, så vil man alltid føle seg støtt av det som er Hellige og det som er rent. Og vi kaller det ondt, selv om det omhandler rettferdighet. Gud lar seg ikke styre av følelser, men av sitt Ord, det som er rett og galt. Og vi skal være glad at Han er tålmodig. Veldig tålmodig.

Etter at FN slo fast at vår forurensing var problemet, så var det mange mennesker som Gud kalte på, vendte seg vekk fra hva samvittigheten forsøkte å si, og endelig hadde de fått svar på hvorfor været forandret seg. Men for de som har undersøkt FN ekspertenes rapporter litt nøyere, så ser man mange tegn på at det faktisk bare er juks og fanteri. Denne verdens Gud forblinder jordens barn, og mange, mange kristne, til å tro på løgner, og unngå den åpenbare Sannheten. Guds vrede over synden, er på vei mot Jorden. Og bare en sann omvendelse på dypet, som i Jonas bok, vil kunne spare oss for dommen.

Hosea advarer en nasjons ugudelige vei

Vi ser noe lignende i Hosea:

"Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.  De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.  

Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. 

 Allikevel må ingen gå i rette med noen annen eller refse ham; for ditt folk er lik dem som tretter med en prest.   Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med deg om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor.  

Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn." Hosea 4:1-6.

Vi ser her at pga synden i landet, så skulle landet visne. Og også fordi man ikke hadde kunnskap om Gud og Hans Ord. Og vi ser at Skriften beskriver miljøkatastrofer, som at dyr utryddes. Vi kan bare nevne ting som Bien, og humlen, som begge dør i vår tid uten at forskerne helt vet hvorfor. Og om de dør alle, så vil det bli ett stort problem med polineringen. Og det betyr igjen mangel på mat på bordet, eller i verste fall, at det nesten ikke vil finnes mat igjen. Vi snakker om miljøkatastrofer som vil ramme alle, både rike og fattige.

Dommer kan begynne langsomt

Men tilbake til bibelverset jeg begynte med:

"Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er" Forkynneren 8:11.

En dom går som oftest langsomt, fordi Gud elsker sin skapelse, og Han ønsker at så mange som mulig skal vende seg til Ham, så Han kan lege og opprette dem. Gud har ingen glede av å ødelegge det gode Han har lagd, og spesielt ikke menneskene. Men fordi en dom går langsomt, så vil menneskene tro at det ikke får noen konsekvenser, og gjøre mer og mer ondskap. Mennesket lever bare i toppen 80 til under 120 år, men Gud er Evig. Derfor kan domsadvarsler starte i ett slektsledd, og avsluttes i senere slektsledd. Det finnes dommer i Ordet, som ikke ble fullbyrdet på flere 100 år, og noen ganger mer enn 1000 år.

Men når menneskene ødelegger andre mennesker gjennom sin ondskap, så vil Han først gi de muligheter til å vende om. Og når de ikke vil vende om, så kommer det sterkere advarsler. Det hele går suksessivt opp til større dommer. Og om ingen tar det til hjertet, og nekter å vende om, så kan det bli harde dommer som nederlag i krig, jordskjelv, orkaner som ødelegger hardt, overforsvømmelser ol.

De aller verste dommene, blir full tillintetgjørelse som Sodoma og Gomorra, og byene rundt. Eller Noahs gamle verden, som ble druknet. Spørsmålet er bare hvor gjennomsyret det slektet er av synd, og hvor onde de har blitt. Når ondskapen har blitt sånn at man missbruker hver eneste Guds bud daglig, og aldri bryr seg om Gud. Og man elsker ondskapen og hater alt som er rent og godt, da er det like før Gud vil sende en sterk ydmykelse over nasjonen, eller fullstendig ødelegge det. 

Men Gud kan starte dommer i det små, og de kan intensiveres over 20-30-40-50 år eller mer, før den endelige dommen kan komme.

For Norge: Lebesbymannens gamle profetier, enda ikke oppfylt

Da Lebesbymannen kom med en profetisk advarsel i 1907, at russerne ville komme og okkupere en del av Nord-Norge, så satt han en tid: 1953. I 1950 kom det ut en annen profetisk bok, "Dom over Sverige", som talte nøyaktig om hvordan russerne ville ødelegge Sverige i en krig, og boken vakte oppsikt også hos det svenske militæret, ettersom profetien kunne avsløre hemmelige steder som bare det svenske militæret visste om. Da skjedde det en åndelig oppvåkning og de kristne vendte seg om, og ba til Himmelens Gud. Og Han hørte dem, og vendte vreden bort fra Norge og Sverige. I 1953 så hadde Stalin planer om å starte 3 verdenskrig, men så døde han brått, og det ble heller ingenting av planene. Gud rett og slett avverget det. 

