11 juni 2016 - Frimurerordenen - hemmelig brorskap & okkult religion

 

 

Innledning

 

Våren 1992 startet Magazinet en artikkelserie om hemmelige ordener. Serien fikk stor oppmerksomhet i både Norge og Sverige og ble referert i TV, radio og i flere dagsaviser. Den store interessen for emnet fra våre lesere og den gjennomslagskraft som artiklene representerte viser at det finnes et stort behov for informasjon og kunnskap om de hemmelige ordbene.

Redaksjonen samlet etterhvert et ganske omfattende materiale om emnet og denne boken er en samling av de artiklene vi hittil har publisert. Noen kapittel i boken består dessuten av upublisert materiale.

Fordi flere hemmelige ordener hevder at de hviler på en kristen grunn og fordi mange kristne derfor i god tro har blitt med, er hovedhensikten med denne boken å påvise den den åpenbare religionsblandingen som finnes i losjene. Vi ønsker også å peke på dødskulten og de sterke okkulte bindingene som medlemmer i hemmlige ordener blir utsatt for.

 

Redaksjonen

 

Kapittel 1

 

Hva ligger skjult i Frimurerordenen?

 

Av Ulf Ekman

 

Finnes det et brorskap som har en så sterk indre lojalitet at man hjelper hverandre i tykt og tynt,

 

til og med på bekostning av annen lojalitet og kanskje t.o.m. moralske lover? Finnes det et brorskap som i det ytre ser veldig bra ut, men som egentlig driver med sofistikert dyrkelse av døden og religionssynkretisme som har store likhetstrekk med satanisme?

 

Ja, det finnes, nemlig frimureriet!

Frimurerordenen har spredt seg uhindret over hele verden. Man har bygget opp et nettverk, der utenforstående ikke har den minste anelse om hva det er som egentlig pågår, der medlemmene bindes av edsbesvergelser og dødsritualer der man kommer under sterke forbannelser hvis man bryter taushetsløftet. Det er en verden som er utelukkende for menn. Deres koner eller andre kvinner har ingen innsynsrett, og de har ingen anelse om hva som skjer!

 

Det kan virke som om dette er en hemmelig, ufarlig klubb for voksne guttunger, men dessverre er dette ikke tilfelle. Det er et nettverk av mektige menn, politikere, forretningsmenn, økonomer, biskoper, forfattere m.m. som har innviet seg i en kult som vanlige folk ikke vet noe om. Deres målsetninger, ritualer og tro har blitt skjult for allmennheten.

Utad viser de respektabel oppførsel, høye idealer og allmenn religiøsitet.

Virkeligheten bak dette hemmelighetskremmeriet er dessverre en helt annen, spesielt når man kommer høyere opp i de ulike gradene.

Det benektes at frimureriet er en religion, men det er akkurat det det er. Riktignok blir frimurere fremstilt som kristne i kristne land, men i muslimske land har de en muslimsk tilpasning. Egentlig er frimureriet ingen av delene.

 

Frimureriet er en egen synkretistisk religon som er basert på påkallelse av de døde og dødsmystikk. De har et frimurertempel. De har et alter. De tilber sin guddom - Den store arkitekten (mesterarkitekten). Som egen religion er den synkretistisk, noe som innebærer at den er en sammenblanding av elementer fra mange forskjellige religioner. Selv gir den seg ut for å være den eldste religionen med antikk mystikk og visdom som er grunnlaget for alle andre religioner.

Man tror på et høyere vesen. Hver enkelt får ha sin oppfatning av hvem Gud er, det være seg Gud, Allah eller et annet vesen. Det er sekundære trosoppfatninger som ikke er så viktige. De er underlagt det høye frimurerprinsippet om en guddom som har skapt hele verden (den store arkitekten).

Og dette har flere skandinaviske biskoper gått inn i!

Frimureriet hevder at Jesus Kristus er et menneske som har vist veien til Gud. Men jo høyere opp du kommer, desto mer viser det seg at Jesus ikke er ”veien, sannheten og livet”. Man tror ikke at Jesus har åpnet veien til Faderen. Men i joh 14:6 står det: "Ingen kommer til Faderen uten ved meg”, og det ødelegger fullstendig frimurernes ideologi.

 

Mesterarkitekten eller Den store arkitekten er frimurernes gud. Han er ikke identisk med den jøde-kristne Gud som blir beskrevet i Bibelen. Men de fleste frimurerne tror det, iallfall i begynnelsen. Først i de høyere gradene i for eksempel det engelske frimureriet blir gudens rette identitet avslørt. Gudens navn er Jah-Bul-On. Da er det ikke lenger frihet til å tolke det høye vesenet som man selv vil. Jah-Bul-On blir en konkret gud. «Jah» står for Jahve, den hebraiske guden. «Bal» Baal, den gamle kananittiske fruktbarhetsguden, og «On» står for Osiris, den egyptiske underjordiske guden.

Hvordan kan Jahve og Baal forenes, som i Bibelen er motsetninger? Hva har Jahve - Den Høyeste, Den Allmektige - å gjøre med Osiris, en egyptisk dødsgud? Både Baal og Osiris er manifestasjoner av djevelen - Guds fiende. Deres navn blir også i dag påkalt i magi, trollformler og satanisme. Til tross for at forskere som har studert frimurerordenen har påvist navnet Jah-Bul-On, blir gudens navn benektet blant frimurere. Andre bare ler av det. Men fakta består. Dette er den guden som man tilber. Jo høyere opp i gradene man kommer, jo vanligere blir mystikk, religion, dødskult og okkulte fenomener.

 

I 1951 gikk den anglikanske presten Walton Hannah til angrep på Frimurerordenen i en teologisk artikkel som senere ble en bok, ”Darkness Visible”. Den anglikanske kirke var nemlig en høyborg for frimurere. Debatten gikk som ild i tørt gress i England, og man fikk nesten erkebiskopen til å ta spørsmålet opp for kollegiet i Canteburry. Erkebiskopen, som selv var frimurer, klarte å stoppe det hele. Frimurerne fikk være i fred. Hannah påviste i sin bok at hver eneste kristen kirke som på alvor hadde studert frimureriet, var kommet frem til at det var uforenelig med kristen tro og lære. Det gjelder alle kirker fra den gresk-ortodokse til den katolsk Både den gresk-ortodokse og den katolske kirke betrakter frimureriet som avgudsdyrkelse og djevelsk hedenskap. Det er merkelig at mange lutherske prester som sympatiserer med katolisismen, i så stor grad er frimurere.

Frelsesarméens Booth advarte på det aller sterkeste mot frimureriet. Det gjorde også lutherske kirker, metodistkirker og presbyterianske kirker.

 

De pekte på teologiske ulikheter mellom kristendom og frimureri. Disse kirkene mente også at det var umulig å være lojal både mot Jesus og frimureriets hemmelighetskremmeri.

Det sier litt om hvor dypt mange kirker har falt, både teologisk og med hensyn til sin

overgivelse til Jesus,  når mange biskoper   og prester er innviet til frimurerlosjens dødskult. Dette er definitivt en av årsakene til fiendskap mot sann vekkelse og likegyldighet overfor den. Dersom man er lojal mot mørket, vil man neppe ha lys. Bibelen er klar i sin advarsel mot religionsblanding. Paulus sier i 2. Kor 6:14-17

 

” Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva

samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere”.

 

Det er et åndelig bedrag når mennesker blir lokket inn i noe som man først senere får rede på hva egentlig er. Medlemmer i lavere grader vet ikke hva som skjuler seg i de høyere gradene. Jesus sier i Joh. 18:20: ”Jeg har talt fritt ut til all verden. I det skjulte har jeg ikke talt”. Paulus advarer også for hemmelighetskremmeri og sier: ”Vi har lagt sannheten åpent frem”.

 

I utgangspunktet virker altså frimureriet moralsk og kristent. Man refererer til Gud, Bibelen og Jesus. Dette er årsaken til at mange kristne er blitt tiltrukket av frimureriet og lurt inn i det. Når man er kommet innenfor, er man bundet av eder og lojalitetserklæringer som ikke kan oppheves. Ettersom man stiger i gradene øker innslaget av det magiske og okkulte, og avgudsdyrkelsen blir mer og mer åpenbar i en liturgisk- symbolsk forening mellom kristendom og hedenskap (dette begrenses ikke til kristen tro, men omfatter all religiøs "visdom” som omfattes i frimureriet, som selv hever seg over alt dette). Man inkluderer gjerne Bibelen, men aksepterer naturligvis ikke at Bibelen er den eneste boken med åpenbaring fra Gud.

 

Symbolene som frimurerne bruker har okkulte røtter. Mye er tatt fra kabbalisme. Frimurerne blir lokket med at jo høyere opp i gradene de kommer, skal de hele tiden få del i en gammel, hemmelig (okkult og skjult) visdom. Dette systemet er praktisk talt identisk med mystikkreligionene som kristendommen avslørte som avgudsdyrkelse på apostlenes tid. Det er den samme ’’hemmelige kunnskapen”, den samme type "broderskap” og de samme typer "guder” som eksisterer i dag.

En kristen som blir frimurer får en tosidig lojalitet. Edene tvinger ham til å inngå kompromiss, og leder ham steg for steg inn i avgudsdyrkelse. Jesus blir blandet sammen med en mengde andre ikke-kristne religiøse ideer og trosoppfatninger.

 

For det første er frimureriet en religion. Mackeys ’’Encyclopedia of Freemasony” er et standardverk for frimurere. I denne boken står det: "Frimureriets religion er ikke kristendom”. Altså en religion, men ikke kristen!

For det andre anser frimurerne kristendommen for å være sekterisk, mens frimurerordenen er universal; den aksepterer altså mange religioners innhold og ideer. I Mackeys oppslagsverk står det også at folk med alle trosoppfatninger kan samles omkring frimurernes alter.

For det tredje! Frimurerne bekjenner ikke Jesus Kristus som Herre og Gud. Deres gud er den store arkitekten, som ikke kan identifiseres som Faderen, Sønnen eller Den Hellige Ånd. Jesu unike verk på Golgata, hans identitet som Guds Sønn og som den eneste vei til Gud blir skjøvet til siden.

For det fjerde viser man en vei til udødelighet og til himmelen som ikke går gjennom Jesus Kristus. Men gjennom mystikk, symbolske handlinger, allmenne velgjerninger og "hemmelig visdom” håper man å komme til himmelen. Bedragerisk og tragisk!

For det femte! Mennesker blir bundet gjennom eder, og gjør troende ulydige og troløse mot sin Herre, Jesus Kristus. Jesus advarte oss mot å avlegge ed, Matt 5:34-35. Uten å avlegge eder, som er hemmelige, kan man ikke bli frimurer. Brudd på eder og løfter overfor brødre er forbundet med grove trusler og forbannelser. Det forekommer trusler om død og utryddelse.

 

Disse menn, med sin hemmelige avgudsdyrkelse og okkulte "visdom", er organisert i brorskap over hele verden. De identifiserer hverandre gjennom spesielle tegn og håndtrykk. De har overgitt seg til troskap mot hverandre og til en mystisk guddom som er en blanding av ulike religioner. Ifølge Bibelen er det Satan som står bak disse avgudene (Baal, Osiris etc.). Deres dødsmystikk er en mystikk som påkaller dødens ånd. Spørsmålet er: Er en frimurer som er dommer, mer bundet til sitt lands lover enn til frimureriets eder? Er en politiker som er frimurer, mer innstilt på å tjene sine frimurerbrødre enn sitt land? Kan banksjefer som er frimurere stoppe uønskede lån og transaksjoner og t.o.m. sørge for å slå ikke-frimurere konkurs? Kan frimurerpoliti hjelpe en frimurerforbryter?

Uten å la fantasien løpe løpsk kan man jo lure på hvilken målsetning et slikt "brorskap” med slike ritualer, som fremstiller seg som "kristent”, egentlig har. Og hva gjør skandinaviske biskoper i denne losjen? Hvordan man enn ser på det, står dette fast: Man sier at man tjener lyset, men har innviet seg til mørket. Man sier at man tjener Jesus, men bak fasaden har man bøyd kne for djevelen og lovet ham troskap og lydighet, for det er han som ”har skapt seg om til en lysets engel” (2.kor 11:14) og viser et ”kristen- religiøst” ansikt i frimurerideologien.

 

Anbefalt litteratur:

1)         Should a Christian be a mason?, E.M Storms, Forlag: New Puritan Library.

2)         The Brotherhood, Stephen Knight,

Forlag: Grafton, Harper Collins Publishers

 

Kapittel 2

 

Frimureriets religionsblanding

 

"Paven er den firemste blant apostlene...”

 

Med religiøs toleranse som fortegn tilpasser frimureriet seg alle verdensreligioner. Tilhengere av alle livssyn kan møtes i frimureriets mystiske symbolverden.

- Mystikken er grenseoverskridende, sier den svenske biskopen Martin Lønnebo i dette intervjuet. Lønnebo drømmer selv om at alle verdensreligioner skal forenes med den katolske pave som den selvsagte åndelige leder.

Martin Lønnebo er biskop i Linkøping bispedømme og frimurer av tiende grad. Da buddistmunken Dalai Lama besøkte Sverige, tok Martin Lønnebo imot ham i domkirken i Linkøping. Biskop Lønnebo var også en av dem som tok imot paven ved hans besøk i Sverige. I sin nylig publiserte bok ”Det Vise Hjertet” taler Manin Lønnebo åpent om synkretisme og religionsblanding.

Allerede i det første kapitlet beskriver biskop Lønnebo en drøm om et alterskap. På alterskapet henger det flere gudebilder i messing. Lønnebo forstod at ”hver og en av disse på en merkelig

måte var bilder av Gud".

 

I neste kapittel beskriver Lønnebo en visjon om å kunne forene alle verdensreligioner. ”Hvilke muligheter vi har dersom alle kunne tjene den ene, udelelige kroppen”, sier han.

Han beskriver verdensreligionene i form av tre veldige overkulturer; Navlens kultur, Hjertets kultur og Hjernens kultur. Hinduismen og buddismen tilhører Navlens kultur, mens Hjernens kultur står for det rasjonalistiske Vesten.

Kristendommen og Islam tilhører Hjertets kultur ifølge Martin Lønnebos visjon. "At Islam er Hjertets kultur betviler ikke den som har kjent varmen fra den himmelske kjærlighetsilden i sufienes sanger”, skriver han. Sufiene er islams mystikere og anses av visse muslimer for noe i

nærheten av helgener.

 

Hjertets oppgave er i følge Lønnebo å forene de to andre kulturene for at ’alt skal kunne tjene den ene, udelelige kroppen”, dvs. menneskeheten.

 

Boken avviser også at Kristus er det eneste lyset. "Kristi lys slukker ikke andre lys”, skriver Lønnebo i boken og drømmer samtidig om en kirke som "samler seg mer og mer i en synlig enhet ... i en katolsk, ortodoks og evangelisk kirke med Peter som den fremste blant aposdene...

- Ja, jeg tenker på paven, forteller biskop Martin Lønnebo til Magazinet når vi kontakter ham i forbindelse med spørsmål om synkretisme og frimureri.

-          Men jeg tror ikke at paven er ufeilbarlig, legger han til.

-          Men er han den fremste av apostlene?

-          Ja, han er jo leder for den største kirken.

-          Du sa for en tid siden på en ledersamling i Linkøping at kristendommen er panteistisk. Forklar?

-          Kristendommen tror at Gud er allestedsnærværende. Det finnes ingenting utenfor Gud.

-          I et intervju i en svensk avis nylig awiste du Bibelens beskrivelse av kampen mellom Gud og djevelen. Du mente at satan var et symbol på ondskapen, en upersonlig kraft...

-          Jeg mener at det er å forminske djevelen dersom man fremstiller ham som et slags menneske med horn og hale. Djevelen er en ond kraft. Jeg har ingen middelalderforestilling om djevelen.

-          Tror du at Gud innbefatter både det gode og det onde?

-          Når alt kommer til stykket, er Gud suveren både over godt og ondt. Nå finnes det to krefter som strider mot hverandre, men man må ikke ta bort Guds allmakt slik at han til slutt ikke seirer. Gud er årsaken til alt og slutten på alt.

-          Er Gud bare god?

-          Ja, men iblant kan det han gjør se ut som et onde.

-          På hvilken måte?

-          En prøvelse for eksempel. Den kan oppleves som ond, men fører til noe godt.

-          Hvordan kommenterer du at det finnes muslimske frimurerordener?

-          Det finnes forskjelliger former for frimureri, akkurat som det finnes forskjellige former for religion. Den skandinaviske formen er et kristent frimureri.

-          Men det store flertallet av kirker - metodister, katolikker, lutherske kirker, anglikanske kirker - har jo fordømt frimureriet?

-          Det finnes så langt jeg vet ingen svensk kirke som har fordømt det svenske frimureriet. Vel, kanskje finnes det en...

-          Muslimske frimurere anvender koranen og setter inn Allah i frimurernes upersonlige gudsnavn...

