7 mars 2018 - Dyret fra Midtøsten

Islam er utvilsomt en satanisk religion - og er en type avart av GT og NT - iblandet 1001 natt. Bibelsk sett, blir det mer og mer tydelig, at Islam faktisk er Daniels 4 dyr:

"Da ønsket jeg å få en pålitelig forklaring på det fjerde dyret. Det var forskjellig fra alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av bronse. Det åt og knuste, og det som var igjen, tråkket det ned med føttene.  Jeg ønsket også en forklaring på de ti hornene det hadde på hodet, det nye hornet som skjøt opp, og de tre andre hornene som falt av så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og det så større ut enn de andre. Jeg så på mens dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem,  inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige tok over riket.

Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 

Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.  Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid.  Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem.»" Daniel 7:19-27.

Grunnen til at det 4 riket ikke er Romerriket, er fordi Romerriket for det første ikke kommer fra Midtøsten (alt i Bibelen handler om nasjonene rundt Israel). Dessuten så ødela ikke Rom strukturen til nasjonene og ødela heller ikke deres historiske momenter. De lot de stå - og de lagde den Romerske freden "Pax Romana". Og bygde infrastrukturer som veier- vannforsyning ol. Evangeliet gikk også raskt frem pga disse veiene og fordi de var beskyttet av Romerne. Bare les om Paulus hvordan han ble beskyttet av Romerske soldater i Ap.Gjerninger.

Mens Islam knuser og ødelegger alt - og historiske gjenstander blir gjerne ødelagt - og kulturer som var der - blir utryddet. Islam passer best som det 4 dyret - nå som vi er så langt inn i Endetiden.

Det andre er Nebukadnessars Statue i Daniel 2. De 2 beinene - kan best forstår som Shia og Sunni - det som deler Islam. Tærne er den siste tidens enhet - hvor man blander sammen leire og jern (som fungerer dårlig) - og innehar stor makt. Og utav den makten - så vil også Antikrist reise seg opp - og felle 3 konger - av de 10 som en gang vil styre - og bli deres leder - mot Harmageddon. I synet til den sekulære jødiske gutten Nathan - som fikk ett besøk til Himmelen - så viste Gud han at Obama vil være Gog - og da sannsyneligvis også Antikrist.

Og en dag - så vil alle nasjoner samle seg rundt Jerusalem - for å angripe den - og så vil hæren bli totalt ødelagt - når den ekte Messias dukker opp - på sin Hest - Åp. 19.

Islam er ett verktøy for å frembringe 3 verdenskrig og Den Nye Verdensorden

1 verdenskrig, den russiske revolusjonen, 2 verdenskrig etc. var allerede planlagt lenge før, allerede på 1800 tallet, så forutså Albert Pike, en stormester i Frimurerordenen, hva fremtiden vil bringe. Og han snakket om 3 verdenskrig, og at Islam ville bli brukt som ett verktøy.

Hvorfor Islam ikke er en religion

God kveld! Jeg er her for å snakke om et emne som ingen ønsker å diskutere - religion. Mange mennesker i vårt ex-kristne samfunn (særlig journalister) er redd for det, feilinformert om det og uvitende om de mest grunnleggende teologiske begrepene. Og våre teologer er ofte for spesialisert i sitt arbeid til å være i stand til å diskutere religion selv på en overfladisk måte eller våre kirkemenn er ofte mer opptatt av å finne en felles plattform som de glatter over og ignorerer islams teologi.

Våre største Islam kritikerne begrenser sine angrep til de ikke-religiøse aspekter ved islam, enten i sin politiske side eller dens rettslige side. Men når vi diskuterer politiske islam eller sharia alene, innebærer det at det er en religiøs islam som er helt greit, at vi ikke trenger å bekymre oss for det. Og vi lar de store problemene med islamisering - muslimsk innvandring, moské bygningen, deres misjonering i våre fengsler og militære og infiltrasjon av våre statlige institusjoner, lar vi være helt urørt og helt urørlig.