I 1968 skjedde det noe annet, som veldig få har fått med seg. Russiske tanks sto og ruset seg ved grensen til landet vårt. Det som kom frem senere, var at de russiske tanksene hadde fått beskjed om å gå inn i landet vårt, men da dukket det opp 2 store engler med sverd i hånden, og alle tanksene sto bare og spinte. De kom ikke inn. Og de dro seg tilbake. Noen måneder senere, så gikk Russland inn i daværende Tsjekkoslovakia, som da ble okkupert.

Du må aldri glemme, at ett land blir bare spart, om det finnes bønnekrigere som kjenner sin Gud, og vokter grensene. Vi kan her se konsekvensene av at ingen vokter muren (dvs landets grenser):

"Jeg søkte blandt dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud." Hesekiel 22:30-31.

Men i tider av frafall, så vil gjerne falsk lære (bla. at det som skjedde i det Gamle Testamentet, ikke har noen betydning idag for samfunnet vårt) og lunkenhet snike seg inn, og grensevokterne/vekterne vil bli færre. Og grensene blir åpne for mulig invasjon.

Gud gir mye nåde, men oftest tar vi det som gitt, og gir Han ingen ære for det

Vi kan her se Guds nåde! Gud gir oss nåde på nåde, tross våre synder, Og ønsker å spare nasjonen vår. Dommen som skulle ha kommet i 1953, har blitt utsatt til 1968, for så å bli avverget igjen, for så til vår tid. Altså en tid på godt over 50 år, og Norge har vært det fredligste landet på jorden. Helt til vi igjen vender oss til våre fedres synder (Vikingene satte uønskede barn ut i skogen for å dø), og vi vender oss mot synder mot naturen, og vi hater Guds Hellige og mest av alt Guds egne sanne profeter. Vi hater Israel uten noen god grunn, og vi støter oss mot Guds Ord i 1 Mos. 12:2-3. Vi dreper våre barn, og blir sinna på alle som ikke er med på å støtte praksisen. Man jobber for å løse opp ekteskapets faste normer, og barn blir overlatt til ondskap fra de er små. Og denne gangen tviler jeg på at Gud vil vende sin vrede bort fra Norge. Denne gangen så vil Russerne komme i nær fremtid!

Og tegnene på det, er den stadige værforandringene som kom på 80 tallet, og som bare har blitt verre og verre. Folk reagerer på det, men tror dessverre på FNs rapporter. Og jordskjelvene og naturkatastrofene brer seg over hele jorden, og ofte dobles i intensitet. Vi ser det over hele jorden. Alt dette er Jordens egne fødseslveer, pga synden. Vannet blir varmt, der det før var kaldt. Det snør der hvor det før var varmt. Det er varmt der det før snødde. etc. etc.

USAs synder og dommer

Vi ser katastrofale værforandringer nå mot USA. Men USA har fått mange advarsler over mange år. Husk at USA tapte sin første militære kamp i nyere tid rett etter at de innførte abortloven i 1973, altså Vietnam krigen. Siden har ondskapen økt og økt. USA har mer enn 50 millioner ufødte barn å stå til ansvar for. De elsker synd mot naturen. De hater den rettferdige, og forfølger han om de kan. Media hater sannheten, og fremmer løgner hele tiden. USA har en sterk tradisjon med dobbeltmoral mot Israel, og støter seg da mot 1 Mos. 12:2-3. USA fører suksessive kriger mot mindre nasjoner, og de fleste av dem, om ikke alle, er umoralsk og forbryterske. Dessuten så driver USA med overvåkning av stort sett alle mennesker på denne jorden, om de har teknologi nok til det. 

En  sterk advarsel

Og den 11 september 2001, så fikk USA sin første advarsel. Og de tok det ikke til hjertet, og dermed så havnet de i samme felle som Israel, Nord Riket i GT, når de fikk sine advarsler. Jeg vil anbefalle deg å lese boken "Profetien" med Jonathan Cahn. Den beskriver en gammel profeti i Jesaja 9, som Israel fikk ang. en katastrofe som skjedde (som var en sterk advarsel), og som de ikke tok på alvor, og så falt de noen år senere i krig, og ble bortført til andre nasjoner. Denne profetien gjelder også USA.

Og vi ser nå at dommene som Gud har holdt tilbake over mange år, tross deres store synder, kommer nå til sin ende, eller skal vi si, begynnelse. Den 21 august kom det en total solformørkelse som gikk på tvers over hele USA. Og det var ett tegn på dom. Og rett etter, så kom det harde orkaner som har da vært med å ødelegge mye i USA. Og likevel, dette er nok bare starten. Kan det stoppes? Ja, når Guds Folk tar det på alvor! Og vender om fra sine sløvhets synder, og åndlige blindhet, så vil Gud først lege sin kropp, så kan Han lege Landet. Men hittils har de fleste kristne ikke skjønt noe. De tror enda mer på FN en Bibelen.

"Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg byder gresshopper å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land." 2 Krøn. 7:13-14.