En gammel dame fra Valdres

Beskrivelse av Profetien til Kvinnen fra Valdres

Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos). Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker.

Synet

Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

En lang tid med avspenning og periode med fred

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

Frafall

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

Moralopplæsning

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

TV`ens rolle

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

Innvandring

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

Dette har jeg kopiert direkte fra denne siden:
http://www.evigliv.com/Profetisk%20Tid/Profetier_01_Kvinne_fra_Vadres.htm

Isaac Newton om profetiene

Skrev den som en kommentar. Men tenkte at denne kunne være interessant ved å dele som ett eget innlegg.

Thoralf Gilbrant om Isaac Newton

Har akkurat nå lest en bok av Thoralf Gilbrant som skriver om Isaac Newton om profetiene, om endens tid. Dette må jeg si er en annerledes enn det meste jeg har lest om endens tid.

Newton og endetiden

Newton var jo kjent som en stor vitenskapsmann, men det er mindre kjent hans granskning av profetiene, og særdeles Daniels bok og Åpenbaringsboken. Han skjønner at disse åpenbaringene er forseglet til den tid som det skal gjelde, og lager mange nøkler for å få en forståelse av mange av bildene som blir gitt oss.

Newton sier "Det ble nemlig åpenbart for Daniel at profetiene angående de siste tider skal være skjult og forseglet inntil endens tid, men da skal de forstandige forstå, og kunnskapen bli stor, Daniel 13:4,9,10. Etter at disse profetiene har vært dunkle i århundrer, er det nå meget mulig at tiden er kommet når vi skal kunne forstå dem. Hvorfor åpenbarte Gud dem hvis de aldri skulle bli forstått?

Jeg er helt sikker på at Han gjorde det for at menigheten skal bli oppbygget, og hvis så er tilfellet, må altså menigheten få kunnskap om dette. Dette har ikke alle som kaller seg kristne interesse av, men kun den lille resten, de få som Gud har utvalgt og som ikke er blindet av andres innflytelse, utdannelse eller humanitære autoriteter - disse kan bestemme seg for å søke ærlig og oppriktig etter sannheten. For Daniel sa at ingen ugudelige skal forstå dette, men kun de forstandige.

Vanskligheten ved å forstå Messias første komme

Når man betrakter jødenes reaksjoner på Kristi første komme, ser man klart behover for å forstå de hellige profetier samt den store faren ved å overse disse - og likeledes at vi er forpliktet til å granske dem nøye.

Det var nedfelt i profetiene i Det Gamle Testamente, alt det som skulle kjennetegne Messias. Vår frelser anbefalte dem også å granske disse straks han startet på sin forkynnergjerning Lukas 4:21.

Deretter bød Han dem å granske profetiene idet Han sa "Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er de som vitner om meg." - En annen gang da de krevde et tegn, irettesatte Han strengt deres uvitenhet da Han sa: "Dere hyklere! Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!" -

Etter sin oppstandelse irettesatte Han disiplenes uvitenhet da Han sa til dem: "så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham."............. Kort sagt var det jødenes mangel på kunnskap, hva disse profetiene angikk, som fikk dem til å forakte sin Messias. Og dette resulterte igjen ikke bare i romersk okkupasjon, men også i evig fordømmelse. Lukas 19:42,44

Hva da med vår forventing av Hans 2 komme?

Han sier videre "Hvis profetiene som gjaldt den apostoliske tidsalder, ble gitt for at de som levde da skulle omvende seg og tro på sannheten - og hvis det var deres oppgave å granske disse profetiene om den siste tid oss som lever midt i frafallet, slik at vi kan bli i stand til å forstå sannheten og bli faste i troen - og er det ikke også vår oppgave å granske disse profetier med all flid? Hvis Gud var så vred på jødene fordi de ikke gransket profetiene angående Kristus mer ivrig, vil Han da unnskylde oss hvis vi unnlater å granske de profetiene Han har gitt oss om Antikrist?For det vil ganske sikkert bli like så farlig og like så lett for kristne å følge Antikrist - som det var for jødene å forkaste Kristus...."

"... de (jødene) var jo oppmerksomme på disse profetiene, og de levde i forventingen om vår Frelsers komme på den tiden da han kom. De var bare ikke klar over at Han skulle komme 2 ganger. De forstod beskrivelsen av Hans andre komme, men med den forskjell at de trodde dette gjaldt Hans første komme. Hans andre komme, men med den forskjell at de trodde dette gjaldt Hans første komme. Hans andre komme var altså mye enklere og klarere å forstå for dem enn Hans første - som de jo ingenting forstod av.

Hvordan skal da vi unnfly som absolutt ingenting forstår av Hans andre komme, men forklarer det hele allegorisk? Og hvis jødene ble så hårdt straffet fordi de ikke forstod den første og heller vanskelige profetien, hva kan da vi anføre som unnskyldning som ikke har noen kjennskap til det som trer mye klarer fram! Vi har den fordelen at Han første komme er blitt åpenbart for oss, men som var skjult for jødene. Hans andre kommer er også mer inngående forklart i NT." Newton

Jeg tenker at summen at det Newton skriver er at vi faktisk har en plikt å søke å forstå den tiden vi lever i, og å forstå hva som skjer rundt oss. Derfor må vi aldri slutte å søke Herren i skriften om Endens tid. Det ligger ett ansvar på oss når ondskapen blir åpenbart, og vi ikke forstår det eller ønsker å forstå det. Det gjelder å ha rett fokus ved å leve nær vår Herre!