-          Det svenske frimureriet har ingen upersonlig gudsnavn.

-          Hva heter han der da?

-          Ja, det er en annen sak, men vi vet vel hva gud heter?

-          Er det forenelig med kristen tro å tilbe egyptiske guder som Isis og Osiris?

-          Nei.

-          Så det tar du avstand fra?

-          Ja. Man kan derimot bruke lignelser og bilder. Men det er ikke spørsmål om tilbedelse.

-          Disse gudsnavn kan altså fungere som symboler på Gud?

-          Jeg er en sterk tilhenger av det første bud.

-          Er det forenelig med kristendom i legge seg i kister og sverge eder?

-          Jeg har aldri ligget i en kiste og sverget en ed.

-          Men har du ligget i en kiste?

-          Det kommenterer jeg ikke... Det kan vel hende...

-          Hvordan forholder du deg til eder?

-          Hos oss frimurere handler det om symbolske eder fra 1700- eller 1800-tallet.

-          Men de bl ir fremdeles brukt i ritualene?

-          Det vil jeg ikke påstå.

-          Men det faktum at du ikke vil avsløre noe om ritualene er vel det beste beviset på at edene, der man bl.a. sverger livslang taushet, fremdeles fungerer?

-          Inntaksprøvene skal jo være hemmelige, ellers er det ikke virkelige prøver. Derfor kan man jo ikke avsløre innholdet.

 

Så langt biskop Lønnebo. Frimurerordenen har hentet mye inspirasjon fra gamle egyptiske religioner. Egyptiske guder som Osiris og Isis forekommer ofte i de ulike gradene. I verdens nest eldste frimurerlosje i Dublin finnes to store sfinxer og andre skulpteurer fra fortidens Egypt. I London kan frimurerlosjer leie et stort egyptisk tempel i Great Eastern Hotel på Liverpool Street til sine seremonier. Mange frimurerideologer erkjenner åpent sammenhengen mellom dagens frimureri og mytene i egyptologien.

Komponisten Mozart var en aktiv frimurer. I hans opera "Tryllefløyten” blir frimurersymboler flittig brukt, og operaen avslører også en del av frimurerlosjens gudsbilde. Andre akt begynner med en bønn til de egyptiske gudene Osiris og Isis. Teksten lyder: "O Isis og Osiris, send din ånd av visdom til det unge paret...”.

Mozart fikk kritikk fra frimurerlosjen fordi operaen avslørte frimureriets hemmelige ritualer.

Våren 1992 pågikk et kurs i mystikk i domkirken i Linkøping. Blant annet har religionsprofessor Jan Bergman, bosatt i Linkøping og ansatt ved universitetet i Uppsala, holdt foredrag om islams mystikk - sufismen.

Når vi spør Martin Lønnebo hvorfor man foreleser om islams mystikk i Linkøpings domkirke, svarer han:

 

- Vi er interessert i religionshistorie. Vi ville på denne måten vise at det finnes en dypere fromhet i muslimske land enn det vi ofte opplever. Mystikken er grenseoverskridende. Den finnes i alle religioner, sier Lønnebo.

En svensk dagsavis avslørte for noen år siden at professor Bergman drev et propagandasenter fra Uppsala slott som ble sponset av Libyas diktator Muhammar Ghadaffi. Professor Bergman forsvarte også, sammen med islameksperten Jan Hjarpe, Ahmed Ram i på Radio Islam da han ble dømt til fengsel for hets mot det jødiske folk. Professor Bergman er frimurer av sjette grad, mens Jan Hjarpe er frimurer av sjuende grad Opplysningene er fra 1990).

I sin forskning har professor Jan Bergman egyptologi og religionene i fortidens Egypt som spesialområde. Bergmans doktoravhandling har tittelen ”Ich bin Isis” (Jeg er Isis) og handler om den egyptiske gudinnen Isis. I boken beskrives bl.a. legenden om hvordan den magiske urmoderen og himmelgudinnen Isis fødte frem solen.

 

I sin forelesning i Linkøping, som Magazinet deltok i, beskrev Jan Bergman sufismens historie frem til idag. I begynnelsen av sin forelesning konstaterte han at det i dag finnes en voksende interesse for sufisme.

Han fortalte også om en sekularisert franskmann som i begynnelsen av dette århundret gav seg ut på "vandringer for å finne seg selv”. Han kom til en muslimsk stamme i Afrika, der han møtte en orden som interesserte seg for sufisme. Franskmannen ble så overveldet at han viet hele sitt liv til studiet av mystikken i islam. Bergman fortalte videre at franskmannen senere gikk inn i en kristen orden, noe som ifølge Bergman er et tegn på at det ikke finnes mye som skiller de ulike verdensreligionene. Professor Bergman mener at mystikken er et pulsslag fra en levende religion som alle kan ta til seg, uavhengig av hvilken religion man bekjenner seg til.

 

Kapittel 3

 

HODESKALLER PÅ VEGGENE

 

Et entreprenørfirma restaurerte Strand Hotel på Blasieholmen i Stockholm på midten av 80-tallet. Hotellet ligger i samme bygning som de svenske frimurernes hovedkvarter. Under restaureringen ble derfor arbeidet overvåket av en frimurer. Under arbeidet ble det feilaktig slått hull i veggen inn til et hemmelig rom i frimurernes hovedkvarter. Frimurervakten fikk raseri utbrudd og ble forvandlet fra å ha vært en snill og beskjeden person til en panikkslagen mann som slengte ut eder og forbannelser mot bygningsarbeiderne. Han forsøkte å henge et teppe foran hullet, samtidig som han truet bygningsarbeiderne med hva som kom til å skje dersom det hendelsen ble offentliggjort.

 

Men det var likevel en som kikket inn bak teppet, og til sin store overraskelse fikk han se et rom som var fullt av skjelettdeler og kranier. Vedkommende hadde kamera på seg og tok noen bilder av rommet. Omslagsbildet på denne boka er ett av bildene som han tok.

Da ryktet spredte seg om frimurernes hemmelige rom, dementerte man til å begynne med fra offisielt frimurerhold at det skulle finnes noen hodeskaller i noe hemmelig rom i frimurernes lokaler.

Kveldsnyhetene fikk imidlertid høre om saken, og offentliggjorde bildene som mannen hadde tatt inne i rommet. Da bildene ble offentliggjort innkalte Den Svenske Frimurerorden til pressekonferanse, den første i det svenske frimureriets historie. Ved pressekonferansen hevdet man at hodeskallene og knoldene var laget av kunstig materiale.

 

Ener avsløringen av frimurernes hemmelige rom ble det en intensiv debatt i massemedia om de hemmelige ordnene.         Mange menn forlot ordensvesenet i denne perioden, og Tempelridder ordenen, for eksempel, mistet et tusentalls medlemmer i siste halvdel av 80-tallet.

Omkring samme tid kom Kjell Sjoberg med sin bok om hemmelige ordener. Den het "Advarsel -

sammensvergelse pågår”.     

 

Flere personer som hadde frasagt seg ordenslivet gikk dessuten offendig ut i kristne tidsskrifter og redegjorde for ordnenes hemmelige ritualer, der det krydde av innslag av dødssymboler og okkulte besvergelser.

Kjell Sjoberg mener at ordnene har som målsetning å infiltrere kristenheten.

- Hemmelige ordener har en bevisst strategi om å infiltrere kristne menigheter. Det pågår en aktiv verving av medlemmer for å få kristne ledere med i de forskjellige ordnene, sier Kjell Sjøberg.

Han mener at motstanden mot vekkelseskristendom og fornyelse ofte kommer fra kristne som er involvert i disse ordnene.

 

-          Gang på gang har jeg støtt på det samme fenomenet. De menighetene som har hatt ordensbrødre i menighetsledelsen har både lukket seg for, og ofte vært sterkt kritiske mot vekkelse og fornyelse.

Menighetsmedlemmer som er med i hemmelige samfunn er til hinder for at menigheten skal kunne vandre i lyset. I hemmelige ordener inngår man pakt med døden og dødsriket.

-          Som kristen skal vi kun ha lojalitet til Jesus Kristus, sier Kjell Sjøberg.

En sak som avslører frimurernes innstilling til vekkelseskristendom er den økonomiske støtten de gir til foreningen FRI i Sverige, en liten, men bevisst forening som plasserer trosbevegelsen (Oa: På 80 tallet og en del ut i 90 tallet var trosbevegelsen en vekkelsesbevegelse i motsetning til senere utvikling) i samme kategori som sekter og nyåndelige bevegelser. FRI har fått økonomisk støtte fra en frimurerlosje i Stockholm. Frimurerlosjen ”St. Johanneslogen, den Nordiska Första ”har ved minst ett tilfelle støttet FRI's virksomhet med kr. 50.000,-. Hans Kristensen, første skattmester i Stockholmslosjen og frimurer av 10. grad forteller:

-          Vi vil hjelpe mennesker som har fått sterke bindinger til disse bevegelsene, bånd som de ikke klarer å rive over selv, sier Hans Kristensen for å forklare hvorfor losjen bestemte seg for å støtte FRI.

 

-          Så De mener at mennesker i trosbevegelsen får slike bindinger?

-Ja-

-          Får man bindinger til frimureriet når man blir medlem der? Og er disse bindingene skadelige?

—        Det finnes bindinger, men de er ikke skadelige. Det lar seg gjøte å være passiv medlem eller forlate frimureriet...

—        Men det er jo et veldig hemmelighetskremmeri innenfor frimureriet. Hvordan er det med taushetsløftene? Kan man bryte dem?

—        Det er en annen sak...Det har jo med våre ritualer å gjøre.

Harriet Swenhard, talsmann i FRl er bekymret over at FRI sponses av en frimurerlosje i Stockholm. Og selv om hun er kritisk til flete aspekter ved frimureriet ser hun ingen grunn til at FRI skal advare mot hemmelige ordener.

—        Man vet iallfall nøyaktig hva man gir seg til når man blir frimurer, svarer hun.

 

Kapittel 4

 

"Måtte min hals bli skåret over.-"

 

For å nå toppen innen frimureriets hierarki må en kandidat gå gjennom flere okkulte seremonier, der bl.a. dødsmystikk, likkister og ekte dødningehoder er viktige ingredienser. I dette kapidet beskriver vi noen av disse ritualene.

Det skandinaviske frimureriets gradesystem består av elleve nivåer. Den øverste graden er en embetstittel. I det engelske frimureriet (royal arch) kan man nå helt opp til den 33. grad.

Systemet fungerer slik at frimurere i de lavere gradene ikke vet hva de som er over dem sysler med. Det kommer som en overraskelse etterhvert som man stiger oppover i hierarkiet.

Det er ifølge frimurerne umulig å frasi seg de løftene man gir når man innvies som frimurer. Navnet biir imidlertid strøket i medlemslistene dersom man ikke betaler årsavgiften flere år på rad. Slik ser deler av frimurernes innvielsesrituale ut:

 

Grad 1

For å bli opptatt i ordenen må kandidaten være anbefalt av to frimurere. Kandidaten nå selv søke om medlemskap. Klesdrakt ved inrivielsesseremonien er frakk og hvit skjorte. Med bind for øynene blir kandidaten ført inn i losjens førstegradssal. Her må han avgi et langt taushetsløfte der han bl.a. samtykker i at halsen blir skåret over, hjertet rives ut, tungen og involler skjæres ut og kastes i havets dyp, kroppen brennes og askene spres for alle vinder slik at ingenting ”av meg eller mine levninger måtte finnes igjen blant mennesker eller frimurere” dersom han bryter løftet. Se for øvrig neste kapittel.

Grad 2

Etter et år som frimurer av første grad kan man gå videre til 2. grad. Det er ingen spesiell seremoni som gjennomføres. Denne grad kalles ’’medbrodergraden”.

Grad 3

Kandidaten føres baklengs inn i losjeronmet som for anledningen er prydet med dødssymboler Han oppfordres til å tenke på døden. Lyset er dempet.

Den ordførende mester eksaminerer kandidaten, med en ekte hodeskalle ved sin side. Deretter slår han kandidaten symbolsk tre ganger på hodet med en hammer. Kandidaten legges så ned i en kiste, og lokket legges på. Etter at kisten er lukket oppfordres han til å lære å kjenne ”det oppholdsrom der han senere skal bo”.

 

Etter en stund som ”død” sier en ledende frimurer: "Liket er allerede gått i forråtnelse. Neglene løsner fra fingrene, men med min og Kleopatras hjelp skal vi vekke ham til liv.” Andre frimurere banker på lokket til kisten. Seremonien avsluttes med ordene: ”Det er fullbragt.”

Grad 4/5

Disse gradene gjennomføres samtidig. Under ritualet brukes det en galge. Et rep legges om halsen på kandidaten, og det blir tilstrammet symbolsk fire ganger. Dette skal hjelpe kandidaten til å bli et bedre menneske.

Grad 6

Ritualet i forbindelse med innvielsen til denne graden kan best sammenlignes med en vandring i det underjordiske. En maskert ordensbror fører kandidaten frem til en mørk kjellergang og forlater ham der.

Med bare en lykt i hånden tvinges kandidaten til å passere mange likkister, kranier og skjelettdeler. Når han har gått gjennom dette skrekkammeret får han akasiegrenen, som skal være symbol på håpet.

Grad 7

Fra og med grad 7 har kandidaten lagt de såkalte arbeidsgradcnc bak seg. Nå har han tatt steget inn i Kristusgradene. Kandidaten blir innviet i frumurerreligionen. Han tar imot en hvit drakt med rødt kors på ryggen, på brystet og på hodet.

Grad 8

Kandidaten får ta imot frimurernes spesielle ring.

Grad 9 og 10

Se neste kapittel.

 

Ifølge Den Norske Frimurerordens eget medlemsmatrikkel finnes det ca 16.200 frimurere her i landet.

En stor del av Norges frimurere har viktige posisjoner i samfunnet. Årsaken til at man går inn i en hemmelig orden er ofte prestisje eller spenning. Gjennom hemmelige tegn, håndtrykk, slipsniler, m.m., kan frimurere kommunisere hemmelig med hverandre. Ordensbrødrene danner et nettverk der man stiller opp for hverandre. Lojaliteten mot "brødrene” er viktig. Taushetsløftene og hemmelighetskremmeriet skaper en samhørighet mellom medlemmene.

 

I perioden 1989-93 møtte ni frimurere som representanter på Stortinget. Disse var:

 

Svein Alsaker (KrF)

Oscar D. Hillgar (FrP)

Jens Marcussen (FrP)

John G. Bernander (H)

Ole Johs. Brunæs (H)

Sigurd Holemark (H)

Tore Lidtved (H)

Arne Alsåker Spilde (H)

Petter Thomassen (H)

Helseminister Werner Christie (AP) var i utgangspunktet også frimurer, men besluttet seg for å forlate losjen etter debatten omkring losjevesenet i januar 1993.

 

Kapittel 5

 

BYTTE AV RELIGION I RITUALENE?

 

"Vil du bekjenne deg til frimurernes religion og oppgi din egen?” Dette spørsmålet får man når man innvies til frimureriets første grad. Ritualet gir senere en tvetydig forklaring på hva som menes med denne utspørring om religion.

Magazinet har lest gjennom flere av frimurerordenens ritualer. I dette nummeret gjengir vi deler av det tredje og fjerde kapittel i Den Svenske Frimurerordenens Grunnlov, bok to. De svenske og norske frimurerritualene er identiske.

 

På 18 maskinskrevne A4-sider beskriver kapittel tre hvordan en frimurerlosje åpnes og lukkes. I løpet av dette ritualet gjør forskjellige deltakere et tegn som kalles ’’halstegnet” et titalls ganger. Den ordførende mesterens sentrale rolle fremgår klart av ritualet. Den ordførende mester skal bl.a. opplyse og styre sin losje, og de andre brødrene skal ”ta imot, bebude og iverksette hans befalinger”. lfølge ritualene har den ordførende mesteren fått sin makt av "Ordenens Viseste Stormestere”. Tretten ganger under åpningen og avslutningen av en losje skal forskjellige frimurerbrødre bøye seg for den ordførende mester.

 

Før losjen åpnes skal noen av ’’brødrene" sørge for at "losjen er vel bevart” slik at "ingen uopplyst” kan nærme seg”. Før losjen avsluttes spør den ordførende mester "om noe uanmeldt finnes til Ordenens gagn og våre brødres vel”.  Brødre kan nå be om ordet og diskutere saker som er aktuelle for frimurerordenen. Til slutt tar man opp en kollekt og den ordførende mester ber ”Må han...tilslutte vår lenke slik at den aldri kan oppløses av opprørske brødre..."

 

Kapittel fire i Den Svenske Frimurerordenens Grunnlov består av 37 A4-sider og beskriver hvordan man blir opptatt som St.Johannes lærling. Den som søker opptak må signere et skriftlig dokument og så føres inn i et forberedelsesrom der man får et bind for øynene og en vid mørk kappe som festes rundt halsen. Med en sverdspiss rettet mot brystet føres den søkende til døren inn til losjerommet. Etter diverse spørsmål slippes han og føres så inn i losjerommet med sverdspissen mot brystet. Den ordførende mesteren spør bl.a om den søkende er "beredt til å overgi deg helt og holdent i våre; hender og å bli gjort til frimurer etter de lover og skikker vi lyder...”