Så jeg tror vi trenger å ta noen skritt tilbake for å undersøke islam som en helhet og bredt definere konturene av Islam - hva det er og hva det ikke er.

Les hele innlegget her.

Forskjellen mellom Allah og bibelens Gud

Jeg ser det råder en misforståelse om dette med Koranens Allah og Bibelens Gud.
Det er viktig å være ærlig om hva man snakker om.
Koranens Allah er ikke samme Gud som Bibelens Gud.

Arthur Jeffery, en av de fremste islamekspertene i vest i moderne tid, og professor ved islam- og midtøstenavdelingen ved Colombiauniversitetet, noterer:
" Navnet Allah, som Koranen selv vittner om, var vel kjent i det forislamske Arabia. I virkeligheten ble både det, og dets feminine variant Allat, påtruffet ikke så skjelden blandt de teoforiske (gudsrelaterende) navnene i inskripsjoner fra Nordafrika."

Ordet "Allah" kommer fra det sammensatte arabiske ordet "al-ilah". Al er bestemt artikkel og ilah det arabiske ordet for "gud". Det er ikke et låneord, det er ikke heller det assyriske ordet for Gud. Det er rent arabisk.
Og det er dermed heller ikke et hebreisk eller greske ord for Bibelens Gud, Jahve/Jehova, Yeshuah.
Allah er en ekte uforfalsket arabisk term som sikter på en arabisk gudom.

I følge Hastings Encyklopedia of Religion and Ethics er Allah "et egennavn som bare kan anvendes om deres (arabernes) spesielle Gud", og i følge Encyklopedia of Religion er Allah "et forislamskt navn...tilsvarende det babylonske Bel".

For de som har vanskelig med å tro at Allah var et hedensk navn på en spesiell hedensk guddom i det forislamske Arabia, kan følgende sitat være til hjelp:
"Allah har blitt påvist i arabiske inskripsjoner innen islam" (Encyklopedia Brittanica).
"Araberne aksepterte og tilbad, innen Muhammeds tid, på sin måte, en høyeste gud som kaltes Allah" (Encyklopedia of Islam, utg Houtsma)
"Allah var kjent for de forislamske araberne; han var en av gudommene i Mekka." (Encyklopedia of Islam, Utg Gibb).
"Ilah forekommer i forislamsk poesi...Gjennom flittig anvendning trakk man sammen al-ilah til allah, ofte bekreftet i forislamsk poesi "(Encyklopedia of Islam, utg Lewis).
"Navnet Allah forekom innen Muhammed "(Encyklopedia of world Mytholohgi and legend).
Muhammed plukket opp en av mange ørkenguder, og gjorde ham til Gud.

"Utspringet til dette navnet går tilbake til forislamsk tid - Allah er ikke et allment navn for "Gud" (eller "en gud"), så muslimene må altså anvende et annet ord eller en annen form om man vil peke ut noen andre en sin egen spesielle guddom." (Encyklopedia of Religion and Ethics).

Som en bekreftelse på overnevnte avsnitt kan man nevne følgende navn som du kan slå opp og undersøke verkene til: Henry Preserved Smith, Harvarduniversitetet, Dr Kenneth Cragg (tidligere utgiver av ansette Muslim World), Dr W Montgomery Watt (professor i arabisk og islam ved universitetet i Edinburg, foreleser av Islam), Caesar Farah (forfatter av boken om Islam) og midtøstenekspert E M Wherry, vilken oversettelsene av Koranen til engelsk anvendes ennå i dag.

Bibelens Gud Jahve/Jehova/Yeshua åpenbarte seg for Moses på fjellet Sinai og gav oss de ti bud.
Bibelens Gud åpenbarer at BARE han skal tilbes. ALL avgudsdyrkelse er synd.
Et av budene er - det første : "Du skal ikke ha andre guder enn meg!".

