16 november 2017 - Synet av slangen og lotusblomsten avslører antikrist komme

I denne 15-minutters videoen som vises nedenfor, deler YouTube-kringkasteren Barry Scarbrough en drøm som bekrefter hva jeg tror at Gud ønsker å åpenbare akkurat nå, fremveksten til den antikristelige ånden, spesielt fremveksten av Dyret. Videoen ble publisert 4. november 2017.

4 minutter inn i videon, deler Barry følgende vitnesbyrd.

Jeg ser hurtigvisjoner, noen ganger varer det i kun to sekunder. Dette var en hurtigvisjon om en slange som nærmet seg, og omskapte seg nesten til en lotusblomst.

Les hele artikkelen her.

Den Islamske antikrist

Jeg hadde i mange år blitt lært om at det Romerske riket var endetidens Antirkstis rike. Men når man bla. leser Joel Richarsons bok "Dyret fra Midtøsten", så vil du se at Bibelen taler ikke så mye om Vesten, men om landene rundt Israel.

Sier skriften noe om navnet på Antikrist?

Du får vurdere selv

Januar 2015 - Obama er en agent for Antikrist, og gir nå mest mulig kontroll til Muslimer og til Antikrist

 

Walid Shoebat (Shoebat Exclusive)

Artikkelen er hentet her.

(Min mrk: Jeg vil anbefalle alle som er interessert i dette emnet om å lese mer om Islam og endetiden. Anbefaller på det varmeste bøkene til Joel Richardson "dyret fra Midtøsten" og "Antikrist, Islams ventende Messias")

____________________________________________

 

Det vil mest sannsynlig være sant at hvis jeg gikk ut på sekulære TV, enten det er liberale eller konservative medier, og om jeg sa at problemet med amerikansk utenrikspolitikk er at de ikke leter i  Skriften jeg ville raskt bli avvist, ettersom den sekulære verden ikke ønsker å bli assosiert med det som anses å være arkaisk, om man assosierer seg med Bibelen.

 

Når det kommer til Midtøsten, er Gud den eneste sanne ekspert i hva som skjer der, men verden unngår  det som om Jesus var en spedalsk. Mens verden forsøker å finne ut hvordan historien vil utfolde seg, så snakker Gud enda om nasjoner som vil oppstå for å true kristendommen. I dag har vi den døde mannen i Europa, Tyrkia, bøyd sin makt for så å gjenopplive seg selv i en verden som er uvitende og mens Tyrkia skyver seg frem som en Antikrist nasjon, kunne det ikke skjedd om det fantes muslimske sympatier i Det hvite hus .

 

Og mens Kirken sov, mørkets makter var på jobb. Dette begynte i 2008 da det ble erklært at Bush utenrikspolitiske fremgangsmåte ikke vil vare i sin nåværende form. President Obama ble valgt, og snakket om "change" (forandring) og alle fikk spent som om den gamle normen var Roma, og vi trengte en Nero for å sette husene (Min mrk. Nero brant ned Roma og ga skylden på de kristne) i brann for å gjenoppbygge en ny orden.

 

Les hele artikkelen her.

Daniels bok om Antikrist

Spesielt siden NT (ny testamentet) ble skrevet, har det vært mange ord om en fremtidig leder, kanskje på verdensbasis. Bibelen kaller han Antikrist, som betyr lik som eller en som står imot. Han (eller systemet hans) blir kalt Dyret. Også Ordet den lovløse tas med.

Gud vet fremtiden, men for 2000 år siden så skrev han ikke opp navnet på Antikrist, men gjennom navnene som gis så kan vi forstå hans natur.

Det finnes også ett historisk forbilde på Antikrist, og det er mannen Antiokus Epifanes. Han står beskrevet i Danielse bok, og i historie bøkene.

Antiokus Epifanes (født 215 f.kr - død 164 f.kr). I Daniel beskrives han som følgende (og noen ganger så blir det "dobbelt profeti" dvs at den ene passer på Antiokus, mens den også kan passe på fremtidens antikrist. Eller at den passer kun for fremtidens antikrist.

Daniel 7 beskriver det sånn: "Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn. Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord."

Dette riket har ofte blitt kalt Rom, men noen har også begynt å se på Islam som en mulig oppfyllelse. Fordi Rom var ikke bare negativt, de bygde veier og skapte ro og orden. De rev  ikke andres gudebilder ned. Evangeliet fikk gå frem mye takket være Rom. 