 

Den første testen handler om frimurernes religion. Etter et spørsmål om hvilken religion den søkende bekjenner seg til, forklarer den ord førende mester ”vi har også en religion. Men hvorvidt den skiller seg fra, eller er lik den De bekjenner, min herre, er for verden en hemme­lighet, som det ikke er meg tillatt å åpenbare for noen som ennå ikke er med i ordenen”. Den søkende blir deretter spurt om han vil bekjenne seg til frimurernes religion og oppgi sin egen. Dette spørsmålet blir stilt to ganger.

 

Ritualene er tvetydige med hensyn til hva som egentlig er riktig svar for den søkende. Svarer han ”ja” anses han for ikke å ha bestått testen, men samtidig konstaterer den ordførende mester føl­gende: ”På grunnlag av den blinde tillit De har vist vår orden, kan vi ikke annet enn å verdsette svaret på den måten som Deres motiver synes å fortjene.”

 

Den neste testen handler om lojalitet. Den ordførende mester forklarer at ”det trengs en sterk vilje og et brennende begjær etter å tjene vår målsetning, men fremfor alt en ubrytelig underordning under våre befalinger”. Han spør deretter om den søkende vil forplikte seg til ”i den allmenne verden å vitne, tale og gi Deres stemme i overensstemmelse med ordenens bud og befalinger, selv om De, etter nøktern og samvittighetsfull vurdering, skulle finne at den strider mot Deres overbevisning om rett og galt?” Dette spørsmålet stilles to ganger, og også her anses det som feil svar om man svarer ”ja”. I den tredje testen oppfordres bl.a. den søkende til å love at han aldri skal snakke om det som har skjedd under inntaksprøven. Han pålegges full taushetsplikt om det han deltar i. Det avkreves et løfte av ham der det sies at halsen skal bli skåret over, hjertet, tungen og innvollene revet ut og kroppen forbrent dersom løftet på noen måte skulle brytes. På slutten av innvielsen, etter at bindet for øynene er tatt bort, retter alle brødrene sine sverd mot søkerens bryst. Den ordførende mester proklamerer samtidig at om noen våger å avsløre de ritualer som er gjennomført, vil han betraktes som en fiende og forræder og fortjener derved å komme under den dom som er talt over alle de som bryter og glemmer sine løfter.

Det formular som blir brukt i dagens protokoll bekrefter dette ritualets tvetydige innstilling til den søkendes egen religion. Dersom man er villig til å frasi seg sin egen religion, til fordel for frimureriets, er dette definitivt ikke noe hinder for å bli frimurer. Spørsmålet er om det kanskje ikke til og med er en forutsetning når man kommer høyere opp i gradene.

Til slutt tildeles den søkende et skinnforkle, en mureskje, ett par hvite kvinnehansker og et sverd.

 

Kapitel 6

 

Frimureriets okkulte religion

 

I dette kapittelet gjennomgås de høyeste gradene i frimurerordenen. Her fremtrer frimureriets religion klart og tydelig med sine paktsmåltider, dåpslignende ritualer og røkelsesseremonier.

Astrologi, kabbal, gresk filosofi og egyptisk magi inngår også i ritualene. Blodritualer nevnes flere ganger. Ordet som blir brukt for å gjenkjenne brødre i niende grad er RABBI, UBI HABITAS? Løseordet er VENITE VISUM: Dessuten blir det også brukt et "våpenrop” eller "hærskrik” som er BAPTISTA.

På hver side av alteret, på 1,25 meters avstand, skal det stå to søyler, kronet med en klode. På den nordre søylen står bokstaven J, på den søndre bokstaven B. Disse symboliserer den maskuline og den feminine kraften i universet.

I den niende grads ritualer blir det brukt en vannfontene og en stenkekost. Seremonilederen snakker om vannets element som helliges, og bestenker så frimurerbrødrene med vannet.

Litt senere bruker man et røkelseskar med røkelse. Seremonilederen svinger røkelseskaret tre ganger i de fire himmelretninger og avslutter så med å svinge det tre ganger mot alteret.

Før seremonien gjennomføres blir det strukket et gyldent rep over alle som er tilstede. Repet legges over Hakken og under armene annenhver gang. Dette er et symbol på den "åndelige lenke” som ”aldri kan oppløses.

 

Senere i ritualet gjentas bestenkelsesseremonien.

1 slutten av ritualet refererer man til Ordensherren, som når templet er ferdigbygget, skal komme tilbake for å åpne ”den nye og etterlengtede losjen . Dette skjer ved midnattstid, når all tidsregning opphører. Den som opptas i niende grad blir kapellan, tempelridder eller våpensvenn.

Vannet blir beskrevet som et mektig, rensende og gjenfødende element. Den som skal opptas til niende grad blir tørket med en våt klut på pannen, på venstre side av brystet og på undersiden av venstre håndledd. Kan blir nå ansett for å være renset av vannets kraftige element”.

I opptaksritualet niende grad blir innvielsesritualene til de tidligere gradene gjennomgått. Der kan man bl.a. lese om hvordan kandidaten, som St. Andreas Mester, har hatt mot til å forsegle sin frimurerpakt med blod.

 

Astrologi inngår også i niende grad. Året blir delt opp i forskjellige stjernetegn (Væren, Vekten, Tvillingene rn.fl.) og ukedagene blir oppkalt etter forskjellige planeter (Mars, Venus, Merkur m.fl.). Hver dag blir delt opp i såkalte planettimer. Gjennom brødremåltidet, som består av syret brød, olivenolje og rødvin blir pakten med ordensbrødrene fornyet. I følge niende grads ritualer var det Noah som først kjente den hemmelige kunnskap, som blir formidlet i frimureriet. Patriarkene Moses, David og Salomo skal senere ha formidlet den videre. Den hemmelige kunnskapen ble delt i to grener, der den fra jødene til Kristus blir beskrevet som den uforfalskede. Den andre grenen ble blandet med hedenske tanker, men også de hedenske religioner formidler denne kunnskapen til en viss grad. Det sies at frimurersymbolene triangelen, kvadraten, femkanten og sekskanten bl.a. er hentet fra egyptiske hieroglyfer. Den hemmelige kunnskapen ble videreformidlet til Hellas av Orpheus. Blant de opplyste var bl.a Sokrates og Platon.

 

Mennesket skal ifølge ritualene råde over de fire elementene; ilden, vannet, luften og jorden.

Årsaken til at den hemmelige kunnskapen blir formidlet gjennom ritualer er at man vil "holde de sanne Mysterier skjult for massenes uforstand og for alle våre uopplyste Brødres ennå uprøvede tålmodighet”.

Etter innvielsen får kandidaten, gjennom spørsmål og svar, forklaring om de ulike ritualer han har gjennomgått. Ett av svarene forklarer hvorfor den søkende skal være beredt til å blande sitt blod med sine frimurerbrødres.

I den tiende grad biir kandidaten innviet i frimureriets "indre pakt". Før ritualet blir gjennomført brytes et brød som ligger klart på alteret. Brødrene sier så til hverandre: "Din vandel gjør deg verdig til å smake det brød som ligger på Herrens alter”.

Det ord som blir brukt i tiende grad er BEAUJEU og passordet er INIT1ATUS.

Senere blir det fortalt et sagn som viser hvordan den hemmelige kunnskapen, etter tempel- brødrenes nederlag i Orienten, ble formidlet videre til kommende generasjoner av en greve som het Beaujeu. Sagnet forteller hvordan Beaujeu og ni utvalgte brødre blandet blod fra seg selv med vin i et beger. Brødrene drakk så blandingen og sparte litt av den i en flaske. (Se kapitlet om den hemmelige ti-to-graden.)

 

I tiende grad blir det gitt ytterligere undervisning om frimureriets religion. Gjennom syndefallet ble mennesket bundet og behersket av naturen. Likevel har alle mennesker en gnist av guddommelig liv i seg. Gjennom viljens og kraftens våpen skal lidelser og begjær overvinnes og undertrykkes. Den guddommelige gnisten skal veilede mennesket, som fortsatt har noe igjen av sitt guddommelige opphav. Mennesket må nå etterstrebe å gjenvinne sitt opprinnelige bilde. Vise menn hadde avansert kunnskap som var nedlagt i hieroglyfer, allegorier og symboler. Disse vise menn formidlet denne kunnskapen videre til andre via hemmelige ritualer.

 

Ritualene hevder at Jesus var "innviet” i denne hemmelige kunnskap. Hans tre nærmeste, Peter, Jakob og Johannes, blir også påstått å ha vært esséere. Det blir hevdet at de ble innviet da Jesus ble forklaret for dem på fjellet. De to personene som disiplene trodde var Moses og Elias var i virkeligheten de to esséerne Josef fra Arimatea og Nikodemus.

Disippelen Johannes startet det Efesiske forbund, som ble trofeste voktere for ’’gnosis”, en lære hvis innhold var nedlagt i symbolenes mystikk.

Gjennom spørsmål og svar undervises så kandidaten i hva han har vært med på i de grader han tidligere har gjennomgått som frimurer. Ritualene henviser ofte til kabbala, en jødisk form for okkultisme, og en vesentlig del av avsnittet handler om astrologi. Ritualene forklarer f.eks. planetenes innflytelse på menneskeslektens legemlige og åndelige tilstand. Det hevdes at det er avgjørende for et menneske er hvordan stjernene står når det biir født, altså hvilket stjernetegn det er født under.

 

Kapittel 7

 

Blodsrituale i hemmelig grad

 

Å drikke blod fra frimurerbrødre blandet med noe som sies å være Jesu blod. Dette er noe av innholdet i den hittil hemmeligholdte ti-to graden i det skandinaviske frimureriet.

Frimurerne i Norge har alltid hevdet at det kun finnes elleve grader i det skandinaviske gradsystemet. Men erter den siste tidens mediafokusering på frimureriet i Norge har det vist seg at dette ikke er hele sannheten. Bak frimurernes tiende grad skjuler det seg nemlig en hittil ukjent ekstragrad. Det er kun et fåtall frimurere som har oppnådd denne hemmelige graden, for eksempel er det i Norge ca. 200 av frimurerordenens 16.200 medlemmer som er innviet til ti-to graden.

 

Det var førsteamanuensis Sverre Dag Mogstad ved Menighetsfakultetet i Oslo som i TV-programmet "Antenne-timen” i slutten av januar 1993 la frem dokumenter som viste at denne hemmelige graden eksisterer. Frimurernes stormestere i Norge bekreftet da at ti-to graden finnes.

Den såkalte grallegenden skal ha en sentral plass i denne graden. Frimurerordenen mener at de er i besittelse av noen dråper av Kristi blod. Dette blodet skal ha blitt overlevert til frimurerordenen i middelalderen. Losjen oppbevarer blodet i en glassflaske, som også inneholder blodet fra frimurere som tidligere har oppnådd denne hemmelige grad.

 

Selve blodsritualet utføres ved alteret i losjens kapell av ordenens høyeste prelat, domprost Leif Ottersen. Noen dråper fra kalken blandes med vin. Tre dråper blod fra kandidaten blandes også i. Kandidaten og ordenens høyeste prelat drikker så det meste av innholdet.

Deretter tømmes det noen dråper tilbake i kalken. På denne måten hevder man at denne kalken alltid inneholder Kristi blod og blodet av frimurere som gjennom tidene har oppnådd denne grad.         Dette tolkes som beviset på foreningen mellom frimurerordenen og Kristus.

 

Førsteamanuensis Sverre Dag Mogstad ved Menighetsfakultetet i Oslo er usikker på om dette ritualet gjennomføres konkret eller om den bare gjennomføres symbolsk. Det var bl.a. avsløringen av den hemmelige ti-to graden og det dertilhørende blodsritualet som fikk flere norske biskoper, prester og pastorer til å kreve at kirker og kirkesamfunn skulle ta avstand fra frimureriet.

Det Norske Misjonsforbundet bestemte seg senere for å forby pastorer, misjonærer og forkynnere å være med i frimureriet (se neste kapittel).

 

Kapittel 8

 

Det Norske Misjonsforbund og frimureriet

 

TV og radio sendte i slutten av januar 1993 flere program om det norske frimureriet. Norsk frimureriet fikk så det flagret. Det populære debattprogrammet "Antennetimen”, som sendes i beste sendetid i TV, ble innledet med en kritisk granskning av det norske frimureriet. Etter en times kritisk søkelys på losjevesenet stod det klart for de fleste seerne hva frimureriet egentlig er.

Den norske biskopen Bjørn Bue kalte frimuriets ritualer hedenske, og oppfordret norske prester til å forlate frimurerordenen. Han lovet å ta opp spørsmålet på et kommende bispemøte. Formann i justiskomiteen på Stortinget, Jørgen Kosmo, frarådet politi og personer innenfor rettsvesenet å være frimurere. Et norsk regjeringsmedlem, Werner Christie, kunne opplyse om at han ville melde seg ut av frimureriet.

Andre medier fulgte opp. Mange store dagsaviser gjorde førstesidesoppslag av programmet neste dag, og emnet ble behandlet som hovednyhet i Dagsrevyen.

I forbindelse med TV-debatten ble det også annonsert et oppfølgingsprogram dagen etter på NRK-radios ”God formiddag, Norge.” Frimurerprosten Ivar Ruud og Magazinets norske redaktør møttes til debatt om losjevesenet.

 

Samtidig som at norsk massemedia fokuserte på dødsritualene i frimureriet, utarbeidet Det Norske Misjonsforbundet en utredning om hvorvidt det skulle være tillatt for pastorer og predikanter i samfunnet å være frimurere.

Det Norske Misjonsforbund tok opp spørsmålet om frimureriet i sitt predikant- og menighetsråd for første gang i september 1992. Årsaken var Magazinets artikler om kirkesamfunnets pastor Helge Berg-Sørensen i Gjerpen, frimurer av niende grad. Misjonsforbundets medlemmer ble ikke informert før i januar 1993 om at ledelsen diskuterte frimurerproblematikken. Medlemmene ble informert gjennom en artikkel i kirkesamfunnets avis "Misjonsbladet.”

 

Misjonsforstander Bjørn Øivind Fjeld sa i artikkelen at Predikant- og menighetsrådet behandler saken med alvor og nøkternhet.

— Vi kommer naturligvis til å ta avstand fra alt som på noen måte kan ligne på okkultisme ubibelsk lære og praksis. Samtidig vil vi ta oss vare så vi ikke dømmer uskyldige brødre. Det like alvorlig å dømme de uskyldige som forsømme å advare de skyldige.

Frimurerspørsmålet var oppe i Predikant menighetsrådet for andre gang i desember 1992. Man bestemte da ac saken skulle behandles på nytt våren 1993.

 

I mars 1993 ble Det Norske Misjonsforbund det første kirkesamfunnet i Norge som tok et oppgjør med frimureriet. Uttalelsen om Det l Norske Misjonsforbundets forhold til frimureriet, som hadde vært lovet så lenge, var kommet, og avgjørelsen var krystallklar. Kirkesamfunnets pastorer, predikanter og misjonærer hadde ikke lenger anledning til å være frimurere.

- En forkynner må velge mellom å beholde sitt medlemskap i den lukkede orden eller å stå i en aktiv forkynnertjeneste, het det i uttalelsen.

Det Norske Misjonsforbundet rettet i sin uttalelse sterk kritikk mot flere forhold i de hemmelige ordnene som samfunnet mener er tvilsomme. Predikant- og menighetsrådet mente i at losjens sterke taushetsløfter innebar en risiko for å komme i konflikt med den kristne troen og kallet til å vandre i lyset.

Opplysningene om innholdet i frimureriets høye grader har også fått rådet til å reagere. Man mente at bruken av avguden Baffomet og ordenens historiske røtter er eksempler på religionsblanding. Man tok også avstand fra de symbolske handlingene i den tidligere hemmeligholdte ti-to graden, og mente at disse ritualene har okkulte innslag.

Ifølge Predikant-og menighetsrådet stemmer heller ikke frimurerordenens bruk av rituelle dødssymboler med ”den allmenne oppfatningen om hva som er riktig og moralsk handling”. Rådet oppfattet denne praksis som upassende for en Herrens tjener.

 

I sin uttalelse gjorde Det Norske Misjon forbund forskjell på misjonærer, pastorer og forkynnere på den ene siden, og vanlige med-lemmer, fritidsforkynnere og menighetsledere på den andre siden. For de tre sistnevnte gruppene ble det ikke stilte noen krav om å avstå fra medlemskap i hemmelige ordener, men man frarådet samtidig personer med lederansvar i lokalmenighetene å bli frimurere.

Dessuten oppfordret Det Norske Misjonsforbundet alle troende mennesker til å ” tenke seg nøye om før man søker medlemskap i lukkede ordener.”