Hvor kommer så Allah i fra?
I arabia ble solguden betraktet som en kvinnelig gudinne og månen som den mannlige guden. Som mange eksperter har klargjort (f eks professor Alfred Guillaume) kaltes MÅNEguden ved mange ulike navn, og en av dem var "Allah".
Navnet ALLAH anvendtes altså som månegudens personnavn, utover de titler som kunne gis til ham.
Allah, måneguden, var gift med solgudinnen. Tilsammen ga de opphav til tre gudinner som kaltes "Allahs døttre". Disse tre gudinnene hette Al-Lat, Al-Uzza og Manat. Allahs døtre ble betraktet tilsammen med Allah og solgudinnen som "høye" guder. De ble med andre ord ansett for å være de fremste av de arabiske gudommene.
"Ved siden av Allah tillba de imidlertid en skare mindre guder og "døtre til Allah" (Encyklopedia of World Mythologi and Legend).
SYMBOLET for tilbedelse av måneguden innen den arabiske kulturen, og på andre hold i hele midtøsten, var...helt riktig, en halvmåne.
Arkeologer har gravd fram tallrike statuer og hieroglyfinskripsjoner der en halvmåne var plasert ovenfor gudomens hode for å symbolisere tilbedelsen av måneguden. Månen ble betraktet i allminnelighet som en kvinnelig gudom i det nære orienten, men araberne betraktet den som en mannlig gudom.

Quarishstammen som Muhammed tilhørte, var spesielt hengiven mot Allah, måneguden, og i særdeleshet Allahs tre døtre som ble sett på som meglere mellom menneskene og Allah.
Dyrkingen av de tre gudinnene Al-Lat, Al-Uzza och Manat spilte en viktig rolle i tilbedelsen ved Kaba i Mekka. Allahs første to døtre hadde navn som var femininformer av Allah.
Det arabiske navnet på Muhammeds far var ordrett "Abd-Allah". Hans onkels navn var "Obied-Allah". Disse navn avslører hvor personlig overlatte Muhammeds hedenske familie var i sin tilbedelse av måneguden. Et avbilde av Allah ble plasert ved Kaba ved siden av de andre avgudene. Hedningene ba mot Mekka og Kaba ettersom det var der deres guder var.
Det var helt rimelig for dem å vende seg i retning mot sin gud og tilbe. Ettersom avbildet av deres gud, måneguden Allah, var i Mekka, ba de mot Mekka.
Tilbedelsen av måneguden strekker seg langt bortenfor tilbedelsen av Allah i Mekka. Innen hele den fruktbare halvmånen brukte man tiden til å be til månen. Dette forklarer delvis islams raske framgang blandt arabiske grupper som i tradisjon hadde tilbedt måneguden.
Anvendingen av halvmånen som symbol for islam på islamske lands flagg og ovenpå moskéer og minareter er en gjenlevning fra den tiden da Allah ble tilbedt som måneguden i Mekka.

 Mens dette kan komme som en overraskelse for mange sekulariserte OG kristne som feilaktig har antatt at Allah helt enkelt var navnet på Bibelens Gud, så innser utdannete muslimer i allmennhet det rette forholdet.

Hva så med Bibelen, finns navnet Allah i Bibelen?
Nei, noen få har to argumenter (utenom villfarelsen at monoteistiske guder må være samme gud) på hvor Allah skulle være nevnt i Bibelen.

Det ene er en feil oppfatning av at Halleluja, (engelsk Allelujah) skulle komme fra
navnet Allah. Det er lett å motbevise dette ettersom det hebreiske ordet ikke er to ord, men et sammensatt ord som betyr lovet være Jahve/Jehova. Guds navn finns alltså i slutten av ordet; jah. Navnet Allah finnes helt enkelt ikke i dette ordet.

Det andre er at det Jesus ropte på korset, "Eli, Eli" skulle være "Allah, Allah"! Dette er også grepet ut av løse luften, ettersom det greske nye testamentet i Bibelen gir den arameiske oversettelsen, ikke den arabiske oversettelsen av avsnittet i Salme 22:1.