Mens Islam er tvertom, de river ned alt som sverter deres Gud, andre guder, de ødelegger andre lands kulturer og tvinger andre religioner til å betale en spesiell skatt. Man blir totalt undertvinget. Mer eller mindre.

Uansett, hornet er ett bilde på Antikrist i nyere tid.

Videre sier Daniel 7 " Da ønsket jeg å få en pålitelig forklaring på det fjerde dyret. Det var forskjellig fra alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av bronse. Det åt og knuste, og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også en forklaring på de ti hornene det hadde på hodet, det nye hornet som skjøt opp, og de tre andre hornene som falt av så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og det så større ut enn de andre.  Jeg så på mens dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem, 2inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige tok over riket.
     Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den.  De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid."

Her igjen beskrives endetidens antikristelige rike.

Videre står det i Daniel 8: "Bukken (Min mrk: Alexandder den stores rike) fikk svært stor makt. Men da den var på sitt mektigste, ble det store hornet brukket av, og det vokste opp fire veldige horn i stedet for det, mot de fire himmelretningene (Min mrk: riket til Alexander den store ble delt mellom hans 4 generaler).   Fra ett av hornene gikk det ut et mindre horn. Det vokste seg stadig større mot sør og mot øst og mot det herlige landet.  Det vokste helt opp til himmelens hær og kastet noen av hæren og noen av stjernene til jorden og tråkket dem ned.  Ja, det vokste helt opp til fyrsten for hæren. Det daglige offeret ble tatt fra ham, og plassen der hans helligdom står, ble vanæret.  Hornet fikk makt til å gjøre opprør mot det daglige offeret. Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde.
     Så hørte jeg en av de hellige snakke, og en annen av de hellige spurte ham som snakket: «Hvor lenge gjelder synet om det daglige offeret, om den ødeleggende synden og om at både helligdommen og hæren skal overgis til å tråkkes ned?»  Han svarte meg: «I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake.»

Her beskrives Antiokus Epifanes, han vanæret templet med å ofre en gris og satte opp gudestatuen Jupiter, noe som var en styggedom for jødene. Dette varte i 3,5 år, men visstnok delt opp i 3 bolker. 1 for ett år, 2 for to år og 3 for ett halvt år. Sammenlagt gikk det over flere år. http://home.online.no/~stei-jo/Antiokus%20Epifanes.htm

I Daniel 9 står det en profetisk beskriveslse av Jesu første komme og regner man rett (69 årsuker X7) får man også årstallet for når han ble korsfestet. Men da står det 1 uke igjen, som enda ikke er oppfylt, som man mener er beskrevet i Åpenbaringsboken. Og det står  sånn :

"Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges. " Dan. 9

Mange mener at dette referer til en fremtidig "messias" som vill "redde" verden, men vill gjøre ett stort svik mot Israel, akkurat som Epifanes.

Så står det videre i Daniel 10:21-45, om Epifanes eller hans alter ego Antikrist:

"Og på hans plass skal det opstå et foraktelig menneske, som de ikke har overgitt kongedømmets herlighet; men han kommer uventende og tilegner sig kongedømmet ved list og svik."

"for efterat han har inngått forbund med ham, skal han fare frem med svik; han skal dra ut og få overmakten med få folk"

"og han skal legge op råd mot den hellige pakt, og efterat han har utført dem, skal han vende tilbake til sitt land.  Til fastsatt tid skal han atter dra mot Syden; men den siste gang skal det ikke gå som første gang;  for skib fra Kittim skal komme imot ham, og han skal bli motfallen og vende om og la sin vrede gå ut over den hellige pakt; så skal han vende om og legge merke til dem som forlater den hellige pakt. /  Og hærer som han sender ut, skal komme og vanhellige helligdommen, den faste borg, og avskaffe det stadige offer og stille op den ødeleggende vederstyggelighet. /  Og dem som synder mot pakten, skal han gjøre til hedninger ved glatte ord; men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut."

"Og kongen skal gjøre som han vil, og ophøie sig og heve sig over enhver gud, og mot gudenes Gud skal han tale forferdelige ord, og han skal ha fremgang, inntil vreden er til ende; for det som er fast besluttet, vil bli fullbyrdet.  På sine fedres guder skal han ikke akte, heller ikke på kvinnenes lyst eller på nogen annen gud skal han akte; for han skal ophøie sig over alle. /  Men festningenes gud skal han ære i stedet; en gud som hans fedre ikke har kjent, skal han ære med gull og sølv og dyre stener og andre kostelige ting;"

" Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.  Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham."