 

Kapittel 9

 

Brev til biskopene

 

Den Norske Frimurerorden ønsker å bygge opp et tillitsforhold til Den Norske Kirke. Som et ledd i denne tilnærmingen har ordenens høyeste prelat, domprost Leif Ottersen, for en tid siden sendt et brev til landets biskoper. Målsetningen med brevet er å forsikre biskopene om at losjen er en kristelig mannsforening.

 

Angrepene på frimurerordenen skaper reaksjoner i losjen. Mest redd er frimurerne for at deres forhold til Den Norske Kirke skal bli skadelidende På denne bakgrunn har den mest fremtredende geistlige personen i ordenen, Oslos domprost Leif Ottersen, sendt et brev til biskopene i kirken. Brevet er gjengitt i losjens organ ’’Frimurerbladet”.

 

I brevet beklager Ottersen utfallene mot ordenen, men innrømmer at ”en del av angrepene •synes å baseres på materiale som ligger nært opp til de faktiske ritualer i våre grader.”

 

Hoveddelen av brevet består av en ti-punkters og flere sider lang drøftelse av en del av de argumenter som brukes mot ordenen.

Ottersen tilbakeviser blant annet påstanden om at Frimurerordenen har ’’skremmende, uetiske, mørke og dystre ritualer”:

-          Vi kan bekrefte at vi bl.a. benytter symboler som omhandler vårt forhold til døden. Denne symbolbruk er ikke frimurerisk særeie. Fra den kirkelige kunst-og symbolhistorie er eksempelvis både kiste og kranium velkjente dødssymboler.

Ottesen skriver at ordenen benytter vann som et symbol på renselse og at dette kan "oppfattes som en påminnelse om dåpens vann.” I brevet innrømmes det også at ordenen har måltider med tildels rituelt preg, men at den symbolske bakgrunn er det såkalte ”agape-måltidet”.

På slutten av brevet skriver Ottersen at Frimurerordenen ber om biskopenes tillit.

-          Både for DNFs (Frimurerordenens) og for Den Norske Kirkes skyld vil det vare godt om et slikt tillitsforhold kunne bygges opp. Vi mottar fra vår side gjerne signaler fa biskopene om hva DNF kan bidra med for å bygge opp et slikt tillitsforhold.

Ottersen oppfordrer også biskoper til å bl: medlem av Frimurerordenen.

-          I den grad biskoper, før eller etter oppnåd pensjonsalder, finner å ville bli medicin av DNF håper vi dette i noen utstrekning kan ivareta De Norske Kirkes behov for biskopelig innsyn tilsyn med vår orden.

 

Kapittel 10

 

Internasjonalt nettverk med innbyrdes beskyttelse.

 

Frimureriet har en utvendig fasade av veldedighet og allment respektabel adferd. Men det er flere eksempler fra historien som viser at dette brorskapet er et nettverk som med letthet kan aktiviseres til hemmelig og til og med lovstridig virksomhet. I dette kapittel vil vi gjengi noen kjente og bemerkelsesverdige tilfeller.

Den italienske statsministeren Arnaldo Forlani forlot sin stilling i mai 1981. Senere ble det avslørt at en hemmelig frimurerorden hadde infiltrert store deler av Italias regjering. Frimurerordenen som ble kalt Prapaganda 2 (P2), var innblandet i politisk og militær spionasje, og mange medlemmer var innblandet i økonomiske forbrytelser.

I frimurerlosjen var alle viktige samfunnsgrener representert; militæret, dommere, bankdirektører, osv.

En av hovedmennene i nettverket, Roberto Calvi, ble funnet drept under en bro ved Themsen i London området i juni 1982.

 

P2 hade forgreninger både til Vatikanet og til mafiaen.

Den britiske sikkerhetstjenesten Scotland Yard har ved to tilfeller blitt tvunget til å fullstendig rekonstruere sin organisasjon. Ved begge tilfellene var dette fordi organisasjonen var blitt gjenstand for korrupsjon fra frimurere som beskyttet hverandre. Første gang dette hendte var i 1887. Det hele begynte med at en forbryter bestakk sin frimurerkollega som var med i politiet for at denne skulle melde fra dersom politiet var på sporet etter ham. Etterhvert ble stadig flere av frimurerkollegene i politiet med i svindelen, helt til det ble avslørt i 1887. Tre ledende politisjefer ble dømt til fengsel.

 

I 1977 ble det avslørt at flere detektiver og sjefer på Scotland Yard hadde tatt imot bestikkelser. Tretten detektiver ble dømt til fengsel, hvorav de fleste (trolig alle) var frimurere. De ble dømt for å ha tatt imot penger fra pornoforretninger i London, for i gjengjeld å la være å melde fra om forretningenes ulovlige virksomhet.

 

I England i dag får alle politikonstabler som begynner ved Scotland Yard spørsmål ved ansettelsesintervjuet om de er frimurere.

Den 24. mars 1980 ble en sølvtransport til en verdi av 3,4 millioner pund ranet i Barking, Essex, i Storbritannia. Knapt et år senere ble Leonard John Gibson dømt for ranet, sammen med to andre personer. Det viste seg at Gibson var mester i en frimurerlosje i Southgate, en av Londons forsteder. To av de andre medskyldige var også frimurere. Til tross for at det var flere politikonstabler som var med i frimurerlosjen der Gibson var mester, var det ingen som oppdaget at Gibson stod på liste med Londons 100 mest ettersøkte frobrytere.

 

Poenget med disse eksemplene er ikke å påstå eller forsøke å bevise at frimurerlosjer involverer seg i ulovlig virksomhet. Hensikten er å vise at frimurerlosjer og hemmelige ordener utgjør nettverk som er bygget opp på en slik måte at de med letthet kan aktiviseres til organisert forbrytelse.

Den Norske Frimurerorden pleier ofte å legge vekt på at den er en selvstendig organisasjon uten bindende kontakt med frimurerorganisasjoner i andre land. Men dette er ikke helt sant. Det forekommer en intens utveksling mellom frimurerlosjer i de forskjellige land, også utenfor det skandinaviske frimurersystemet.

 

Tempelridderne

 

Kapittel 11

 

Tempelriddernes innvielsessermoni

 

Mens personer med høy stilling innenfor Den Norske Kirke helst søker til Frimurerordenen, er frikirkemenighetene mer representert i Tempelridderordenen. Her følger en gjennomgang av Tempelridderordenens innvielsesrituale.

 

Innvielsen foregår i tempelriddernes tempelsal. Midt i tempelsalen er det plassen et alter. På alteret finner man tempelridderemblemet (en trekant), en Bibel, en hodeskalle, en oljelampe og i et beger med vann. Den som skal innvies sitter i et lite rom ved siden av og venter på at alt skal gjøres klart inne i tempelsalen.

Seremonimesteren kommer så ut til kandidaten og stiller spørsmålet om han angrer seg eller om han fremdeles vil bli tempelridder. Kandidaten minnes også om at ritualene, symbolene og de gjenstander som anvendes under ritualene er hemmelige og omfattes av taushetsløftet.

Den blivende tempelridderen får så bind for øynene, som et symbol på at han vandrer i mørket. Når han er fremme ved døren til tempelsalen spørres det hvem som banker på. Seremonimesteren forteller at han har funnet en medvandrer i mørket som søker sannhetens lys.

Når kandidaten er kommet inn i tempelsalen, spørres han et par ganger om han står fast ved avgjørelsen om å bli tempelridder og minnes igjen om taushetsløftene. Kandidaten må også gi "pant” i tilfelle taushetsløftet likevel skulle brytes. Før innvielsen har fadderne orientert ham om at han skal gi sin ære i pant. På spørsmål om hva man kaller et menneske som bryter et slikt løfte, forventes det at kandidaten skal svare, "forræder.”

 

Mens et mannskor synger sangen "Jeg går mot døden hvor enn jeg går...”, blir kandidaten ført bort til et annet lite rom. Når bindet fjernes fra øynene, får han se at det står en likkiste fremfor kandidaten. I det ene hjørnet står da også en mann kledd i frakk, med et slør over ansiktet.

I taket i tempelsalen lyser innvielsesgradens stjernetegn. Kandidaten oppfordres samtidig til tenke på døden.

 

Så føres kandidaten tilbake til tempelsalen. Der skal han bøye kne ved alteret, der det står e hodeskalle, en trekant, en Bibel og et glass vann. De "brødrene” som er tilstede, er alle ikledt svart kappelignende kledning med et hodeplagg som ligner en baskerlue, men som dekker over ansiktet. Alle "brødrene” står i en sirkel rundt alteret. I hånden har de hvert sitt spyd.

Under seremonien bedyrer kandidaten sin troskap mot Tempelridderordenen, samtidig som han gir sitt løfte om aldri noensinne å avsløre noe av det som skjer innenfor ordenen.

Før innvielsen til hver grad blir medlemmet påminnet om at han har gitt sin ære i pant og at det ikke er mulig å forlate ordenen.

Hvert rituale i forbindelse med gradene innledes med at man går rundt i tempelsalen i prosesjon. En av de som går lengst frem bærer en hodeskalle.

 

Kapittel 12

 

Tempelriddernes grader

 

De åtte første gradene er de viktigste i Tempelridderordenen. 1 løpet av disse gradene skal ordenen lære fra seg all den visdommen en tempelridder behøver i sitt arbeid.

 

Grad 1

Med bind for øynene blir kandidaten ført frem til den lukkede døren inn til tempelsalen. Den som fører ham dit er Sermonimesteren. Denne slår tre slag i gulvet. Fra tempelsalen høres en røst som spør hvem det er som banker. Seremonimestern svarer at han har funnet en medvandrer i mørket som nå søker sannhetens lys. Etter avleggelsen av taushetsløftet blir kandidaten ført bort til et lite rom hvor bindet fjernes fra øynene. Det første kandidaten får se er en likkiste og en sortkledd mann. En klokke slår tolv slag.

Så blir kandidaten igjen ført tilbake til hovedrommet. Der ni han sverge et nytt taushetsløfte foran et alter hvor det står en hodeskalle, en Bibel, et kors en triangel, en hammer og et beger med klart vann.

 

Grad 2

Denne graden kalles ’’renhetens grad”. Seremoniene i denne graden skal gi skjult visdom om dette emnet.

 

Grad 3

"Kjærlighetens grad.” Seremoniene gjennomføres med pomp og prakt.

 

Grad 4

Her skal kandidaten søke det signede sverd. Sverdet er gjemt i en likkiste. Seremonien skal symbolisere ’’kampen mot det onde.”

 

Grad 5

Denne graden kalles ”den prøvede ridders grad”. Seremonien er bygget opp som en slags eksamen der tempelridderen får spørsmål om det han har lært så langt i arbeidet i ordenen. Eksamen er så vanskelig at de fleste faller igjennom. Hensikten er at kandidaten skal se seg selv som liten. Til slutt blir kandidaten likevel akseptert og får utlevert mesterordet: ’’Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg det skal du gjøre mot dem.”

I denne graden bæres det også frem faner for avdøde tempelriddere som har han en sentral plass i ordenen.

 

Grad 6

Ritualet består hovedsakelig av en lystenningsseremoni. Lysene står i store staker. Lysene tennes og slukkes i en bestemt rekkefølge, på rituelt vis.

 

Grad 7

Opptaket til denne graden skjer bare en gang i året. Filosofien i denne graden kretser rundt fullførelsen av byggingen av sitt indre tempel.

 

Grad 8

Under opptaksseremonien til denne grad er alltid stormesteren for Norge tilstede. Denne gangen har alteret en annen form. På alteret står i tillegg til det vanlige nå også en kullild og en skål med jord. Kandidaten må innvie seg til de fire elementene jord, ild, luft og vann.

 

Kapittel 13

 

Tempelriddere splitter...

 

Dette er historien om hvordan losjemedlemskap kan splitte hele menigheter.

Frikirkemenigheten i Svenljunga i Sverige var et unikt eksempel på enhet mellom kristne med forskjellig bakgrunn. Menigheten så ut til å bli et lysende eksempel på vekkelse og fornyelse i en etablert menighet. Men en tempelridder i styret satte stopper for det.

Leif Alvgaard har 14 års erfaring som pastor bak seg. I 1976 begynte han som ungdomspastor i Götene, og i 1979 havnet han i Svenljunge der han etterhvert ble pastor for en økumenisk gruppe på 35 personer. Menigheten var unik på den måten at man hadde assosiert medlemskap både i Det Svenske Misjonsforbundet og Den Svenske Alliansemisjonen. Dessuten var det flere av medlemmene som kom både fra pinsebevegelsen og metodistkirken.

Etterhvert fikk Leif Alvgaard greie på at ett av styremedlemmene i menigheten var tempelridder av 8. grad. Det viste seg også at et medlem i menigheten, som ofte sang på møtene, var tempelridder i 4. grad. Siden Leif Alvgaard ble nysjerrig på hva medlemskap i Tempelridderordenen egentlig innebar, begynte han å undersøke nærmere.

 

Han kom ganske snart frem til at medlemskap i en hemmelig orden ikke var forenelig med den kristne tro.

-          Min konklusjon ble at det handlet om doble lojaliteter, konstaterer Leif Alvgaard.

-          Jeg kom over innvielsesritualet til Tempelridderordenen gjennom en tempelridder som var avhopper og innså ganske snart at disse dødssymbolene og merkelige ritualene ikke hadde noe med kristendom å gjøre. Jeg tok derfor saken opp med ett av styremedlemmene, men denne hevdet at ordenstilhørighet var en privatsak.

 

-          Da tok jeg opp saken med hele styret i et møte. Der var de andre enige om at det ikke var forenelig med den kristne tro å være med i en hemmelig orden.

Ved ett tilfelle var distriktsforstanderen for SMF, Ingvar Tornkvist, med på et styremøte. Da sørget Leif Alvgaard for å ta opp spørsmålet om hemmelige ordener med ham.

-          Han svarte til vår overraskelse at dette var en privatsak som den enkelte selv måtte lå avgjøre, minnes Leif Alvgaard.

-          Senere viste det seg at egså han var tempelridder, men på denne måten fikk jo det ene styremedlemmet medhold. Da valgte jeg å la menigheten ta stilling til saken gjennom avstemning.

-          Et overveldende flertall, ca. 80%, syntes ikke at det var forenelig med den kristne tro å være med i en hemmelig orden. Da resultatet av avstemningen ble lest opp, reiste de som hadde slått ring om tempelridderne seg opp og gikk demonstrativt ut av lokalet.

 

Nå viste det seg at striden ikke var over med dette. Det ene styremedlemmet og sangeren, sammen med sine respektive familier, samlet en gruppe medlemmer omkring seg. Målet var å bli kvitt Leif Alvgaard som pastor.

-          Samtidig ble jeg presset av distriktsforstanderen i SMF til å forlate menigheten, forteller Leif

-          Istedet for å strides valgte jeg derfor å forlate menigheten i 1988. 28 personer forlot senere menigheten i protest mot at tempelridderen ikke forlot styret.

Flertallet av disse dannet stammen i menigheten Arken som Leif Alvgaard senere startet, og som i dag har gått inn i menigheten Lustgården i Borås. Leif minnes den siste tiden i frikirkemenigheten som forferdelig.

-          Enkelte netter fikk jeg ikke sove. Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg opplevde den åndelige kampen rent fysisk. En dødsånd angrep meg og jeg hadde merkelige opplevelser der jeg helt plutselig begynte å bli kald på bena.

-          Jeg kunne stå og holde meg fast i sengekanten og skjelve i hele kroppen. Min kone fortalte at jeg var aldeles likblek i ansiktet. Jeg opplevde hvordan hjertet begynte å slå uregelmessig - jeg trodde at det skulle slutte å slå. Disse opplevelsene hadde jeg alltid etter styremøtene.

 

-          Det var den vanskeligste tiden i mitt liv. På den tiden hadde jeg ikke den åndelige innsikten som jeg har i dag. Hadde man hatt litt mer kunnskap om den åndelige krigen som pågår omkring en, ville situasjonen ha vært en annen.

Leif Alvgaard forteller at frikirkemenigheten eksisterer fremdeles, selv om den fører en snever tilværelse.

-          Jeg tror at menigheten har ca 50 medlemmer. Og såvidt jeg vet sitter tempelridderen fremdeles i styret.

I dag er Leif Alvgaard med i menigheten Lustgården i Borås. Han reiser som forkynner ut ifra menigheten der og har spesielt den svenske Øst-kysten på sitt hjerte.

-          Jeg tror at det er på tide at de hemmelige ordnene avsløres nå. Det går ikke å forene en kristen tro med ordensvesenet.

 

I Ørkelljunga er det oppstått en lignende situasjon. En tempelridder i EFS-foreningens (svensk indremisjon) styre nekter å forlate sitt verv. Deler av styret og en tredjedel av medlemmene i EFS-foreningen i Ørkelljunga har forlatt menigheten. Årsaken er styrets og foreningens uvilje til å fjerne et styremedlem fra styret på grunn av vedkommendes medlemskap i en hemmelig orden.

Den gruppen som har gått ut, mener at man ikke kan være med i menighetens styre og samtidig være medlem i en hemmelig orden

.