Historisk sett, er det også umulig for Bibelens forfattere å prate om Allah som Gud. Hvorfor? Jo, fram til ca 600 e kr da Muhammed gjorde Allah til "den eneste" Guden, var Allah navnet på en hedensk guddom. Ettersom Bibelen var ferdigskrevet lenge innen Muhammed engang var født, hvordan kunne den da prate om en monoteistisk Allah formet av Muhammed?

I virkeligheten hadde Bibelens forfattere aldri navnet Allah i tankene. Fram til Muhammeds dager var Allah en hedensk gud blandt mange, og hans navn et spesielt navn på den Måneguden som ble tilbedt i Arabia.
De bibelske forfatterne skulle aldri ha forvekslet Allah med Jehova, like lite som de skulle ha forvekslet Baal, Buddha eller djevelen med Jehova.

Så sier noen; "Men anvender ikke den arabiske Bibelen navnet Allah på Gud?
Allah må da være det bibelske navnet på Gud?"
Svaret henger sammen med tidspunktet. Var Bibelen oversatt til arabisk på Muhammeds tid? Nei! Den første oversettelsen av Bibelen til arabisk kom ikke før omtrent ved 800 tallet.
Da, på 800-tallet, avr islam den dominerende politiske kraften i araberlandene, og de som oversatte Bibelen til arabisk sto innenfor en vanskelig situasjon.
Om de ikke anvendte Allah som navn på Gud, kunne de få utstå lidelse fra de fanatiske muslimene som , utifra sin religion, trodde at Koranens Allah var den samme som Bibelens Gud.
Ettersom Allah på den tiden gjennom islams dominans var det vanlige navnet på Gud, bøyde seg oversetterne for det politiske og religiøse trykket og anvendte Allah i den arabiske Bibelen.

Gjennom at den arabiske oversettelsen av bibelen kom 800 år etter at Bibelen ble fullbyrdet, kan den ikke ha noen betydelse for spørsmålet om Allah i sitt utspring var navnet på Bibelens Gud.
Et åpenbart faktum er likevel, til slutt, at en oversettelse av Bibelen til arabisk på 800-tallet ikke kan anvendes til å styrke oppfatningen om at de bibelske forfatterne, som skrev adskillige århundrer tidligere på hebreisk og gresk, anvendte det arabiske ordet Allah på Gud. Det blir naturligvis helt feil.

Sluttkonklusjon: Mange vestlige mennesker utgår fra at Allah bare er et annet navn på Gud. Dette beror på deres bristende kunnskap om forskjellene mellom Koranens Allah og Bibelens Gud, og at de muslimske propagandistene som i oppfattelsen avat Allah bare er et annet navn på Gud, ser mulighet for å omvende vestverdens mennesker til Islam.
Bibelen og Koranen er to konkurrerende dokument som skiller seg i oppfatning om gudomen. Dette kan man aldri bortse fra.

Foruten navnet, er inneholdet som finnes i beskrivelsen av Allah, et helt annet enn inneholdet i Bibelens beskrivelse av Jehova/Jahve eller Yeshuah.
Allah, den gud Muhammed gjør om til en monoteistisk gud, er ikke samme Gud som Bibelens Gud.
Allah har ikke en sønn.
Allah har ikke tilgitt oss alle synder.
Allah ofret ikke sin sønn for vår skyld.
Ingen kan komme til Allah bare gjennom Jesus.
Man kan ikke ha en personlig relasjon med Allah.
Allah - den gud Muhammed mener han får åpenbarelse om, er ikke samme gud som Bibelens Gud.
Det er det ingen som helst tvil om.

Om dun likevel er i tvil.
Se for deg Gud inspirere Johannes, Peter og Muhammed:

Øyenvitnet Johannes i Johannes evangelium:
"30 Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn."


