Når ting ikke skjer, av det man deler.......er man da en falsk profet????

Når jeg skriver denne bloggen, så er jeg ofte på nettet, og henter profetiske ting. Jeg kan aldri garantere det er riktig, eller om det er feil. Noen ganger kan en profeti være riktig, men tiden feil. Det samme er det om jeg mottar profetiske ting. Det kan være riktig eller feil. Bibelen sier vi skal prøve alt, og holde fast på det gode.

Jeg skal under forsøke å dele noen skriftsteder om falsk og ekte profet/profeti. Og komme med mine meninger rundt det.

En falsk profet kan kjennes via dette bibelstedet:

Det kan hende at det står fram en profet eller en som har drømmesyner, hos deg og lover deg et tegn eller under.  Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han:

«Kom, la oss følge andre guder» – som du ikke kjenner – «og la oss dyrke dem».   Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel.   Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved.”  5 Mose. 5:1-4

Om man titter litt nøyere på bibelversene, så handler en falsk profet om en som vil dra din hengivenhet bort fra din Gud og frelser, så du kan heller tjene avguder. Det handler ikke om en som gjør feil, fordi så lenge jorden har bestått, så finnes det ingen av Guds Hellige som aldri har gjort en feil. Nå skal jeg ikke dra dette med feil for langt ut, fordi mange bruker ordet feil, når de bryter budene bevisst, eller unnskylder/rettferdiggjør sin svake karakter.

Uansett, selv budene vil normalt en kristen bryte, til man lærer seg mer å være stødig i sin vandring. Men selv da, så er det alltid noe Ånden må ta tak i, som de små dårlige karakterdragene, som også kalles kjødets gjerninger, Galaterbrevet 5. Det er ikke bare snakk om hor, men også løgn, tyverier, misunnelse, sinne, grådighet, forkastelse, manipulasjon, mindreverdighet, angst, menneskefrykt etc. Ingenting av disse karakterdragene opphøyer Gud. Derfor gir også Gud oss Nåde, så vi kan få tid til å vende om.

En ekte profet blir gjerne fremhevet på denne måten; ”

”Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø.  Og om du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? - (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.” 5 Mos. 18:20-22.

Og dette bibelverset brukes aktivt for å stemple noen som falsk profet. Og da håper jeg også at noen fullfører resten av Bibelverset, og tar livet av ham, ettersom han taler ting som Gud ikke har bedt ham om å si! Har man sagt A, så må man også fullføre B.

Jødene, forpakterene av Guds Ord

Men jeg tror det finnes en tanke bak dette, først og fremst for det GTs Hellige:

Husk Gud velsignet jødene så de har kanskje blant det høyeste IQ`en i verden. De er fremst i det meste. En av grunnene, var at de skulle ha kapasitet til å kunne bringe Herrens Ord ut til nasjonene, uten at de ble forvrengt og forvridd. En jøde som avskrev Bibelen, og det ble en komma feil, så begravde de hele pergamentrullen. Skriften måtte være uten feil, og dermed utrustet Gud også jødene til å forvalte den delen. Også Ny Testamentet er skrevet for det meste av jøder, om ikke bare jøder (Lukas er kanskje unntaket, men vi vet ikke helt). Etter at jødene mer forsvant ut av menighetens vekkelse, så ble det heller ikke skrevet Noe Guds Ord. Fordi jeg tror, alt ble fullført mens vekkelsen var i Israel, blant det jødiske folket. 

Det samme var det med de Gud utvalgte til å være profeter i Den Gamle pakt. Folket hadde ikke Ånden, og hadde heller ikke den nye fødsel. De var helt avhengig av at profeten profeterte helt riktig, for å ikke vike av fra troen. Derfor gjorde heller ikke de ekte profetene i den gamle pakt noen feil. De profeterte kun det Gud sa, og avvik fra det, som første folk bort fra Gud ble betegnet som falskt (som eks. vi ser de falske profetene i Jeremia, som talte om fred, fred, men det var ingen fred, og de bedro folket, ettersom folket likte å høre det som føltes godt og trygt ut).