Dessuten har en av foreningens pastorer sagt opp sin havltidsstilling i menigheten. Han er nå med i en annen EFS-forening i en by i nærheten. Også den andre pastoren, Sven-Erik Jonsson, har gjort den samme vurdering av saken som gruppen som forlot EFS-foreningen.

—        Jeg har snakket med styret angående medlemskap i hemmelige ordener, men de har ikke gjort noe med det, sier EFS-pastor Lennart Arvidsson, den ene av pastoren som forlot foreningen. Han bekrefter samtidig at dette var en av årsakene til at han bestemte seg for å gå.

—        Jeg opplever det som om man istedet vil ”feie dette under teppet.” Styret har hevdet at det er en privatsak om man er med i en hemmelig orden, men det resonnementet holder ikke.

—        I tilfelle kunne medlemmer sysle med TM eller ha andre kvinner utenfor ekteskapet, og samtidig hevde at dette er en privatsak. Medlemskap i en hemmelig orden er ingen privatsak. Det handler om delt lojalitet.

 

Når begge pastorene i foreningen så nærmere på Tempelridderordenen kom de frem til at de skulle ha en samtale med vedkommende person. Denne bestemte seg da for å frasi seg styrevervet i foreningen.

Da dette ble offentliggjort på årsmøtet i 1991, ble det sterke reaksjoner fra enkelte i foreningen. Årsmøtet bad istedet tempelridderen å ta tilbake sin oppsigelse som styremedlem.

På et ekstra årsmøte i juni 1991 besluttet EFS- foreningen med knapt flertall at tempelridderen fortsatt skulle være styremedlem. Dette resulterte i at flere i styret gikk av. Og etterhvert førte det til at en tredjedel av medlemmene også gikk ut av menigheten.

Verken pastor Sven-Erik Jönsson eller noen i gruppen som gikk ut vil kommentere hendelsene ytterligere.

 

Kapittel 14

 

Vanskelig å forlate Tempelridderordenen

 

Flere avhoppende tempelriddere forteller om overtalelsesforsøk, trusler og kontroll når de forsøkte å forlate ordenen.

Dietrich Hartung gikk inn i Tempelridderordenen på midten av sytti-tallet. Han var speiderkonsulent og ble vervet av ungdomskonsulenten i distriktet. De var begge med i misjonsforbundets i ett distrikt i Gävle,  Sverige.

—        Under innvielsesseremonien minnes jeg hvordan man ble ført med bind for øynene inn i et mørkt rom, forteller Dietrich.

—        Der ble bindet fjernet, samtidig som at en klokke begynte å slå tolv slag. Jeg ble samtidig oppfordret til å begynne å tenke på døden. Etter tre-fire slag oppdaget jeg at jeg stod foran en likkiste. Det var en grusom opplevelse.

 

Et annet tilfelle som Dietrich kan huske var da han og noen andre skulle innvies til sjette grad. Kandidatene satt i et mørkt kjellerrom og ventet på at de skulle bli hentet.

-          Vi satt og samtalte om hvem ”Den høyeste mesteren” kunne være, minnes Dietrich.

-          Navnet Jesus Kristus ble jo aldri nevnt i ritualene. Vi spurte oss hvem det kunne være. ”Det må være Jesus,” var det en som svarte. Når så seremoni mesteren kom, sørget vi for å stille ham det samme spørsmålet. ”Det er naturligvis Jesus,” svarte han. ”Men hvorfor skriver man ikke det da?” spurte vi. ”Det er jo så innlysende at man ikke behøver å skrive det,” var svaret.

-          Senere fikk jeg det klart for meg at jeg hadde inngått pakt med døden gjennom de ritualene som jeg hadde gått igjennom som tempelridder. Jeg bestemte meg derfor for å si opp mitt medlemskap.

Nå viste det seg at det ikke var så lett å forlate Tempelridderordenen. I slutten av 1984 fikk Dietrich et brev fra Riddertemplet Manhem i Gävle der det bl.a. stod følgende:

”Ditt brev med avgjørelsen om å gå ut av ordenen har vært det sentrale spørsmål til drøfting ved Manhems siste Mestersamling den 12. november. Som du muligens husker, avla du ved innvielsen løfte om at medlemskapet var bindende så lenge du levde.”

 

Avdelingen i Gävle sendte videre Dietrich Hartungs søknad om utmelding til ordenens Storkansler som skulle ta den endelige avgjørelsen i saken. Tre uker senere kom brevet fra Storkansleren i Göteborg. I brevet tituleres Dietrich som "broder”. I brevet står det bl.a. følgende:

”Vi må finne oss i at det finnes de som vil forlate Ordenen av samme årsaker og på den samme måten som du gjør, men når medlemmer bryter sine løfter og går ut i massemedia med løgner og overdrivelser som vil kaste møkk på brorskapet vårt, da må vi reagere på det sterkeste.”

Dietrich kunne altså forlate ordenen men fikk ikke bryte sine løfter eller fortelle om det han hadde vært med på.

-          Da jeg fikk det første brevet ble jeg fysisk syk og uvel da jeg leste det, forteller han.

-          Jeg gikk opp og la meg på sengen for å hvile. Da talte Guds And til meg og sa: ”Du må bryte forbannelsen over livet dit” Jeg innså at de ordene som ble talt i brevet var forbannelser som ble uttalt over meg. Da jeg så brøt forbannelsen ble jeg umiddelbart fri.

 

Karl Axel Nytomt var med i en misjonsmenighet utenfor Arvika da han var med i Tempelridderordenen. Gjennom en god venn kom han i kontakt med ordenen og ble spurt om han ikke skulle bli med der. Vedkommende tilbød seg å anbefale ham, noe som er en betingelse for medlemskap.

-          Da jeg ble med ble jeg overrasket over hvor mange jeg kjente igjen, forteller Karl-Erik Nytomt.

-          Jeg vokste opp med den innstillingen at ”Det er ikke fint å spørre så mye - det kommer sikkert til å bli klart etterhvert”, så jeg sa ingenting om de ritualene som jeg siden gikk gjennom bl.a. ved innvielsen.

Det som etterhvert fikk Karl-Axel til å begynne å gruble var at de forbedringer og økninger i grader som man var med på ikke fikk noen betydning for hans eget åndelige liv.

- Til tross for at jeg steg i gradene opplevde jeg ingen forbedring i mitt åndelige liv. Avgiftene steg og min åndelige tilstand ble bare verre og verre. Derfor mistet jeg trangen til å jobbe mer for å komme videre oppover i gradene.

Det som gjorde at Karl-Axel nølte med å forlate ordenen var de løftene han hadde gitt da han gikk inn.

—        Jeg hadde jo selv kalt en person som brøt med ordenen for en "forræder”, og hadde gitt min egen ære i pant under innvielsesritualene.

-          Da jeg senere kom i kontakt med bl.a. undervisningen om munnens bekjennelse, forstod jeg hva ritualene som jeg hadde gått gjennom innebar. Jeg innså at jeg måtte bryte med ordenen og at ritualenes innhold var i strid med min kristne tro.

Karl-Axel tok beslutningen om å forlate ordenen, noe som var lettere sagt enn gjort. Han fikk en "tilsynsperson” over seg som ringte ham gang på gang.

—        Ved en anledning bestemte jeg meg selv for å ta tyren ved hornene.

—        Jeg ringte til vedkommende som hadde fått i oppdrag å ’’tale meg til rette”, som for øvrig var direktør i et forsikringsselskap i Arvika, og fortalte at medlemskapet i ordenen ikke var forenelig med min kristne tro.

Ordenen aksepterte søknaden om utmelding og Karl-Axel fikk et svar som var identisk med det flere andre fikk som forlot ordenen samtidig.

— Det stod at vi var blitt innvilget utmelding, samtidig som at man minnet oss om våre taushetsløfter til ordenen.

 

Oliver Lindberg fra Tranås forlot også Tempelridderordenen i begynnelsen på åttitallet. Heller ikke dette gikk smertefritt.

To ledere i riddertemplet Corono i Tranås, skrev på slutten 1983 et trusselbrev til Oliver Lindberg. Brevet konkluderte med følgende:

”Om du ikke har gitt oss beskjed og svar på henvendelsen senest 12.10.83, TVINGER DU OSS til å la ordenens lov tre i kraft og iverksettes med de konsekvenser dette medfører.”

-          Det som virkelig gjorde meg opprørt var da jeg innså at jeg i praksis hadde frasagt meg min kristne tro i Tempelridderordenens forrædiske innvielsesseremoni.

-          Jeg hadde jo bekjent at jeg befant meg i mørket og at jeg søkte sannhetens lys. Gud er lys og det finnes ikke noe mørke i ham. Men etter denne oppdagelsen tok det hele fem år før jeg bestemte meg for å bryte med Tempelridderordenen og gå ut offentlig for å advare mot Ordenen.

-          Et menneske som har en bekjennende tro på Jesus Kristus er født på ny, og lever ikke lenger i mørket. Det er også svært motbydelig for en kristen å stå overfor likkister, hodeskaller, kniver og andre makabre gjenstander og måtte sverge et taushetsløfte og troskapsed til døden.

-          Som kristen behøver man ikke å skamme seg over eller skjule sine handlinger bak lukkede dører eller bak svarte kapper og hetter. Paulus advarer dessuten imot denne typen hemmelighetskremmeri i sine brev. Han oppfordrer oss i stedet til å føre slike saker fram i lyset (Efeserne 5,11; 2. Kor. 4,2).

 

Tormod Flatebo, pastor i Sundsvall, ble tiltrukket av hemmelighetskremmeriet og mystikken i Tempelridderordenen.

-          Selve innvielsesseremonien var en fryktelig opplevelse, forteller han.

-          Da man fjernet bindet for øynene mine etter at jeg var blitt ført inn i tempelsalen fikk jeg et sjokk som varte i mange uker.

-          Hele scenen var makaber, og full av dødsmystikk. Det firkantede kraniet med alteret og oljelampene, det mørklagte rommet, rekken av svartkledde tempelriddere med svarte, spisse hetter over hodet og trespyd i hendene, mannskoret som sang ”Jeg går mot døden hvor enn jeg går... ” skapte en forferdelig stemning.

 Det å måtte bøye kne ved dette alteret og innvie sitt liv som tempelridder og til ”den evig store mesteren” (som ingen kan eller vil avsløre hvem er), er mildt sagt en opprivende opplevelse for en kristen.

- Jeg vil på det sterkeste advare mennesker mot å gå inn i hemmelige ordener. Man åpner seg for demoners og onde ånders innflytelse. Man finner ikke lys, man kommer bare ut i mørket.

           

Kapittel 15

 

"Okkulte krefter i Tempelridderordenen”

 

- Tempelridderordenen er noe helt annet enn den gir seg ut for å være. Bak den ’’kristelige” overflaten skjuler det seg sterke okkulte krefter og fryktelige ritualer.

Ordene kommer fra den 63-årige Trondheims- mannen Leif Håheim, som har tilhørt Tempelridderordenen i størstedelen av sitt voksne liv og var innehaver av åttende grad.

Leif Håheims engasjement i Tempelridderordenen startet i 1963. Håheim jobbet da som forsikringsagent i avholdsselskapet Ansvar Varde og var samtidig aktiv i Den Norske Kirke. En av hans nærmeste kolleger var tempelridder og fikk overtalt ham til å slutte seg til ordenen.

-          Jeg ble forsikret om at Tempelridderordenen var en kristelig organisasjon der mange prester og andre troende var medlemmer. Jeg ble også fortalt at avholdsstandpunktet var sentralt.

Leif Håheim ble sjokkert over innvielsesritualet.

-          Jeg haddc ikke ventet meg en slik uhyggelig seanse med mørklagte rom, brødre i svarte kapper og hetter og med spyd i hendene, dødssymboler som likkister og hodeskaller og bindende edsavleggelser.

 

Under seremonien var han i tvil om dette var forenlig med hans kristne tro.

- Men så fikk jeg øye på et lysende kors som var sentralt plassert i rommet. Som statskirke mann hadde jeg meget stor respekt for korset som symbol. Jeg tenkte at korset kan man da ikke misbruke. Tempelridderordenen måtte være en kristelig organisasjon!

Håheim forteller at mange kjente kristne fra Trondheimsområdet deltok i losjen. Den mest prominente var biskopen i Nidaros, Kristen Kyrre Kremer.

I løpet av årene avanserte Leif Håheim i tempelriddernes grader. Han var i perioder i tvil om det var riktig av ham å delta. Læren handlet om å bygge på sitt eget tempel. Tempelridderne arbeider frem mot det fullkomne tempel, som det heter. Det kristne innholdet som han var blitt lovet var helt fraværende.

Det var strengt forbudt å fortelle noe om virksomheten i losjen. Selv ikke med sin hustru kunne han dele noe som helst. Dette var også en påkjenning.

Likevel var det først i 1985, ved innvielsen til åttende grad, at usikkerheten begynte å melde seg for alvor.

 

Håheim forteller at innvielsen til åttende grad på et måte er kronen på verket for en losjebror. Ifølge ordenen har man da fått all den kunnskap tempelridderne kan gi. En innehaver av åttende grad kan bli seremonimester i alle tempelridderlosjene i Norge. De to gjenstående gradene er å betrakte som honnørgrader for lang og tro tjeneste.

- Under innvielsen stod det en skål med jord og en kullild på alteret, i tillegg til de vanlige gjenstandene. Jeg måtte knele og innvie meg til de fire elementene jord, ild, luft og vann. Denne seremonien var mer uhyggelig enn noen av de foregående. Jeg følte at det var noe fremmed og vondt tilstede i rommet. I 1989 opplevde Leif Håheim en fornyelse i sitt åndelige liv. Håheim kom i kontakt med trosbevegelsen og ble medlem av Trondheim Kristne Senter.

-          Etter dette var det umulig for meg å bli stående i Tempelridderordenen. Jeg gikk til ledelsen og krevde uttrede av losjen. De hadde ingen forståelse for mitt standpunkt. Tempelriddermesteren var nøye med å minne meg på taushetsløftene som jeg hadde avlagt.

Leif Håheim frasa seg alle bindinger til losjen innfor Herren. Han brøt alle bånd til ordenen.

-          Den guden som det av og til snakkes om i Tempelridderordenen, er ikke min Gud. Arbeidet i losjen er en farlig lek med okkulte krefter, sier Leif Håheim.

 

Kapittel 16

 

Tempelridderordenens krisestrategi

 

Tempelridderordenen har en bevisst strategi som går ut på å infiltrere de kristne kirkesamfunnene. De lokale riddertemplene oppfordres til å skaffe seg medlemskartotekene til bl.a. frikirkesamfunn, for å kunne verve egnede medlemmer.

Tempelridderordenen i Sverige la opp en krisestrategi på slutten av åtti-tallet for at deres allerede synkende medlemsantall ikke skulle reduseres ytterligere. På midten av åtti-tallet ble Tempelridderordenen utsatt for massiv kritikk i massemedia. Flere forlot ordenen og avslørte de hemmelige ritualene som tempelriddere gjennomførte, samtidig som kveldsavisene avslørte hodeskallene og knoldene i frimurernes hovedkvarter i Stockholm. Dette førte til at mange, først og fremst kristne, forlot de hemmelige ordnene.

Tempelridderordenen fikk derfor redusert sitt medlemsantall på midten av åtti-tallet. Antallet ble redusert fra 9.981 til 8.990 mellom årene 1980 og 1987. Tempelridderne har ikke hatt så få medlemmer siden 1953! I 1989 var det offisielle medlemsantallet enda lavere: 8.332.

 

Tempelridderordenens lederskap bestemte seg derfor for å forsøke å gjenopprette sitt rykte. Vi beskriver her hvilken strategi ordenen benyttet seg av for å verve, få makt over og beholde sine medlemmer. To hemmelige hefter som ble utgitt av Supreme Council, Tempelridderordenens høyeste lederskap i Sverige, avslører tempelriddernes krisestrategi.

Heftene skal være hjelpemidler som skal bidra til at de lokale templene øker sitt medlemsantall. Heftene heter ’’Medlemsvård inom Tempel Riddare Orden” (Omsorg for medlemmer i Tempelridderordenen).

I forordet beklager man bl.a. at ”den stigende gjennomsnittsalderen i Ordenen har medført at antallet avdøde brødre stort sett tilsvarer antallet nye innvielser. Den vekst som vi alle gjerne vil se, er derfor uteblitt de senere årene.” Lederskapet i ordenen bruker begrepet ’’passiv” på alle de som har selv ønsket utmelding av Tempelridderordenen.

 

I heftene legges det vekt på at hver ordensbror er ansvarlig for å verve medlemmer. "Hver enkelt broder må kjenne seg som Templets sendebud!” skriver man. Man slår fast at nå må ”alle gode krefter settes inn for å snu den nedadgående trenden.” Man legger vekt på ”at det virkelig arbeides med de potensielle” medlemmene. Man gir også eksempler på at ordensbrødre ”har sett som en av sine livsoppgaver å arbeide med rekrutteringsspørsmål.”