Øyenvitnet Peter i apostelgjerningene:
11 Han er den steinen dere bygningsmenn vraket, men som er blitt hjørnestein.
12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»Muhammed forteller at koranens Allah derimot sier:
" De kristne sier Messias er Guds Sønn Det er ytringen fra deres munner, i samsvar med de vantro før dem. Måtte Allah drepe dem! For de har vendt seg bort ! (Sura – al – Tawba 9:30) "


Er det samme Gud vi prater om?
Selvsagt ikke.

Vennlig hilsen
Potetmosen

Vilddjuret och hans rike - Ett gästinlägg av Tage Bergman

Jesus Kommer Snart!

En blogg med fokus på tidens tecken och Jesu snara återkomst!

 Artikkelen kan leses her.
 
 
 TORSDAG 28 AUGUSTI 2014

Vilddjuret och hans rike - Ett gästinlägg av Tage Bergman

 
Med jämna mellanrum så kommer jag att ha gästinlägg från syskon som delar tankar om Jesu återkomst, tidens tecken och den yttersta tiden. Den här är andra gången som jag har glädjen att dela ett inlägg som är skrivet av broder Tage Bergman. I detta inlägg delar han mycket intressanta tankar kring ett islamistisk syn på Antikrist och vilddjurets rike.

Varför är det så oroligt i Mellanöstern? Allting startade då Gud gav Abraham ett löfte om ett land, Löfteslandet. Ett heligt land, med en helig stad och ett heligt folk. Det Löfteslandets utbredning är större än vad Israel fram till i dag haft i sin besittning. Det landet vill Satan utplåna. Därför koncentreras Mellanösterns oroligheter just där. Kan Satan ta över hela det utlovade området och driva ut judarna i havet och utplåna Löfteslandet då blir Gud en lögnare precis som Satan, för då höll inte Gud sitt löfte till Abraham.

Jag kommer i den här texten att titta lite på bakgrunden till varför allt detta händer och hur man kan tolka Bibeln i fråga om Vilddjuret och hans rike. I största möjliga mån kommer jag att undvika ordet "Antikrist" och istället tala om de uttryck som Uppenbarelseboken använder, "Vilddjuret från havet" och "Vilddjuret från jorden". Det gör att det blir lättare att hålla isär begreppen. Färgmarkeringarna jag gjort i texten kanske också kan vara till nytta.

Satan            en eldröd drake

Vilddjuret     från havet                           Vilddjursriket

Vilddjuret     från jorden                          Antikrist

Vilddjuret från havet

Upp. 13:1-10

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och drakengav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"

 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga [Israel] och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Först en liten bakgrund. I Upp. 12 beskrivs Satan som en Drake med sju huvuden och tio horn. De sju huvudena är sju riken som genom årtusendena ockuperat landet Israel. Det är Egypten, Assyrien, Babylonien, Persien, Grekland, Romarriket och det sista Vilddjursriket från havet. De sju huvudena nämns först och kronorna sitter på de sju huvudena, då läggs betoningen där. När vi då här i Upp. 13 läser att Vilddjuret har tio horn och sju huvuden och att kronorna sitter på de tio hornen så har fokus flyttats från de sju stormakterna till det sista och sjunde Vilddjursriket från havet.

Jesus säjer till Johannes i Upp. 17:9-10 att ett rike "är". Det är Romarriket, det sjätte riket. Johannes fick sin uppenbarelse omkring år 90 e.Kr. Då var Romarriket fortfarande vid liv.

Upp. 17:9-10

Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit, och när han  kommer får han bli kvar bara en kort tid.

Fem har fallit. Egypten, Assyrien, Babylonien, Persien och Grekland

En är. Romarriket.

En har ännu inte kommit. De 10 kungarnas rike, eller Vilddjuret från havet.Eldröd drake från Avgrunden (7 huvuden)

Huvud 1

Huvud 2

Huvud 3

Huvud 4

Huvud 5

Huvud 6

Huvud 7

Egypten

Assyrien

Babylonien

Persien

Grekland

Rom

10 horn

När Jesus beskriver det sjunde riket förklarar han att det "var",  "inte är" men "ska komma". Men Romarriket "var" under hela Johannes livstid, så Romarriket är inte det rike som ska komma.