Jeg har ikke tatt med hele, men utdrag fra Daniel 10. Men dette omhandler Antiokus, hans onde råd og hans endelige skjebne. Husk at Hanukka, lysfesten, feires i dag av jødene pga Makkabeernes opprør og seier over denne antikristen. Men det er ikke mange som vet forløpet til denne hendelsen (hvordan jødene forsøkte å hellenisere seg (verdsliggjøre seg) meste mulig) og alt skjedde pga frafallets skyld. Akkurat som det også vill gjøre i endetiden.

Daniels bok avslutter med kapittel 12 på denne måten "På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid" 

Og ": Hvor lenge vil det vare før disse underfulle ting er til ende?   Og jeg hørte hvad den mann sa som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann; han løftet sin høire hånd og sin venstre hånd op mot himmelen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en halv tid, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes"

Og " Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid.  Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det. 11 Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt op, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.  Salig er den som bier og når frem til tusen, tre hundre og fem og tretti dager.  Men gå du din ende i møte! Du skal hvile og stå op til din lodd ved dagenes ende."

Her igjen snakket det om den tiden som nå snart dukker opp. Og tiden på 3, 5 år.

 

Antikrist i endens tid

Etter 2000 tallet har ondskapen økt - og Endetidstegnene har økt mye hurtigere:

Men vi kan begynne med fredsavtalen mellom PLO og Israel i 1994:

De Hemmelige avtalene i Oslo 

Dette var en avtale av svik, men også noe profetisk. Bibelen sier at når alle taler om fred, så er det ikke fred. Og underskrevne avtaler bør ikke være mer verdt enn papiret det er skrevet under på.

Du kan lese om hvordan Israel ble lurt inn i denne avtalen – mot velgernes vilje

Legg også merke til jødehatet som igjen dukker opp i ny "klesdrakt" – i den såkalte ”anti-sionismen”. Nasjonene behandler Israel med en annen målstokk enn hva de måler både seg selv og andre med – og dermed utøker urettferdigheten igjen mot det jødiske folket. Og jødehatet vil få sin konsekvens i Sakarja 12 og 14 – hvor all nasjoner vil gå imot Jerusalem. Men også jødene som bor i diaspora (utenfor Israel) merker nå jødehatet mer og mer på kroppen. Les denne avisartikkelen:

Jødisk begravelse angrepet i Oslo.

Så går vi til 11 sept. 2001 - hvor tårnene falt:

Jeg vill anbefalle folk å lese boken "profetien" med Jonathan Cahn. Det er en profetisk bok som plukker opp hva og hvorfor ting skjer, tidfestet fra 11 sept til det økonomsike krakket. Se dette intervjuvet rundt boken.

Det økoniske krakket/sjokket var også med å føre frem en ny president i USA som denne gang var farget.

Så skjedde noe som åpnet mine øyne. Etter at denne Obama hadde kun sittet en liten tid -  så fikk han Nobels fredspris - uten å ha gjort noe for det.

Hitler ble nominert, Obama, uten å ha gjort noe, fikk den. Da begynte jeg virkelig å undersøke mer om denne mannen. Mannen som fikk kallenavnet "renegade" (den lovløse) av hans Sikkerhets Service. Dette får meg til å undre om det er denne hva bibelen kaller den lovløse? Jeg har undersøkt, og jeg har funnet ut mye. Dessuten har han en muslimsk bakgrunn som han tydeligvis er stolt av. Islam er også antikristelig som religion. Han går (gikk) med en ring som initialene ligner på det arabiske " Allah er stor".

Dette er selvfølglig bare spekulasjoner enda, men det finnes mye som tyder på at han er under antikristelige krefter. Og tiden får vise hvor det bringer oss. Se da denne siden om Obama.

2 Tessalonikerbrevet 2 sier det sånn "Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken:  La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.   La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.   Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. "

For meg virker det som om frafallet allerede er, bare at en verdenvid trengsel/økonmisk ruin eller lignende og forfølgelse, vill bringe det frem i lyset. Ett skille mellom fårene og geitene. Og om Antikrist finnes (kanskje Obama), noe jeg tror han gjør, så er vi nær slutten på slutten. Vi får be om at det kommer en stor innhøstning, sånn at Herrens låve blir full med sjeler (Matt 13).