De lokale templene oppfordres til å innsette spesielle rekrutteringskomiteer, samtidig som at man legger vekt på hver brors medvirkning til ”å komme med forslag på nye medlemmer, med utgangspunkt i sin bekjentskapskrets.”

Men det er ikke hvem som helst som får lov til å bli tempelridder. Rekrutteringen skal innrettes på å få ”bra, velegnede og pålitelige mottagere som komiteen, fadderne og templet kan få glede av.”

En hjelp i rekrutteringsarbeidet som anbefales av lederskapet i ordenen er å skaffe medlemskartotek fra forskjellige organisasjoner, for eksempel kristne menigheter og avholdsorganisasjoner.

En viktig ledd i omsorgen for medlemmene er de såkalte fadderne. Hvert nye medlem får en eller flere faddere som skal sørge for at medlemmet innlemmes i "brødre-fellesskapet.” Lederskapet i ordenen har ferdigskrevne brev som templet skal sende både til fadderen og til det nyvervede medlemmet. Tempelledelsen oppfordres til å skrive bl.a. følgende til fadderen: ”Du er fadder for vår ordensbror XX. Han har dessverre ikke deltatt i våre sammenkomster i den utstrekning vi hadde forventet... Om det blir langt mellom besøkene så kan det bidra til at hans interesse for vår Orden reduseres...Forsøk å vekke interessen hos vår bror til å komme til neste IG-møte.,.”

Et medlem som ikke har kommet på en stund oppfordres gjennom følgende "personlige” brev: I den senere tid er jeg blitt oppmerksom på at du ikke har hatt anledning til å besøke møtene i RT Minerva. Vi savner deg, og håper at du skal få anledning til å komme på det neste IG- møtet...Vi håper at du kommer og beriker sammenkomstene med brorskapet!...”

 

Kapittel 17

 

Religionsblanding i templene

 

Templet er et viktig symbol i de hemmelige ordnene. Felles for alle ordener er at templet ikke utelukkende er til for den jøde-kristne Gud. Rosenkorsordenen, for eksempel, lærer sine medlemmer hvordan de skal bygge og installere et eget tempel, en helligdom, på det stedet de bor. Der forventes det at man gjør ut-av-kroppen opplevelser og hengir seg til ekstrem okkultisme.

 

For tempelriddere er også ’’templet” viktig. Tempelriddere snakker om ”det indre tempelbygget” og skal gjennom ordenens ritualer forbedre sitt eget liv. Tempelriddernes høyeste lederskap gav ut en bok i 1966, skrevet av Efraim Almgren, som beskriver hvordan tempelriddere skal bygge på sitt ’’tempel”. Boken blander bibelsitater om templet i det nye testamentet, med en legende bl.a. fra det greske templet i Delfi, guden Apollos orakeltempel.

Til og med frimurere snakker om templet. Kong Hiram fra Tyrus var den som hjalp kong Salomo med å bygge ferdig det første templet.

For frimurerne er pakten mellom kong Salomo og avgudsdyrkeren kong Hiram et forbilde.

Ifølge frimurerne var mureren Hiram Abiff den som hadde ansvaret for tempelbygget på kong Salomos tid. En frimurerlegende forteller at kong Salomo, kong Hiram fra Tyrus og Hiram Abiff var de tre første stormestrene i frimureriet. Denne forklaringen kom fra frimurerhold i England midt på 1800-tallet. Disse tre skulle hver for seg representere gudenavnene Jahve, Baal og Osiris.

Frimurerne har en av sine helligste plasser i Jerusalem. Noen hundre meter fra Damaskusporten finnes det en grotte som heter Sidkias grotte. Fra denne grotten går det en underjordisk gang til et rom under selve tempelplassen, der frimurerne pleier å gjennomføre sine seremonier.

 

ODD FELLOW

 

Kapittel 18

 

Religionsblanding i Odd Fellow

 

Odd Fellow er en hemmelig orden som åpent innrømmer å stå for religionsblanding. Kristne, muslimer og jøder er alle velkommen til å være med i Odd Fellow.

Odd Fellow er en hemmelig orden som i dag har 36.000 medlemmer i Sverige. Det finnes dessuten en kvinnelig variant av Odd Fellow som heter Rebekka-ordenen, med ca. 8.000 medlemmer. Mens frimureriet ofte har fått omfattende kritikk, har Odd Fellow ofte stått mer i skyggen. Men Odd Fellow har dobbelt så mange medlemmer som Den Svenske Frimurerordenen, og er et ordensbrorskap for den vanlige "mannen i gata.*

Religionsblandingen er fremtredende og tydelig i Odd Fellow. Mange uttrykk er identiske med sentrale begrep i New Age. Prinsippene i Odd Fellow er ellers de samme som i de andre ordensbrorskap. Dødssymboler som hodeskaller og likkister er med i ritualene. Eder, besvergelser og løfter om ikke å avsløre noe fra ordenens hemmeligheter er også med. De sterke lojalitetene er der også. Den sterke lojaliteten mellom ordensbrødre og ordenssøstre er sentral, og i ritualene anvendes bibelord og bibelfortellinger om lojalitet, vennskap og trofasthet overfor ordensbrødrene i Odd Fellow.

 

Det finnes sju forskjellige grader i Odd Fellow. Først en innvielsesgrad og tre andre grader i en vanlig losje. Senere kan man gå videre og bli patriark. Som patriark går man gjennom ytterligere tre forskjellige grader. I tillegg kommer også de ritualene som man går igjennom for å bli forskjellige slags embedsmenn - overmester, seremonimester, kapellan, osv. Når man har en installasjon - når man bytter embedsmenn • har man alltid et spesielt rituale med den personen som skal ta over embedet. Her er hemmelighetskremmeriet enda større - dette ritualet skjer i enerom, og de andre losjemedlemmene får ikke være med.

 

Ritualene under innvielsesgraden skal påminne kandidaten om det forgjengelige i det jordiske. Man skal minnes om dødens virkelighet, og lover at man aldri skal avsløre ordenens ritualer, seremonier, passord og håndtrykk. De symboler som anvendes i dette ritualet er det altseende øyet, et kjede med tre lenker, og en hodeskalle med korslagte ben.

Under innvielsen til første grad, vennskapens grad, skal kandidaten lære seg at alle mennesker på jord består av et brorskap, siden de kommer fra en og samme familie - Adam og Eva.

 

Symboler under dette ritualet er en pilbue med piler i, et kogger og en bunt med kvister.

Ritualene under innvielsen til andre grad handler orn den barmhjertige samaritan. Her anvendes denne lignelsen på ens forhold til brorskapet - nødvendigheten av å stille opp for hverandre i med- og motgang. Symboler som brukes i innvielsen til denne graden er en øks, et hjerte i en hånd, en globus, arken fra det gamle testamentet og slangen som ble løftet opp under ørkenvandringen.

 

Under ritualene til tredje grad får kandidaten vite at samtlige prinsipper, ritualer og symboler i tidligere innvielser hadde Sannheten som grunn. Han skal igjen svare bekreftende på at han aldri vil avsløre ordenens ritualer og hemmeligheter. Symbolene i dette ritualet er et sverd med en vektskål, en Bibel, en likkiste og et timeglass. Kandidaten lærer seg at Sannheten iblant formidles mer effektivt gjennom symboler enn gjennom ord.

Den som vil fortsette å avansere i Odd Fellow og "få del i større innsikt om Sannheten” kan senere bli patriark.

 

Under innvielsesgraden til patriark, må kandidaten bl.a. legge seg på et alter og spille Isak, som Abraham skulle ofre på berget Moria. Personen som spiller Abraham, eller ypperstepresten, løfter en kniv over kandidaten, men stanses av en røst akkurat når han skal til å stikke kniven i "Isak”. I slutten av innvielsesseremonien til denne graden får kandidaten vite hva symbolene og ritualene i gradinnvielsen betyr.

 

Nøkkelordet i det andre gradinnvielsesritualet som patriark er toleranse. Man lærer seg å ta hensyn til fremmede personer og til deres religioner. Man oppfordres til å vise toleranse mot fremmede raser og mot fremmede religioner - alle mennesker er jo med i samme brorskap og medlemmer i samme familie. Ritualene taler om en tid der alle mennesker og alle religioner skal virke sammen for brorskap og toleranse.

Det siste gradinngivelsesritualet forestiller en reise gjennom livet, med farer og trange passasjer. Kandidaten har med seg en veileder som hjelper ham til å finne fram. Dette gradinngivelsesritualet kan sammenlignes med akasiens vei i frimureriet, der man går forbi likkister og hodeskaller på en reise gjennom livet.

 

Symboler under denne seremonien er bl.a. stentavler, korset og halvmånen. Her snakkes det åpent om religionsblanding mellom jødedom, kristendom og islam. Stentavlene og budene sies å være felles grunn for jøder, kristne og muslimer, korset representerer den kristne troen, mens halvmåner, står for den muslimske trosoppfatningen.

 

Kapittel 19

 

Sognepresten som forlot Odd Fellow

 

Det var bl.a. religionsblandingen som gjorde at sogneprest Gisela Petra Winton forlot Odd Fellows kvinnelige variant, Rebekka-ordenen.

-          Man bruker kristne begrep uten å gi dem noe som helst innhold, sier hun.

Gisela Petra Winton er sogneprest i Nottebäcks menighet i Växjö sogn, dit hun kom etter å ha vært kapellan i sentrale Stockholm. Det var i Stockholm at hun ble kjent med Rebekkaordenen, den kvinnelige varianten av Odd Fellow.

 

Hun traff en meget elskverdig kvinne som undret på om ikke hun ville egne seg som medlem i Rebekkaordenen. Et år senere var hun med på et informasjonsmøte om Odd Fellow.

-          Møtet fortalte meg ikke spesielt mye, forteller Gisela Petra Winton.

-          Jeg hadde bodd utenlands i perioder, reist en hel del og bl.a. studert religionshistorie. Derfor ble jeg fascinert av Odd Fellow, ikke minst med tanke på det globale aspektet som ble så sterkt fremhevet.

-          Jeg hadde den innstillingen at så lenge arbeidet i losjen ikke stred mot min kristne tro skulle jeg kunne være lojal. Jeg ble etterhvert innviet. Det var naturligvis litt merkelig å avgi løfte til noe som man ikke visste hva var.

 

Man lovet at man aldri skulle avsløre noe om ordenens hemmelige ritualer, uskrevne lover eller interne arbeid. Etterhvert oppdaget Gisela Petra Winton at ritualene inneholdt innslag som stod i sterk motsetning til hennes kristne tro. Man brukte bibelord uten å gi dem noe som helst slags innhold. Man gav hele tiden doble budskap.

- Man brukte bibelske begrep som kjærlighet og sannhet, men det handlet ikke om dette i praksis. Det viktigste var det ytre, ritualene, og etterpå litt god mat og et glass vin.

-  Iblant var det en ren parodi. Samtidig som man brukte begrep som kjærlighet og sannhet, var det en intens maktkamp innenfor og utenfor ordenslivet.

Siden hun forlot ordenen for noen år siden er det ingen som har hatt kontakt med henne. Hun betraktes mer eller mindre som død.           Samtidig som mange sikkert ble glade for at hun gikk ut - hun var ubehagelig å ha med å gjøre fordi hun stilte så mange spørsmål, noe som gjorde at ledelsen ville bli kvitt henne. For noen svar på spørsmålene fikk hun ikke.

 

Jeg besøkte derfor ca. 40 forskjellige losjer, i Sverige, Danmark, Norge, på Island og i USA, der jeg også besøkte Storlosjen.

Etter alle disse besøkene var man enda mindre interessert i å samtale med henne. Årsaken var antagelig at man ikke ville avsløre sin uvitenhet, som er svært stor. Med den kunnskap Gisela Petra Winton har i dag, mener hun at det er helt uforenelig med den kristne troen å være med i Odd Fellow.

-          Det går absolutt ikke å være en levende, bekjennende kristen og samtidig være med i Odd Fellow, sier hun bestemt.

-          I Odd Fellow tar man for seg kristne begrep på en uverdig og uforsiktig måte. Man misbruker Guds ord, som brukes kun for å forskjønne stemningen i losjearbeidet.

-          Bibelsitatene blir en ytre kosmetikk. Man går aldri på dypet med budskapet i Ordet, noe som nærmest er sofistikert ondskap.

-          Jeg forstod ikke til å begynne med at dette var noe som jeg virkelig satt fast i. For det gjorde jeg nemlig. Det var først etter en radikal fornyelse i mitt åndelige liv, med bønn og håndspåleggelse, at jeg ble virkelig firi til igjen å leve i Åndens frihet!

-          Jeg fikk frasi meg disse sakene, og først da forstod jeg at jeg hadde inngått denne pakten med mørket.

-          Odd Fellow er nesten farligere enn frimureriet, siden Odd Fellow ikke er blitt rammet av den samme kritikk som frimurerne. Man har liksom kunnet gjemme seg bak frimurerne.

 

Gisela Petra Winton har minner fra flere minnesamvær etter avdøde ordensmedlemmer. Det var mørkt og tungt. Man beskrev hendelsen som ”en slokket flamme” eller ”et blad som er falt til jorden.”

- I en Odd Fellow-avis beskriver en bror hvordan han en gang skal ”stå som mottaker innfor Den evige overmesterne”, forteller Gisela Petra Winton.

Hun ser på Odd Fellow som ”mannen-på-gatas frimurerlosje”, uskyldig i det ytre, men helt igjennom farlig ut ifra et kristent perspektiv. Hun påpeker at det eneste kravet for å bli medlem ifølge Odd Fellows egen informasjon er at man tror på ”et høyere vesen, verdensaltets skaper og oppholder.” Winton synes at religionsblandingen er tydelig og fremtredende i Odd Fellow.

Ritualene består av et oppkok av forskjellige ideer og tradisjoner, der hver og en kan plassere inn sin egen tro. Både kristne, jøder og muslimer kan være med. I innvielsen til den siste graden som patriark er det symboler både for jøder, muslimer og kristne.

Nå er hun altså fri, og advarer andre kristne på det sterkeste mot Odd Fellow.

- Kristne har ingenting der å gjøre, og bør overhode ikke ha noe som helst med Odd Fellow i gjøre. Tenk på det om du treffer på denne orden. Fly fra mørket og be om Jesu beskyttelse, avslutter sogneprest Gisela Winton.

 

 

 

Kapittel 20

 

Slik forlater du en hemmelig orden

 

Ofte kan det være ren uvitenhet og kanskje tilfeldigheter som gjør at kristne havner i hemmelige ordener. Siden respektable personer fra en mengde forskjellige samfunnsområder er ordensmedlemmer, trekker man kanskje den konklusjonen at det ikke kan være noe galt med det.

Den som vil forlate en hemmelig orden blir ofte utsatt både for press og trusler. I Tempelridderordenen, for eksempel, blir medlemmer stadig minnet om at de ikke kan bryte sine løfter. Det hevdes at det kun er døden som kan skille ’’brødrene” fra hverandre. Adskillig mange tempelriddere som har hoppet av kan fortelle at det krevdes både besluttsomhet og utholdenhet for å oppnå etterhvert å bli strøket fra tempelriddernes medlemslister.

 

Ofte ønsker ledelsen å ha personlige "samtaler” med den som vil forlate ordenen. "Samtaler” som går ut på å minne medlemmene om taushetsløftene og at man er medlem for livet.

Nå er det naturligvis helt feilaktig å hevde at man ikke kan forlate en hemmelig orden. Man skriver til ledelsen for ordenen og ytrer ønske om utmelding, Man skal da samtidig fortelle at man heller ikke vil stå som passivt medlem, samt kreve at navnet umiddelbart strykes fra ordenens medlemsregister. I brevet bør man også legge vekt på at avgjørelsen er endelig og at man ikke ønsker å ha noen videre diskusjoner angående det valget man har gjort med hensyn til å frasi seg medlemskapet.

Som motivasjon for avgjørelsen kan man henvise til at Bibelen gang på gang oppfordrer de troende til å vandre åpent og i lyset. Paulus advarer mot å utføre ting i hemmelighet (Efeserne 5,11) - og Jesus selv advarer dessuten mot å sverge eder (Matteus 5,34).

 

Den kristne troen fremhever Jesu forsoningsverk på Golgata, og nevner overhode ingenting om at man skulle kunne bli et bedre menneske gjennom hemmelige ritualer. Dødssymboler og hemmelighetskremmeri er heller ikke foreteelser som hører hjemme i det kristne livet.

Som kristen er man allerede frelst fra mørkets makt og innsatt i den elskede Sønnens rike. Bibelen taler om Gud som lys, og at det ikke finnes noe mørke i ham.

Det er også viktig å be Gud om tilgivelse, og frasi seg den negative åndelige innflytelsen som man åpnet seg for gjennom de ritualene som man har deltatt i. Bryt dette i Jesu navn. Få gjerne hjelp fra noen som kan bli enig med deg i bønn om å bryte mørkets makt.