I den Nye Pakt, utvalgte Gud det svakeste

Men i Den Nye Pakt, så riktignok reiser Gud opp profeten, med lignende profetiske gaver som de i GT. Det finnes Jeremia profeter også i dag eller profeter som oppmuntrer som Haggai, eller en blanding av begge. 

Men vi må huske at de fleste hedningekristne ikke har samme IQ som jødene, dessuten slår Paulus fast at Gud utvalgte det svake i denne verden, for å sette på plass det som var sterkt.

Det betyr i praksis, at Gud frelser ødelagte mennesker, hvor mange har en fryktelig fortid i synd, og utav det, så oppreiser Han både profeter, apostler, hyrder, lærere, evangelister og andre måter å tjene Guds menighet på. Og derav kan du ikke forvente samme standard på de som profeterer eller profetiene som i Israel i GTs tid. Om de gjør feil, så behøver ikke det å bety at de er en falsk profet. For å være en falsk profet, så må du være en skuespiller, hvor du later som du er noe du ikke er. En oppriktig kristen som både elsker og frykter Herren, men kanskje ikke er helt fri, som har det profetiske, kan gjøre feil. Men det betyr ALDRI at de er en falsk profet, bare at de er på vei mot mer Helliggjørelse, og vil bli stødigere etter hvert. Og om du mener de er en falsk profet, så får du være den første til å kaste stein (for å avlive dem etter Moseloven), vel og merke om du selv er uten synd!

Gud har utrustet hver troende i NT til å kunne utskille, i motsetning til GT

Samtidig så sier Skriften veldig klart "Og dere - den salvelse som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere; men som hans salvelse lærer dere alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, således som den lærte dere!" 1 Joh. 2:27

Gud har i frelsen gitt oss det vi trenger for å kunne skille sant fra løgn. Samtidig, så vet jeg at egen erfaring, at det er veldig enkelt å bedømme feil. Idag så går det store falske vekkelser over land og strand, hvor falsk lære florerer. Fordi vi lever i endetiden. Og pga det, så setter mange kristne sin lit til samfunnet, menigheten og pastoren, isteden for å stole på Herren alene! Og dermed går altfor mange kristne inn i sove fellen, hvor man sløver sansene, som man opprettholder ved bønn, omvendelse og det å lese Ordet alene.

Derfor sier Ånden "Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!" Åp. 2:7. Og leser man advarslene til menighetene i Åpenbarinsboken, så forteller Jesus der hva som hindrer oss i å høre Åndens røst: Avgudsdyrkelse, opprør, falsk lære, lunkenhet etc. Og dette er vi nødt til å studere, og å forsøke å forstå.

Paulus sier "Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk å drikke og ikke fast føde; for dere tålte den enda ikke. Ja, dere tåler den ikke ennå,  dere er jo ennå kjødelige. For når det er misunnelse og trette iblandt dere, er dere da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?" 1 Kor. 3:1-3

Det finnes bare en måte å vokse til i Kristus, og det har med din overgivelse, hele livet. Og at du er sulten på Gud, og alltid søker Ham. Da vil du vokse til mannelig modenhet, og bli stødigere i å forstå Herrens vilje.

Eks. en eldre misjonær hadde med seg en yngre misjonær. De var på ett misjonsfelt. Og så kjørte de forbi en buss som var veltet, og menneskene ropte om hjelp. Den yngre sa "vi må stoppe og hjelpe", den eldre sa "nei, vi kjører videre". Den unge gjentok det samme, og den eldre svarte det samme. Så kjørte de forbi. Dagen etter så sto det i avisen, at en geriljagruppe hadde gjømt seg bak i noen busker, og skjøt alle folkene som stoppet for å hjelpe. Den eldre hadde lært å høre Herrens røst/indre vitnesbyrdet, og visste at de ikke måtte stoppe. Den yngre var grepet av det han så med sine fysiske øyne, og strakk seg ut i følelsene for å hjelpe , som de fleste kristne er idag. Og dermed kan satans tjenere raskt komme inn i menigheten, bare de har kristne ytre måter å snakke på. De blir veldig velkommen, mens Herrens profeter blir ansett som negativt, fordi våre åndelige øyne er svekket.

