Jeg var i dødsriket

Se denne troverdige videoen med intervju med Bill Wiese. I 23 minutter var han i dødsriket og opplevde dens gru. Les noe oversettelse av vitnesbyrdet til Bill Wiese på gullkorn77.blogspot.com/2014/05/12-mai-2014-bill-wiese-vittnesbyrd-om.html

Den rike mannen og Lasarus

Jesus pratet en god del om fortapelsen, ikke for å skremme i første hånd, men for å gjøre mennesker klar for at det finnes ett sånn sted. ca 6 mnd før jeg ble frelst, så leste jeg Åpenbaringsboken om ildsjøen, og Herrens Ånd kom over meg og overbeviste meg om at hvis jeg ikke omvendte meg, så ville jeg havne der. Jeg visste, at jeg visste, at jeg visste at dette var sant.

Les da denne berettningen som kommer rett etter historien om den "fortapte sønnen" i Lukas 15, som omhandler Faderens (Gud) kjærlighet til alle mennesker som er borte fra Hans fellesskap. Så i Lukas 16 så kan vi lese følgende:

"Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.  Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang.

Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.

Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.

Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»"

Her kan vi legge merke til flere ting. Den rike mannen hadde sin belønning på jorden, mens Lasarus hadde ett smertefullt og ydmykende liv. I døden ble rollene byttet, og den rike mannens primær behov var å få litt vann for å svale tungen, men fikk ikke sine ønsker oppfylt.

Så begynner den rike mannen å be for sine brødre sånn at Lasarus kunne stå opp fra de døde og vittne for de.. Dvs er du i fortaptelsen, så husker du livet ditt på jorden. Du husker slekten din etc. Men svaret den rike mannen fikk var nedslående: De har Guds Ord (Moses og profetene). Men den rike argumenterte mot og mente at det var det som måtte til for at brødrene hans skulle vende om. Men svaret fra Abraham var:  tror de ikke på jorden det de hører når de hører Guds Ord, så vill de heller ikke la seg overbevise av at noen død står opp igjen.

Her kan vi legge merke til flere ting. Den rike mannen hadde sin belønning på jorden, mens Lasarus hadde ett smertefullt og ydmykende liv. I døden ble rollene byttet, og den rike mannens primær behov var å få litt vann for å svale tungen, men fikk ikke sine ønsker oppfylt.

Troen fungerer ikke ved å se Gud, se engler eller ved å se under og mirakler. Men troen er noe man har i sitt hjerte ved at man oppriktig søker sannheten. Tro er enkelt, men også en substans. Troen er en virkelighet, og tror man ikke den dagen man dør i navnet Jesus, så går man fortapt.

 

Dødsriket (Sheol, Hades)

Bibelen snakker om flere oppholdsplasser etter døden. Det meste kjente er Dødsriket og det andre kaller vi Helvete. Det finnes også en plass som heter avgrunnen. Jeg skal forsøke å komme inn på alle sammen.

I den Gamle Pakt så ble Dødsriket (Sheol (Hebr.), Hades (Gr.)) en samlingsplass både for de uten Gud og de som hadde Gud. Vi kan se det i Jesus undervisning om den rike mannen og Lasarus i Lukas 16:19-31. Dødsriket fremstilles i GT som et udyr med oppsperret gap, som umettelig begjører ny føde og uavlatelig oppsluker nye skarer av mennesker. Ordspråksboken 27:20, 30:14f, Jesaja 5:14. Dødsriket er samlingsplass og møtesteder for alle som forlater jordelivet, Job 30:23, Salme 89:49. I den gamle pakt ett oppholdssted både for rettferdige, Jesaja 38:10, 1 Mos 42:38, og urettferdige, 4 Mosebok 16:30 og vers 33, Job 24:19, Salme 9:18. På 20 av de 65 stedene i GT hvor Sheoul nevner, er det plassert nedentil, aldri på jorden eller over denne. Det er den ytterste motsetningen til himmelen der oppe.

I Salme 49 står det følgende: "Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne.  Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela.  Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.  Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig"

Salmisten lager her en sang om dødsriket, plassen hvor de urettferdige skal lide. Og det som også er interessant er at Døden vokter dem, eller som det står i en annen oversettelse: Døden er deres hyrde. Døden er med andre ett navn på en person som tydeligvis er fyrsten i Dødsriket, og det kan også stemme med Åpenbaringsboken 20:13-15 som sier: 

" Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.  Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.  Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen."

Ildsjøen skal da være Gehenna (helvete), og dødsriket, den imidlertidige oppholdsplassen for den ugudelige, blir kastet i Gehenna sammen med Døden.

Ved Jesu død, seier og oppstandelse så står det at Jesus tok med seg fanger opp til Himmelen, Efeserbrevet 4:8-10. Så dødsriket ble da, som jeg ser det, tømt for de rettferdige, og bare de urettferdige ble igjen for å vente på sin dom.

Når ett menneske fornekter Jesus, og dør uten Jesus, så blir det mennesket samlet i dødsriket for pine, se Lukas 16, om den rike mannens lidelser kontra den rettferdige Lasarus som fikk trøst.

Evangeliet om Jesus handler om nåde, og alle som tar imot nåden ufortjent, har rett på en plass i evigheten i evig glede, om man holder fast på Kristus helt til man dør.

Gehenna, helvete

Det andre plassen kaller vi helvete, og på Hebraisk så heter det Gehenna. Det norske ordet helvete kommer av det norrøne hel (Dødsriket) og viti (Straff) Gehenna kommer fra dalen Ge-Hinnon ved Jerusalem. Denne dalen var brukt som søppeldynge for Jerusalem, og forholdene var atskillig mer uhygieniske og fæle enn på moderne søppeldynger. En gang i blant satte hebreerne fyr på søppeldyngen, og den var så stor at den kunne brenne i måneder. Det var uten tvil et svært skremmende sted å være. I denne dalen ofret Israel barna sine til guden Molok i følge Jeremia 32,35. Som følge av dette ble dalen gjort om til en søppelfylling som oftest ble konstant holdt brennende for å hindre at den spredte sykdom. Også likene av kriminelle ble kastet på ilden.

Helvete, eller Gehennea blir også kalt Ildsjøen. Og beskrives her i Åpenbaringsboken 20:

"Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.  Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.  Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen."

Helvete er ikke djevelens plagested, men hans fengsel, og fordi som har behag i djevelens onde forførelse.

Avgrunnen (Tehom, Abussos)

Så har vi plassen som kalles Avgrunnen (tehom (hebr.), abussos (Gr.)), Dypet. Ordet Tehom kan føres tilbake til ett rotord som betyr å gjøre opprør, å ødelegge. I den greske oversettelsen av GT er ordet oversatt med abussos, som betyr dyp, umålelig, bunnløs. Avgrunnen er det nytestamentlige ordet for de onde ånders bolig. Det kan virke som om Romerbrevet 10:7 forbinder avgrunnen med dødsriket, de dødes oppholdssted. Når det i 2 Pet 2:4 tales om de falne engler som synder og er i varetekt til dom, brukes ikke ordet abussos, men tartaros. Vi må antagelig oppfatte abussos som forskjellige fra både dødsriket og tartaros.

Tartaros

Det siste ordet er Tartaros, som brukes i 2 Pet 2:4 ” For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen (Tartaros), hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen.” Det kan virke som om det er ett fengsel for falne engler.

En kvinne opplevde at fortapelsen var virkelig