 

Kapittel 21

 

Prester og pastorer i Frimurerordenen (Oa: ano 1992)

 

Det er totalt 124 prester og pastorer tilsluttet Den Norske Frimurerordenen. Listen er hentet fra "Matrikkel over Den Norske Frimurerorden 1992/93”. Romertallet angir hvilken frimurer- grad den enkelte prest innehar.

Ansnes, Sigurd, prest, Verdal X*

Antonsen, Ame Henry, res. kap., Jar, III

Austrheim, Matias Kåre, sokneprest, ørsta, II

Axelssen, Carl Jørgen, sogneprest, Hamar, IV/V

Bakken, Torodd, prost, Stokmarknes, VIII

Berge, Elias, sogneprest, Moss, X

 Bjartli, Torleif, sogneprest, Rubbestadn, I

Bolstad, Jo, prost, Larvik, X

Bruun, Rolf Jakob, sogneprest, Røykenvik, IX

Daasvand, Paul Othar, res. kap., Sandefjord, VII

Dahl, Oddvar, res. kap., Skogn, VIII

Dal, Olaf Bergersen, prost, Brønnøysund, I

Danielsen, Per Eirik, sogneprest, Stavern, X*

Dovland, Olav Andreas, sogneprest, Færvik, X

Dugstad, Tore Bonkerud, res. kap., Røyse, III

Eltervaag, Arne, lekror/prest, Tromsø, II

Enger, Asle, sogneprest, Oslo 2, XI

Eriksen, Thorvald Leonard, sogneprest, Tønsberg, X*

Farsund, Gunnar, sykehusprest, Oslo 3, VI

Fjellbu, Arne, forstander, Trondheim, VI

Frivold, Leif Odvinn, domprost, Kristiansand, X

Frogh, Lars Oscar, kateket, Kongsberg, IV/V

Godal, Tord, biskop, Trondheim, XI

Gran, Lasse, res. kap., Reinsvoll, VI

Gullaksen, Per Otto, stiftskappellan, Oslo, X

Gundersen, Geir, prest, Oslo, I

Haddal, Ingvar, metodistprest, Porsgrunn, X

Hagberg, Jan Petrus, res. kap., Oslo 8, IV/V

Hake, Tor Gøsta, prost, Oslo 3, X

Halvorsen, Kjell Otto, sogneprest, Skien, IX

Hardeng, Trond, res. kap., Stavanger, VIII

Haugsgjerd, Helge Ingemann, sogneprest, Molde, X*

Hegdal, Anton, sykehusprest, Namsos, I

Heie, Nils, sogneprest, Bergen, VIII

Heiervang, Hans Borgenvik, prest, Oslo, VI

Helland, Ingvard, forstander, Sandvika, VIII

Helland, Ivar, res. kap., Sandefjord, IX

Heitne, John, prost, Oslo 10, VIII

Hesselberg, Rolf, prost, Stjørdal, X*

Hindahl, Bjørgstein, sogneprest, Sørum, XI

Holberg, Sveinung, sogneprest, Kolbjørnsvik, VIII

Holck, Ole Elias, sogneprest, Ottestad, II

Holmin, Anker, sogneprest, Svelvik, XI

Hovda, Andreas Severin, prost, Haugesund, X

Hovland, Nils Magnus, res. kap., Oslo 9, III

Høst, Morten, prest, Greåker, VI

Høyer, William, sogneprest, Osen, VI

Ingebrethsen, Torleif, sogneprest, Sandefjord, VIII

Ingebrigtsen, Knut, sogneprest, Nesttun, VI

Iveland, Tobias, forstander/prest, Oslo 8, VIII

Jansen, Jan Helge, kallskapelan, Skien, IX

Joachimsen, Kjell, sogneprest, Harstad, IX

Johnson, Jon Geir, sogneprest, Nannestad, VII

Karlsen, Trygve, pastor, Lillestrøm, X

Kjuus, Anders, døveprest, Haslum, VII

Knudsen, Jacob Frode, prest, Bergen, VI

Knudsen, Knut August, prost, Voss, III

Kvaale, Thorvald, prest, Skien, X

Kvakkestad, Per Johannes, sogneprest, Halden, X

Kvale, Håkon Dagfinn, sogneprest, Moss, III

Kvambe, Ove Arvid, prest, Lundamo, X

Laland, Sigurd Viking, prest, Skien, X

Lassen, Kristian, sjømannsprest, USA

Lerseth, Ole Petter, prest, Hammerfest, VI

 Lislerud, Gunnar Oliver, biskop, Oslo 2, X*

Lund-Berg, Leif, res. kap. Drøbak, VI

Løvstad, Terje, gamisonsprest, Loddefjord, X*

Løwer, Henning Wincentz, cand. teol, Skoger, X

Madland, Rune, kapellan, Bodø, III

Magnus, Dagfinn, stiftskapellan, Tromsø, IX

Mathiassen, Bjørn, sogneprest, Bøstad, VI

Meberg, Per Tore, sogneprest, Hønefoss, VI

Moen, Sveinung Johnson, misjonsprest, Halden, VIII

Mollestad, Kristian Vilhelm, prest.lektor, Oslo 8, XI

Mysen, Dag, prest, Mysen, VII

Narverud, Bjørn Oddvar, sogneprest, Ridabu, VIII

Natvig, Kåre, res. kap., Oslo 11, VII

Nordbø, Per Arnulv, sogneprest, Haugesund, X

Næss, Rolf John, sogneprest, Slattum, X

Offerdal, odd, sogneprest, Hundvåg, IV/V

Ottersen, Leif Petter, domprost, Oslo 7, XI

Paulsen, Arne Harald, sykehusprest, Tønsberg, VII

Paulsen, Rolf, sogneprest, Hauge i Dalane, X

Pedersen, Lorentz Ulrik, prost, Oslo 10, X*

Petterson, Helge, sjømannsprest, England, VIII

Pytte, Paulus, metodistprest, Drammen, VI

Ramslie, Bernt Vogt, sogneprest, Skoger, II

Raustøl, Hans Erik, res. kap., Oslo 12, II

Reichelt, Gerhard, sogneprest, Oslo 11, X

Revheim, Erling, sogneprest, Kløfta, VI

Riis, Cay Hegermann, sogneprest, Oslo 3, X

Rognstad, Hans, prost/sogneprest, Oslo 6, VI

Romfo, Harald, sogneprest, Hosle, X

Rostad, Thormod, sogneprest, Jessheim, DC

Ruud, Ivar Johannes, prost, Oslo 4, X*

Rødberg, Nils-Steinar, prest, Geilo, IX

Sakariassen, Omar, sogneprest, Lærdal, I

Salvesen, Just, res. kap. Vegårshei, III

Salvesen, Theis, sogneprest, Valle, III

Schjem, Rolf Helge, sykehusprest, Bodø, IX

Selvaag, Egil Johnny, feltprost, Oslo 6, X*

Siem, Bjørn, prost, Moss, X*

Skjelsbæk, Sigurd, sykehusprest, Tau, VIII

Sveaas, Per Auen, res. kap., Tranby, VIII

Swensson, Nils, sogneprest, Trondheim, X

Sørensen, Helge Berg, pastor, Skien, IX

Taxt, Anton Johannes, sogneprest, Oslo 9, X*

Teigland, Thorleif, prest, Eidsvåg, X*

Tolo, Lars Midlestveit, sogneprest, Solheimsvik, X

Torjussen, Arnfinn, res. kap., Skien, X

Traaen, Carl hansteen, res. kap., Stabekk, VI

Tønnesen, Finn Gunnar, res. kap., Skien, II

Verne, Lyder Johs., domprost, Bodø, IX

Vik, Samson, sogneprest, Oslo 7, VIII

Vinje-Christenssen, Harald, sogneprest, Tønsberg, X*

Wasbø, Tormod, sogneprest, Sandnes, X*

Wetlesen, Adolf, døveprest, Hamar, X

Zimmerlund, Erik, sogneprest, Trondheim, X*

Øvstebø, Trygve A., sogneprest, Fjell, IX

Ådnøy, Enok, domprost, Stavanger, III

Aagaard, Leif, sogneprest, Haslum, XI

Aarvold, Ole, prest, Skien,

 

Jeg står ikke inne for alt som står i Nyhetsspeilet, men jeg synes likevel at artikkelen er interessant. Og endel av det er nok helt sant. Frimurerne blir nok denne verdens svøpe, og de vil så gjerne fjerne kristendommen: Hele artikkelen kan leses her.

________________________________________________

Vil jesuittene og frimurerne klare å starte 3. verdenskrig?

 
Viktige hendelser på jorda de siste hundre årene har fulgt en velutviklet plan som ikke lenger er så hemmelig som den en gang var. Hemmelige frimurerplaner for gjennomføringen av første og andre verdenskrig ble gjennomført i frapperende detalj i samsvar med planene.

Planene for tredje verdenskrig har foreligget like lenge, og hendelser i Midt-Østen og på den globale arenaen de siste årene indikerer at gjennomføringen nærmer seg. Men vil de lykkes? Ikke med en bevisst opinion som IKKE ønsker noen krig, hverken stor eller liten.

Nyhetsspeilet gir her et kort historisk tilbakeblikk og presenterer noen av hovedaktørene for den lenge påtenkte 3. verdenskrig: Jesuittene og frimurerne!

Ettersom atom-makten Israel er tiltenkt en viktig rolle er det viktig å være bevisst at Israels president Shimon Peres IKKE har sin lojalitet til det israelske folk. Peres   er jesuitt, mao. løpegutt for Vatikanet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har IKKE sin lojalitet til det israelske folk, da han er frimurer av 33. grad… Både Peres og Netanyahu har forøvrig tilgang på trygge underjordiske bunkerser.

 

Første verdenskrig og den russiske revolusjon

I august 1871 skrev den amerikanske høygrads-frimureren Albert Pike et brev til den italienske llluminatien Giuseppe Mazzini, to av datidens fremste representanter for skjult makt.

Planene for første verdenskrig ble beskrevet slik i brevet:

Første verdenskrig må bli gjennomført slik at det blir mulig for Illuminati å tilintetgjøre det russiske tsarveldets makt og ved å gjøre Russland til et fort for ateistisk kommunisme. Avvik og uenigheter som skapes mellom Illuminatis agenter i de britiske og tyske rikene vil bli benyttet for å fremprovosere denne krigen. Ved krigens slutt vil kommunismen bli utviklet og benyttet for å ødelegge de andre regjeringene og for å svekke religionene”. Se

Hvordan det gikk vet vi alle. Det som er mindre kjent er at så vel første verdenskrig som den russiske revolusjon ble gjenomført som deler av et langsiktig Illuminati-/frimurerprosjekt.

Bilde over: Vladimir Iljitsj Uljanov (Lenin) var med å organisere drap på flere millioner russere med iskaldt frimurer-blod.

Andre verdenskrig

Planene for andre verdenskrig ble beskrevet slik av Pike i brevet til Mazzini:

«Den andre verdenskrig må komme i stand ved å utnytte forskjellene mellom fascistene og de politiske zionistene. Denne krigen må forløpe slik at nazismen blir nedkjempet og at den politiske zioinismen blir sterk nok til å få etablert en suveren israelsk stat i Palestina. Under andre verdenskrig, må internasjonal kommunisme bli sterk nok til å balansere kristendom, som deretter vil bli begrenset og holdt i sjakk inntil tiden kommer når vi ville trenge den for den endelige sosiale kataklysmen.» Se

USAs president og 33. grads frimurer Harry Truman (til v.) beordret bruk av to atombomber mot Japan som var helt unødvendig, militært sett. Truman drepte mao. noen hundre tusen japanere med iskaldt frimurerblod. 33. grads frimurere har sin frimurered å ivareta - dessuten får de beskjed om at de er valgt ut til å spille en spesiell rolle i skapingen av historien - i henhold til planene for the new world order.

Planene for tredje verdenskrig

Planene for tredje verdenskrig ble bl.a. beskrevet slik av Pike i brevet til Mazzini:

«Den tredje verdenskrig må bli fremkalt ved å utnytte forskjellene som er skapt av Illuminatis ’agenturer’ mellom de politiske zionistene og lederne av den islamske verden. Krigen må bli ført slik at islam (den muslimske arabiske verden) og politisk zionisme (staten Israel) vil gjensidig ødelegge hverandre… gjennom den universelle manifestasjonen av Lucifers rene doktrine, som omsider vil komme åpent til syne i offentligheten. Denne manifestasjonen vil være et resultat av de generelle reaksjonene som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og ateismen, som begge vil ha blitt erobret og ødelagt på samme tid.” Se"

Se hele artikkelen her.

19 mai 2015 - - Uholdbart å være frimurer og politi

DILEMMA: Arne Johannessen leder av Politiets Fellesforbund mener det ikke bør være mulig å være frimurer og ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolen. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet

Arne Johannessen - politiets øverste tillitsmann - mener det er uforenelig å være frimurer og jobbe i politiet eller påtalemyndigheten.

Artikkelen kan leses her.

Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund er svært kritisk til at polititjenestemenn og ansatt i påtalemyndigheten og domstolene er medlemmer av lukkede brorskap som Frimurerlosjen.

- Jeg kjenner ikke saken hvorpolitiførstebetjent Roy Riksvold har slått alarm. Derfor avventer jeg en grundig etterforskning fra Spesialenheten for politisaker, sier Arne Johannessen til Dagbladet.

- Uholdbart

Men på prinsipielt grunnlag mener Johannessen at det uholdbart at ansatte i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene er medlemmer av lukkede organisasjoner.

- Det er myter rundt alle lukkede nettverk - som Frimurerlosjen. Vi har stadig debatter om kameraderi og antydninger at medlemmer av brødreskapene hjelper hverandre. Det har vi også eksempler på fra ansettelser i politiet, sier Johannessen.

Lederen av Politiets Fellesforbund er glad for at det er strenge regler for hvilke bierverv ansatte i politiet kan ha.

Strenge regler


- Mange av mine medlemmer mener disse biervervs reglene er for strenger, men som fagforening forsvarer vi reglene. Dette handler om habilitet. Vi ønsker ikke at noen skal mistenke polititjenestemenn, ansatte i påtalemyndigheten eller domstolene for rolleblanding, sier Johannessen.

- Politi, påtalemyndighet og domstolene skal være uavhengige. Det skal ikke være den minste mistanke om kameraderi, det er ødeleggende for tilliten.

Samtidig forstår Johannessen de som sier at det er uproblematisk å være frimurer.

- Jeg forstår argumentene deres. Men så lenge det kan stilles spørsmål om rolleblanding og egen interesse, har samfunnet et problem.

Sa selv nei


Johannessen fikk som lensmann i Sogndal tilbud om å bli medlem av den lokale Rotary foreningen.

- Mitt dilemma var: Ønsket de lensmannen eller var det Arne Johannessen som medlem? Jeg valgte å takke nei til Rotary. Det var selvfølgelig meg som lensmann, og ikke privatpersonen som var interessant for Rotary, sier Arne Johannessen.

- Spørsmålet om medlemskap i lukkede foreninger er problematisk. Jeg mener det burde være like strenger regler for slike medlemskap som det er for polititjenestemenn å ha bierverv.


- Jeg kan ikke ta stilling til saken med politiførstebetjent Roy Riksvold, men vår lokale fagforening i Nordre Buskerud har engasjert seg.

- Dette er en prinsipiell og viktig debatt. Etter min oppfatning bør spørsmålet om medlemskap i lukkede foreninger være et spørsmål som løftes opp på politisk nivå, og at det innføres klare regler. 

Så lenge det kan stilles spørsmål om politiet, påtalemyndigheten eller domstolene har vi et problem, sier Arne Johannessen.

2013 - Politimann: Slår Frimurer-alarm

- FRYKTER KAMERADERI: : Politiførstebetjent Roy Riksvold frykter at han har avslørt kameraderi i påtalemyndigheten - Jeg har funnet flere saker som påtalemyndigheten har behandlet og som det «lukter av», sier politimannen. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet.

 

Etter vel 40 år som politimann slår Roy Riksvold alarm. Han mener det er betenkelig at ansatte i påtalemyndigheten er medlemmer av frimurerlosjen.

HØNEFOSS (Dagbladet): Om åtte måneder går politimannen Roy Riksvold av med pensjon, etter 41 år som politimann. Etter å ha tenkt seg nøye om, velger han nå å stå fram som varsler. 

Riksvold oppdaget gjennom en konkret straffesak at det var frimurere på begge sider av loven - både påtaleansvarlig og den anmeldte i en kriminalsak. Forholdet ble etter Riksvolds mening aldri etterforsket ordentlig. 

- Derfor begynte jeg å følge med, og oppdaget at flere saker ble liggende i påtalesystemet.

Dette mener Riksvold er årsaken til at han kan stille spørsmål ved rettssikkerheten i Norge.

- I et demokrati skal det ikke være slik at noen slipper «billigere» fra kriminalitet, fordi de kjenner noen, sier den 62 år gamle politiførstebetjenten til Dagbladet. 

Vil ha klare regler


Polititjenestemenn må søke politimesteren før de kan ha et bierverv. 