Nå forstår du kanskje hvorfor det er viktig å være stødig i å høre Herrens Røst/Hans vitnesbyrd. Og det er målet for oss alle, for å komme forbi barnestadiet, og bli mer følsom i vår ånd. Og dermed vil vi også gjøre mindre feil i det profetiske.

Profetier og Tid

En annen ting er at i Ordet, så blir det sjelden satt tidspunkt på ting. Når Gud advarer Habakkuk om kommende dommer, så sier Han ”Hvor lenge, Herre, skal jeg ennå rope uten at du hører! Jeg klager for deg over vold - og du frelser ikke.  Hvorfor lar du mig skue urett, og hvorledes kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne; det yppes kiv og oppstår tretter.   Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem; for ugudelige omringer den rettferdige, derfor kommer retten frem forvendt.” Hab. 1:1:4

Guds svar til profeten: ” Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det kan leses med letthet!  For ennå må synet vente på sin tid; men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så se etter det! For komme skal det, det skal ikke utebli.  Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham; men den rettferdige skal leve ved sin tro.” Hab. 2:2-4.

Her gir ikke Gud habakkuk noen tid for oppfyllelsen av det profetiske, men sier at synet vil bli oppfylt i sin tid. Og i dag forstår jeg ofte hvorfor ikke Gud setter tid. Fordi ofte så skjer det ting, plutselig er det troende som ber Ham og Gud utsetter dommen. Eller Gud kan selv sette inn en rettferdig konge, og da utsettes gjerne dommen, eller at noen hørte på advarslene og var våken etc.

Bibelkoden

Det er veldig interessant å lese , hvor hele menneskenes fortid og fremtid er kodet inn i (først og fremst) de 5 Mosebøkene. Da denne sekulære jøden Michael Drosnin fikk først en bekreftelse på at det som sto i koden var riktig, da Rabin ble drept på rett dato. Men da han så at Endens tid var kodet inn fra 2000 til 2006, og dessuten at det kunne bli skutt med atomvåpen fra Libya mot Israel, så dro han rundt og advarte det Israelske forsvaret. Men tidene kom, og gikk, og ingenting skjedde. Han ble da frustrert. Men da han samtalte med Rips (han som fant kodene med sitt dataprogram) så fornektet ikke Rips at ting ikke skjedde, men heller på en kode som sto ved siden av forutsigelsene: Utsatt!

Og pga barmhjertighet mot oss, så utsetter Gud vrede! Derfor må vi forsøke så godt vi kan, å forberede oss, når vi ser alle disse tegnene. At ting drøyer, betyr bare at Gud jobber hardt for at du og jeg skal være forberedt, når Dommen kommer, når bortrykkelsen kommer, så du ikke blir stående igjen. Tålmodighet er nøkkelordet, selv når store tegn manifesterer seg, og ting ikke skjer som du tror, eller hva andre sier!

Søk det profetiske, og bli velsignet

Å studere profetisk tidene, er faktisk mye vanskeligere enn hva man tror. Først: Å søke, var noe Daniel gjorde, da han studerte Jeremias profetier om 70 år. Så vi kan se at skriften oppmuntrer oss til å søke det profetiske (Og ikke være redd for å gjøre feil, men lete i oppriktighet og i Sannhet). Men underveis vil du lære en god del, også at det finnes fallgruver.