Upp. 17:8

De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.

Det rike Johannes fick se skulle komma har funnits tidigare, det "var". När Vilddjuret från havet beskrivs i Upp. 13 så beskrivs det som en leopard, en björn och ett lejon. Det är tre av de fyra djur som Daniel drömde om och de representerar Grekland, Persien och Babylonien. Det kommande vilddjursriket har drag av dessa tre riken och deras ledare, och det uppträder inom de rikenas område. Daniels fjärde djur är inte Romarriket (6:e huvudet) utan Vilddjuret från havet (7:e huvudet). Varken Daniel eller Nebukadnessar [Bildstoden] får någon syn om Romarriket. De drömmer om Satans 3:e, 4:e, 5:e och 7:e huvud, de riken som kommer efter Nebukadnessar på Babyloniens område. Uppenbarelsebokens sju huvuden är de som påverkat staten Israel, och Nebukadnessars och Daniels syner handlar om de riken som funnits på Babyloniens område.

Syftet med Nebukadnessars bildstod var att den skulle tillbedjas. Dan. 2:40 säjer att det fjärde djuret [7:e huvudet] är hårt som järn och ska krossa allt. Hur var det då under Romarnas ockupation av Israel? Redan vid tolv års ålder kunde Jesus följa sina föräldrar till Jerusalem där han undervisade de skriftlärda på ett sätt så de tappade hakan. Under hela Jesu verksamhetsperiod kunde han fritt gå omkring i landet och undervisa människorna om himmelriket. Någon kross av tron fanns inte och något tvång att tillbe kejsaren fanns inte heller, så Romarriket är inte riket av järn som krossar allt, även tron.  

Efter Romarriket kom ett rike som inte så många känner till. Det är det Osmanska riket, eller det muslimska kalifatet. Det täckte hela Babyloniens område.  Ett kalifat är ett muslimskt område som styrs av en kalif.  En kalif är en politisk och andlig ledare. Ordet kalif (khalīfah) betyder "ställföreträdare".

Så här ser övergången från det sjätte till det sjunde riket ut. Makten flyttas från Rom till Konstantinopel och Rom "dör" därmed på riktigt. Det Bysantinska riket, även kallat ÖstRom, lever vidare flera hundra år efter det att Rom fallit. Efter det kommer det Osmanska riket, eller det muslimska kalifatet.

753 f.Kr.-476 e.Kr.             Romarriket

330                                      Romarrikets huvudstad flyttar till Konstantinopel.

330-1453                            Bysantinska riket (Östrom) med Konstantinopel som huvudstad.

1454                                    Konstantinopel belägrades och intas av Osmanska riket.

1299-1923                          Osmanska riket (Islam).

1517                                    Jerusalem intas.

1923                                    Osmanska riket "dör", republiken Turkiet utropas.

20??                                    Vilddjuret från havet (10 kungar).

Det är det Osmanska riket som ser ut att ha fått ett dödligt sår och vi kan vänta oss det ska uppstå igen och bli Vilddjuret från havet.

Upp. 13:3

Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts.

Notera att såret som det sjunde huvudet får inte dödar riket utan det ser bara ut att vara dött. Det dödliga såret fick Osmanska riket efter första världskriget då det splittrades till de arabiska/muslimska nationer vi ser idag. Saddam Hussein försökte väcka upp det sjunde vilddjursriket genom att återuppbygga Babylon, men han var för tidigt ute. Första världskriget ledde till att huvudet fick ett dödligt sår. Andra världskriget ledde till att staten Israel återuppstod.

Vilddjuret kommer från havet. När Upp. 17 talar om Skökan som "tronar på många vatten" kommer också förklaringen till vad "havet" betyder. "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk". Detsamma gäller Vilddjurets rike, det är ett rike som stiger upp ur flera länder, språk och folkslag. Det stiger upp ur folkhavet.

Upp. 17:12

Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.

Dan. 7:24

De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.