3 verdenskrig var allerede planlagt på 1800 tallet, og muligens før

Albert Pike, som levde på 1800 tallet, forutså 1 verdenskrig, kommunistiske revolusjonen, 2 verdenskrig, Israels opprettelse, og ikke minst til vår tid, islamsk terror mot vesten, hvor Islam ble brukt som et verktøy for å starte 3 verdenskrig og for å skape ett globalt styre, ved Den Nye Verdensorden

Adolf Hitler, ett forbilde på en antikrist

Jeg har fulgt med nøye i nyhetsbildet over flere år. Og det som skjer i Israel er viktig, men også hva som skjer i verden.

I 1938 ble Adolf Hitler nominert som en av kandidatene til Nobels fredspris. Da krigen kom, ble han luket bort. Å skjønne krigen og hvordan ondskapen kunne spre seg ut, er man nødt til å forstå 30 tallet. Og man må forstå at historien har en tendens til å gjenta seg.

Adolft Hitler ble sett på som en messias som reddet Tyskland, samtidig er det viktig å merke seg at antisemitismen økte i samme slengen. Veldig få klarte på den tid å se klart hva slags menneske Hitler var, men det fantes noen. En var Winston Churchill, som advarte, og ble utledd.

Hitler var en okkultist i den hemmelige Thule ordenen, og sannsynelig besatt av en ond ånd. Han fikk folkeskaren til å juble, gråte og le om hver andre, og folket fulgte Hitler uten noe annet enn å være beruset i følelseslivet. Og nasjonene rundt begynte å bli redd Hitler, enda Tyskland hadde en avtale å forholde seg til pga 1 verdenskrig som bla England og Frankrike burde ha minnet Hitler om å holde. Men man gjorde ingenting annet enn å forsøke å blidgjøre denne forbildet på en antikrist. Og Hitler rustet opp.

På 30 tallet fikk økonomien en knekk og en stor depresjon bredde seg. Og det var ingen tvil om at økonomien var noe av det som fikk Hitler i en leder posisjon. Ettersom han ga jobb til "alle".

Antisemitismen økte betraktelig, og det var ikke bare i Tyskland, nei den spredte seg overalt hvor den var velkommen.

Og utav dette, så kan vi trekke paraleller til vår tid.

 

Antikrist er på Jorden NÅ

Gud viste Perry at Antikrist er på jorden nå. Et frafall skjer over 4 generasjoner. Abraham bevegde seg i Tro (1 generasjon), Isak i følelser, Jakob i kjøttet og Juda i hor med Tamar (4 generasjon). Antikrist ånd fornekter at Gud har en sønn (som Islam). Om du sier at ett barn i mors liv er levende fra unnfangelsen - og er imot abort - så sier verden at du hater kvinner - dette er Antikristens ånd. Antikristens ånd elsker religion. Satan kan sitere Bibelen - og at han kan komme som Lysets engel - og lure folk. Satan hater det ekte forbundet/pakten fordi det binder mennesket til Gud - ved Guds Evige Ord. Gud vil bevege himmel og jord for å oppfylle de Ord Han har talt - også personlig til oss."Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling". Dette er Antikristens ånd - som vet om Guds Ord - men likevel bøyer det med glatte ord og smisk - og bøyer folks hjerter til frafall. Dette er Antikristens ånd. Folket ville høre søte ord - ikke sannheten.Paulus snakker i Timouteus brev om at i de siste tider vil folk falle fra. Det er folk som vil forakte Sannhetens pakt - de verste antikristelige folkene - er folk som kaller seg kristne. Antikristens Ånd 1) forakter Kristus guddommelighet 2) fornekter Jesus som Guds sønn 3) De fornekter at Jesus er den eneste Veien til Himmelen. Antikristens ånd vil si at det er mange veier til Himmelen - ikke bekymre deg for hva du tror. De som er under Antikristens ånd er veldig lite tolerante til de som følger Herren i sannhet og ekte tro. Eks. hvordan kan man sette en kvinne i fengsel fordi hun vil følge Bibelens grunnvoller med å velge tradisjonelt ekteskap? Eller hvordan kan en mann som har solgt deler av ett abortert foster og tjent penger på det - kjøpe seg en ny bil for pengene og kjøre rundt? Vi har vendt oss fra synd - til perversjon til total syk perversjon. Eneste måten å bekjempe antikristens ånd er å forkynne Jesus og Evangeliet i Ånd og kraft.

Hva er anti-kristens ånd?

En advarsel til kristne å falle inn til det antikristelige. For antikrist vill bli godt mottatt når han kommer, og dessverre blir han også godt mottatt av mange kristne.