En av de få profetiene i Bibelen som inneholder år for dens oppfyllelse, var de 70 årene som Jeremia talte om. Men vi må heller ikke glemme at det var en straff som var målt opp. Daniel profeterer også i Daniel kapittel 9, om årsukene for Messias komme (som også var målt opp). Og den også er ganske nøyaktig, hvor man vil se at Messias død skjer ca 30 år e. Kr. Det også var en nøyaktig profeti, som fariseerne og de skriftlærde ikke fikk med seg, enda det sto så tydelig i Skriften. Tenk å bomme så grunnleggende for ett så åpenbart tegn!

Men dommen ble jo utsatt.....

Men så kommer vi til domsprofetier. Altså ting som gjør slutt på ting, eller en begrenset form for dom. Her har vi ett eksempel som jeg vet om i Skriften, hvor en dom blir utsatt. Jona kom til Ninive, og ga de 40 dager på seg, så ville byen bli ødelagt. Men dommen kom ikke, i alle fall ikke etter 40 dager. Det gikk faktisk ca 150 år før Jona profetien gikk i oppfyllelse. Hva skjedde? Jo, Jona kom med en ekte profetisk advarsel med ekte tid. Men tiden kunne utsettes, men ikke selve dommen (all synd får konsekvenser.  Som troende, når vi tar imot Kristus, så vet vi at dommen falt på Kristus, derfor kan vi være fullstendig løst fra synd. Hadde ikke synden rammet Kristus, og forsoningen tatt rom, så hadde vi også måtte stå til ansvar for synden i våre liv).

Hva var kriteriet for at Gud kan utsette ting? Jo, en ydmykhet, en sønderknuselse, en omvendelse, får Gud til å angre det onde Han hadde tenkt til å gjøre, dvs. Han tillater at vår egen ondskap kommer tilbak over vårt eget hode!.

Vi ser det samme med den ugudelige Israelske kongen Akab, som fikk drept en vingårdseier, for så å overta den. Da Elia kommer og profeterer dom over ham og hans hus, så river kongen i stykker klærne, og går i sekk og aske. Fordi han tok det til hjertet (og så jeg skjønner det, så omvendte han seg egentlig ikke fra sine synder, han bare angret det han gjorde mot Nabat, vingårdseieren, fordi hans hustru Jesabel egget han til det). Dermed kom Elia tilbake, og sa at fordi han ydmyket seg, så ville dommen utsettes, og skje i hans sønns dager.

Så når det gjelder det profetiske, så er tid noe som kan utsettes.

Jeg har delt profetiske ting angående at ett stort tegn vil vise seg på Himmelromet den 23 september, og mange sier at det ikke skjedde noe. Og noen hevder dermed at jeg er en falsk profet. Jeg har hentet min profetiske inspirasjon for Himmeltegnene fra Steve Ciolanti. Og jeg lar han forklare det i denne forkynnelsen:

Norge krigs profetier

Første profetiske advarsel om krig fra Russland mot Norge tror jeg kom via Lebesbymannen, Anton Johansen. Og han var fullstendig nøyaktiv med sine profetier, spesielt nøyaktig med 1 verdenskrig, og det som skjedde i etterkant. Også det at Norge og Sverige ville bli overtatt av sosialisme, som han kalte halvbroren til Kommunisme. Utvilsomt var han så ekte som det går an. Men i en profeti, ga han en "feil" tid, for neste krig: 1953.

Men da tenker man ikke på at årstallet sto der for at Gud ønsket å se om vi kunne avverge det. For dommen ville falle, men tiden kunne forandres. Og jo, i 1950 kom Claesson ut med sin profetiske bok "Dom over Sverige", og menigheten begynte å be, og ydmyke seg. Og det kom ingen krig i 1953. Men i ettertid så vet vi at Stalin planla en storkrig, som sikkert Norge ville bli dratt inn, men som ikke ble noe av, pga hans død i 1953. Det var med andre ord utsatt, pga bønner.