- Det er greit. Men samme krav burde vært stilt til ansatte i politi og påtalemyndighet når det gjelder medlemskap i organisasjoner som Frimurerorden. 

- Bare det faktum at det kan stilles spørsmål om habiliteten, burde være nok til at det var klare regler, sier politiførstebetjenten. 

Mistanken om at noe kunne være galt, fikk Riksvold da han ikke fant ut hva som hadde skjedd med en anmeldelse. 

- Jeg etterlyste saken, men fikk ikke ordentlig svar. 

 - Påtaleleder ved Nordre Buskerud politidistrikt, er frimurer, det er også faren til den anmeldte.

Vold mot politi


Etter Hallingmarken på Nesbyen i juli 2010 ble en ung mann tiltalt for vold mot Roy Riksvold. Politiførstebetjenten var på jobb i uniform da han ble utsatt for vold.

- Jeg ble sparket i skuldera, og deretter sykmeldt i fire måneder. Saken ble levert ferdig etterforsket påtaleansvarlig den første mandagen i juli 2010.

- I dag, snart tre år siden, har saken fortsatt ikke vært for retten. Saken skulle vært for retten med en settedommer for noen uker siden. 

- Samme dag som rettsforhandlingene skulle starte, ble jeg oppringt og fortalt at settedommeren var syk. Denne dommeren er også frimurer, og det samme er onkelen til gjerningsmannen. Nå frykter jeg at gjerningsmannen bare får en betinget reaksjon, sier Roy Riksvold. 

Settedommeren avviser påstanden, og viser til at han i god tid varslet om sykdom. Han avviser bestemt at utsettelsen har noe med hans medlemskap i Frimurerorden å gjøre.

- Jeg kjenner verken tiltalte eller hans onkel, sier settedommeren.

Ingen etterforskning


Den siste saken Riksvold mener er mistenkelig gjelder en anmeldelse fra advokat Inger A. E. Coll. Hun anmeldte på vegne av Skatt Øst  tre menn for alvorlige skatteforbrytelser.   

- To av de tre anmeldt ble for noen år siden dømt til en betinget straff for en ulovlig eiendomstransaksjon med stråmenn i Hallingdal. En forretningsmann som er frimurer og en tidligere politimann fikk ikke fengselsstraff, noe som ville vært naturlig i en slik alvorlig sak. 

- Etterforskningen av saken tok uvanlig lang tid, noe som ført til strafferabatt. Nå er forretningsmannen, den tidligere politimannen og en advokat anmeldt av Skatt Øst for alvorlig skattekriminalitet. Denne saken har bare blitt liggende. Påtaleansvarlig ved Nordre Buskerud politidistrikt er også frimurer. Denne saken «lukter det av», sier Riksvold.

- Noe er galt


- Da jeg oppdaget sakene forsøkte jeg å ta opp forholdene med politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt. Hun avviste meg og ba meg gå tjenestevei. 

- Jeg gikk tjenestevei, men fikk aldri noen tilbakemelding.

- Min følelse var at politimesteren ikke ville høre på meg. Hammers manglende svar synliggjorde at hun ikke hadde til hensikt å gå videre med mine mistanker, sier Riksvold, som deretter tok kontakt med sin fagorganisasjon - Politiets Fellesforbund

Etter å ha drøftet saken med kolleger og tillitsmannsapparatet valgte politiførstebetjenten å gå til media.


- Først etter at politimester Sissel Hammer forsto at jeg hadde kontaktet Dagbladet, ble det tatt grep fra politiets ledelse, sier Roy Riksvold.

- Jeg er en varsler


- Hvorfor velger du å stå fram og fortelle om dette?

- Loven skal være lik for alle. Sakene jeg stiller spørsmål ved, kan tyde på at det er andre forhold enn straffeloven som har avgjørende betydning, sier politiførstebetjenten. 

- Du er ikke redd for at dette skal få negative konsekvenser for deg i politiet?

- Jeg er en varsler. Når ledelsen ved Nordre Buskerud politidistrikt ikke vil høre på meg, hadde jeg ikke noe valg.

- Jeg tror ikke det er tilfeldigheter, når jeg finner flere saker hvor det kan stilles spørsmål om medlemskap i Frimurerordenen har betydning for hvordan påtalemyndigheten behandler sakene, sier Riksvold.

- Alvorlig


Tillitsmann Lill Heidi Tinnholt i Politiets Fellesforbund i Nordre Buskerud tok umiddelbart affære da politiførstebetjent Roy Riksvold kontaktet henne.

- Riksvold opplevde å ikke bli hørt. Derfor tok vi direkte kontakt med politimester Sissel Hammer. Nå avventer vi Spesialenhetens etterforskning, sier Lill Heidi Tinnholt.

Ingen av frimurerne - verken politiinspektøren, dommeren, faren eller onkelen er medlemmer av samme Frimurerlosje.

Utdrag fra boken til Kjell Sjøberg "Fri Forsamling"

Artikkelen kan leses her.

INFILTRATION ETT HOT MOT FÖRSAMLINGENS FRIHET


”Andra fanns där, som ville tvinga därtill, falska bröder, som hade tagit
sig in i församlingen. De hade nästlat sig in för att spionera på den fri‑
het vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar.” Gal.2:4.
Det religiösa monopolet representerades i detta fall av ett judaistiskt
parti, som under falsk täckmantel lyckats infiltrera församlingen och
ville tvinga Paulus till underkastelse genom att ställa till en strid kring
hans följeslagare Titus.
Den helige Ande vakar över friheten i församlingen genom att avslöja
alla former av infiltration. Friheten i en församlingen bevaras när för‑21
samlingen avslöjar och bekämpar alla former av infiltration och kon‑
troll.


DE HEMLIGA ORDNARNAS INFILTRATION
Många församlingar är idag infiltrerade av frimurare,
tempelriddare, korsriddare och Oddfellow. Ordnarna siktar på att få
tag i samhällets ledare på alla nivåer. Ordensväsendet är en infiltration
i ledarskapet i församlingen. Församlingarna har varnats för denna in‑
filtration men inte lyssnat. En anledning till att det på somliga orter
i Sverige uppstått nya församlingar är att de gamla församlingarnas
styrelser och äldstekårer är infiltrerade av ordensfolk.
De nya församlingarna är väckta över att inte tillåta sina
medlemmar att vara med i hemliga ordnar. Den fria församlingen be‑
höver definieras, som en församling som är fri från
ordensfolkets infiltration. Ordensväsendet har infiltrerat alla maktens
strukturer i samhället som t. ex. politiska partier, fackföreningar, affärs‑
företag, rättsväsendet, polisväsendet, radio och TV. Genom ordensvä‑
sendet har humanism, tolerans och religionsblandning fått ett fotfäste
i församlingen. Församlingen blir genom ordensinfiltration en del av
de maktstrukturer som förbereder världen för antikrist. Församlingen
borde vara den enda platsen i samhället som inte var infiltrerad. Det
visar sig ofta att motståndarna till förnyelsen kommer från ordensfol‑
ket. Dödens ande får en ingång i församlingen, därför att ordensbrö‑
derna ingår förbund med döden.

juni 2014 - Er Bildenbergerne en konferanse - eller en konspirasjon?

Artikkelen kan leses her.

Du kan oversette artikkelen gjennom Chrome. Ellers er det en viktig artikkel med tanke på hvordan Bildenbergerne (som bla Gro Harlem Brundtland var/er medlem av), som driver med hemmelig møter for å bla. være med å innføre den nye verdens orden.

..........................................................................................................

Conspiracy theorists may chuckle when they learn a debate entitled “Does Privacy Exist?” is to feature at this year’s Bilderberg conference, the notoriously secretive gathering of the world’s most powerful bankers, politicians and business people.


There may be a further shaking of heads when they discover one of the participants at the heavily fortified, five-star Marriott Hotel in Copenhagen, Denmark, will be Keith Alexander, the former director of the National Security Agency (NSA), which was embarrassed by the mass-surveillance revelations leaked by Edward Snowden. 

In fairness to the Bilderberg, the organisers of this year’s conference – which started on Thursday – have made efforts to be more transparent by publishing a list of all the prime ministers, chief executives and military chiefs in attendance, as well as the topics up for discussion.

Chancellor George Osborne and his Labour counterpart, Ed Balls, are among the hand-picked group of British politicians who will visit Copenhagen to hob-nob with the global elite behind closed doors.

Other guests from the political sphere include the former “Third Man” of New Labour, Lord Mandelson, the current International Development Secretary, Justine Greening, and the veteran American foreign policy expert, Henry Kissinger.

Billionaire captains of industry who landed invitations include the heads of Shell, BP, Airbus, HSBC, Saab, AXA, Google, and Linkedin. They will sit alongside key global powerbrokers such as Christine Lagarde, the head of the International Monetary Fund, and senior officials from the European Central Bank.

The chairmen from Goldman Sachs and Lazards will perhaps reflect on how their investment banks “advised” Whitehall over the controversial flotation of Royal Mail, which left the UK taxpayer £1bn out of pocket.

Keeping a discreet eye over the exchanges will be the intelligence chiefs such as Mr Alexander from the United States and Sir John Sawers, the head of MI6, who was pictured on Facebook in his swimming trunks in 2009.

Items on the agenda include “The future of democracy and the middle-class trap”, “The new architecture of the Middle East” and the major geopolitical crisis of the moment: “Ukraine”. The secretive nature of the Bilderberg Conference has triggered suspicions that the event is used to shape global policy at the expense of democratic oversight. The idea of the euro was said to have been spawned at one meeting in the Nineties.

Paul Flynn, Labour MP for Newport West, asked a series of parliamentary questions about Bilderberg last year when the conference was held at a five-star hotel near Watford. He told The Independent: “I don’t regard the Bilderberg as a great threat but we would all like to know what is going on with these things. Secrecy inspires concern.”

Despite its new efforts at transparency, the conference is still acutely sensitive about radical infiltration. On Tuesday night, three journalists – self-styled “InfoWarriors” – were arrested by Danish police after they tried to ambush the organizers outside the Marriott.
Read more at http://www.prophecynewswatch.com/2014/May30/302.html#4jKDtpIfrAUACi4k.99

Google Norsk

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Konspirasjonsteoretikere kan kaste seg når de lærer en debatt med tittelen "Er Personvernet?" Å være på dette årets Bilderberg-konferanse, den beryktede hemmelige samlingen av verdens mektigste bankfolk, politikere og forretningsfolk.

Det kan være ytterligere rysting av hodene når de oppdager en av deltakerne på det sterkt befolket, femstjerners Marriott Hotel i København, Danmark, vil være Keith Alexander, tidligere direktør for NSA, som var flau av massevaktobservasjoner som lekket av Edward Snowden.

I rettferdighet til Bilderberg har arrangørene av årets konferanse - som startet på torsdag - gjort en innsats for å være mer gjennomsiktig ved å publisere en liste over alle statsministerene, sjefene og de militære sjefene som er til stede, samt temaene opp for diskusjon.

Kansler George Osborne og hans Arbeider motpart, Ed Balls, er blant de håndplukkede gruppene av britiske politikere som vil besøke København til hob-nob med den globale eliten bak lukkede dører.

Andre gjester fra den politiske sfæren inkluderer den tidligere "tredje mannen" av New Labor, Lord Mandelson, den nåværende internasjonale utviklingssekretæren Justine Greening, og den amerikanske utenrikspolitiske ekspert, Henry Kissinger.

Milliarderkapteinere fra industrien som landet invitasjoner, inkluderer lederne av Shell, BP, Airbus, HSBC, Saab, AXA, Google og Linkedin. De vil sitte sammen med viktige globale maktmeglere, for eksempel Christine Lagarde, leder av Det internasjonale pengefondet, og seniortjenestemenn fra Den europeiske sentralbanken.

Styremedlemmene fra Goldman Sachs og Lazards vil kanskje reflektere over hvordan deres investeringsbanker "rådet" Whitehall over den kontroversielle flotasjonen av Royal Mail, som forlot britiske skattebetaleren 1 milliarder kroner i lommen.

Å holde et diskret øye over utvekslingene vil være intelligenshøvdingene som Alexander Alexander fra USA og Sir John Sawers, leder av MI6, som ble avbildet på Facebook i hans badebukser i 2009.

Ting på dagsordenen inkluderer "Fremtidens demokrati og middelklassfellen", "Den nye arkitekturen i Midtøsten" og den største geopolitiske krisen i øyeblikket: "Ukraina". Den hemmelighetsfulle naturen på Bilderberg-konferansen har utløst mistanke om at hendelsen brukes til å forme global politikk på bekostning av demokratisk tilsyn. Ideen om euroen ble sagt å ha blitt dannet på et møte i nittitallet.

Paul Flynn, Arbeiderpartiet for Newport West, spurte en rekke parlamentariske spørsmål om Bilderberg i fjor da konferansen ble holdt på et femstjerners hotell i nærheten av Watford. Han fortalte Independent: "Jeg anser ikke Bilderberg som en stor trussel, men vi vil alle gjerne vite hva som skjer med disse tingene. Hemmelighet inspirerer bekymring. "

Til tross for sin nye innsats på åpenhet, er konferansen fortsatt svært følsom for radikal infiltrasjon. Tirsdag kveld ble tre journalister - selvstendige "InfoWarriors" - arrestert av dansk politi etter at de forsøkte å bakke arrangørene utenfor Marriott.
Les mer på http://www.prophecynewswatch.com/2014/May30/302.html#4jKDtpIfrAUACi4k.99

 

Illumati

Dette er selvfølgelig interessant lesning. Men man må også ha i baktankene at dette lesestoffet er lagt inn på siden til www.nyhetsspeilet.no, som for meg virker som en New-Age side. Derfor må man også gå gjennom det med kritisk tankegang, og la alt man hører ikke bli en sannhet for deg, før du får flere bekreftelser på det. Men på den annen side, det finnes en god del stoff her, som også bekrefter mye av det jeg selv har funnet frem. Så ikke bli paranoid, Jesus er fortsatt overmektig både New Age, Den Nye Verdensorden, Illumati og alt annet.

-------------------------------------------------------------------------

Artikkelen kan leses her

Stadig flere blir klar over betydningen av Illuminati, ikke bare historisk, men også idag. Illuminati betyr de opplyste. Det er ikke nødvendig å være medlem av en Illuminati-organisasjon for å bli illuminert. Nyhetsspeilet gir her en oversiktlig introduksjon til Illuminati: Illuminati for folk flest !

Av Hans Gaarder

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter

Illuminati for folk flest

Illuminati betyr bokstavelig talt ”de opplyste”.

Hvem er så Illuminati ? De høyeste Illuminati har det til felles at de nedstammer fra Illuminatis 13 blodslinjer.

Illuminati forvalter århundre- og årtusengammel kunnskap, som holdes skjult for offentligheten.

Illuminati benytter pyramiden som sitt symbol, og det passer godt til organisasjonen. En pyramide består av nivåer – på hvert nivå av Illuminati-pyramiden befinner det seg mennesker – som har det til felles at de har tilgang på mer informasjon – de er mer illuminert – enn menneskene under dem i pyramiden. Jo høyere opp, jo færre mennesker og jo mer informasjon, dess lavere nivå, jo flere mennesker og jo mindre informasjon.

Hva det fokuseres på i de høyere lag av Illuminati-pyramiden er ukjent for de lavere nivåer. Mange foretrekker kanskje å leve i uvitenhet, selv om det ikke er så veldig ”illuminert” å la seg lede til å utføre ordre ovenfra uten å ha en klar forestilling om hva man er med på. Dette gjelder også de mange norske underbrukene av Illuminati; ”det er typisk norsk å være naiv”.

Det finnes ikke en organisasjon som heter ”Illuminati”. Illuminati er aktive i samfunnet på mange måter gjennom en rekke ulike organisasjoner, inkl. organisasjoner som er kjente merkenavn som Disney, Verdensbanken eller Røde Kors.

Illuminatis mange fasader utad har det til felles at de består av gode samfunnsborgere som bedriver aktverdig virksomhet (veldedighet er favoritten), uten å vite hvilken kjempeblekksprut som den enkelte utgjør en bitteliten del av.  Det usynlig sammensatte Illuminati-imperiet består av en mengde ulike selskaper og organisasjoner.

Illuminatis makt ligger i det okkulte (magiske ritualer) og i økonomi – penger gir makt. Illuminati eier de internasjonale bankene, de mektigste selskapene, de infiltrerer politikk og religion og de kontrollerer de fleste regjeringer. Se eller her.

 

Illuminati er nå blitt et merkenavn - logoen med pyramiden med øyet på toppen er lett gjenkjennelig

Illuminati har som hovedmålsetting å skape en verdensregjering, kjent som New World Order (NWO) med en liten elite på toppen som skal herske over resten av verden, inkl. befolkningen i de vest-europeiske land, som slaver.

Illuminati har røtter som går mange hundre år tilbake, trolig tilbake til det gamle Babylon. Noen anser at deres godt forvaltede visdom skriver seg helt tilbake til Atlantis.


Les mer her.