Neste var i 1968, hvor Russerne fikk i følge rapporter, beskjed om å kjøre inn i Norge. Men 2 engler dukket da opp, hvor tanks sto og spant på sine belter. Siden fikk de beskjed om å dra seg tilbake, og noen måneder senere dro de inn i Tsjekkoslovakia. Det kunne vært oss som hadde vært okkupert. Men pga Guds nåde, så forble vi fritt.

Enda en advarsel?

Så kom det en profetisk advarsel fra en mann, som jeg er litt usikker på om jeg skal tro var riktig. Han satte datoen til 23 desember 2016. Og det som var interessant, at det var en oppbygging til omtrent en konfrontasjon mellom Russland og USA (NATO) i den perioden, hvor blant annet Sverige satt ut soldater, for første gang på mange år, på Gotland. Alle hemmelige tjenester følte at noe var på gang. Men så gikk lufta ut av alt. Og 23 desember kom og gikk. Ingenting skjedde. Jeg vet ikke, men om profetien var ekte, så var grunnen til at det ikke skjedde noe: Innsettelsen av Trump!. Det blir isåfall bare teorier fra min side. 

Norge på vektskålen, og funnet for lett

Men nå som Putin forstår at Trump egentlig ikke har makten (for han blir motarbeidet på alle plan), så virker det som det igjen forverrer seg. At Stoltenberg styrer NATO er heller ingen fordel. Og at vi har ett så svakt forsvar, at vi kun har nok til å forsvare Oslo, betyr at vi egentlig er rede for en invasjon. Synden er stor: Abort og homosexualitet er normalt idag, og våre synder mot Israel, Guds land, er også stort! Det er bare ett tidsspørsmål, når en større dom vil komme!

Bønnekjempene, Nasjonens sanne, men skjulte helter

Og Gud leter etter sine vektere og bønnekjempere:

"Jeg søkte blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingen.  Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud." Hesekiel 22:30-31.

Utsettelser skjer bare pga Guds hellige som våker over nasjonen. Og det at samfunnet ønsker å bekjempe dem, er ett tegn på at man kan få dommen raskere over seg, enn de kunne om de hadde latt Guds Hellige få tilbe sin Gud i fred, og å lære sine barn Guds Ord og Åndelige Sannheter. Skolen, Barnehagen og Barnevernet, har tirret Gud med å ta Guds helliges barn i forvaring, sånn at noen av foreldrene aldri vil se barna igjen pga "religiøs indoktrinering", de som selv er indoktrinert med sosialistisk tankeløs ideologi. Og det er fryktelig dumt å forsøke å tirre Gud, Han som hjalp Norge i fortiden, ved bla. å holde Krig mellom Norge og Sverige i 1905, tilbake (søsteren til Sveriges konge, var helfrelst troende, og advarte kongen om å gå til angrep på broderfolket).

Vi må ikke glemme, at fordi Egypt glemte hva Josef hadde gjort for Egypt noen hundre år tilbake, hvor han reddet nasjonen, og hvor farao isteden forfulgte Josefs etterkommere og slekt, så kom det vrede over Egypt, hvor hele landet ble ødelagt! Det samme kan skje med Norge! Våre fedre, spesielt de før 2 verdenskrig og langt tilbake, visste at uten Gud, så ville ikke Norge bestå! Og våre fedres adferd, er en advarsel til dagens tankeløse politikere, folket generelt og journalister i media.

Alt skjer i Guds tid

Men det er bare Gud som vet Enden på alt, eller skal vi si, begynnelsen på alt! Bare Han vet den riktige datoen for når Russerne kommer. For komme vil de! Og Han vil si det til oss, før det skjer! Men spørsmålet da, ettersom det har blitt satt endel datoer, er om noen da vil ta det på alvor? Det blir som Peter og ulven. Roper du ulv mange nok ganger, så hører du ikke til slutt, når ingenting skjer.

Men som troende som lever i lyset, så må vi hele tiden glemme det som har vært, og være våken og se tegnene. Og vi burde også glemme dårlige erfaringer, og strekke oss videre. Som Paulus sier så treffende:

"Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus." Filip. 3:14.