De tio kungarna regerar tillsammans med Vilddjuret under "en enda timme", det regerar endast en kort tid, så det slutgiltiga utseendet ser vi inte än. De tio hornen som riket består av skulle kunna vara de som nämns i Ps. 83. De är tio till antalet och de skulle passa bra in i ett kalifat. De rådslår alla mot Israel och vill utrota dem så att de inte längre är ett folk.

Ps. 83:2-9

Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!" I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filistéerna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn.Eldröd drake från Avgrunden (7 huvuden)

Huvud 1

Huvud 2

Huvud 3

Huvud 4

Huvud 5

Huvud 6

Huvud 7

Egypten

Assyrien

Babylonien

Persien

Grekland

Rom

10 horn

 


Vilddjuret från havet (10 horn)

Horn 1

Horn 2

Horn 3

Horn 4

Horn 5

Horn 6

Horn 7

Horn 8

Horn 9

Horn 10

Edom

Ismael

Moab

Hagarit

Gebal

Ammon

Amalek

Filistéer

Tyrus

Assur
                               
Det är också de här folken som Hesekiel, Jeremia och Jesaja profeterar domar över.

Främst bland dem som vill utrota Israel är Edom och Ismaeliterna. Assur har också slutit sig till dem. Vi ska titta närmare på de tre.

 Esau - Edom

Först tittar vi på Esau. När Isaks hustru Rebecka väntade sitt första barn visade det sig att det var tvillingar. Hon fick Esau och Jakob.

1 Mos. 25:23-26

"Två folk finns i ditt [Rebeckas] moderliv, två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket skall bli starkare än det andra, och den äldre skall tjäna den yngre." När tiden var inne att hon skulle föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. De gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram och han höll handen om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob.

Jakob fick senare namnet Israel. Namnet Edom fick Esau för att han sålde sin förstfödslorätt för en röd soppa. Esau betyder hårig och Edom betyder röd.

1 Mos 25:29-34

En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken, alldeles utmattad. Han sade till Jakob: "Låt mig få äta av det röda, det röda du har där, för jag är helt utmattad." Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sade: "Sälj då din förstfödslorätt till mig." Esau svarade: "Jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt?" Jakob sade: "Ge mig din ed på det." Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt.

Det hände sig också att när brödernas far, Isak, skulle välsigna den förstfödda [Esau], blev Isak lurad av Jakob att välsigna honom istället. Det förlät aldrig Esau sin bror.

1 Mos. 27:41

Esau fylldes av hat mot Jakob på grund av den välsignelse som hans far hade givit Jakob [Israel]. Han sade till sig själv: "Snart kommer den tid då vi skall sörja vår far. Då skall jag döda min bror Jakob".

Esau byter sida 
I ett försök att hämnas sin förlorade förstfödslorätt så gick Esau till Ismael och gifte sig med en av hans döttrar. Esau var född på förbundssidan med Abraham, Isak och Jakob, men han lämnade förbundet då han gifte sig med Ismaels dotter. Han kände ingen aktning för sina fäders Gud (Dan.11:37). Från Esau har vi det vi idag kallar för edomiter och palestinier.

Haman (Esters bok) och Herodes (Jesu tid) var edomiter. Även Mahmoud Abbas - Fatah, PLO.
Kampen mellan Jakob och Esau är grunden för all tolkning av ändetidens händelser. Genom årtusendena har brödernas ättlingar legat i luven på varandra. I täten för de som vill utrota Israel går Edom.

 

Ismael

Den andra av de tio vi ska titta på är Ismael.
 
Gud gav Abraham ett löfte om en son. Men Sara och Abraham var gamla. Därför lovade Sara Abraham att gå in till tjänstekvinnan Hagar för att få en son. Guds löfte om en son kom från himlen, medan Saras löfte var jordiskt. Resultatet blev ett löfte från himlen, Isak, och ett löfte från jorden, Ismael. Från det jordiska löftet kommer sedan Vilddjuret från jorden. Om Ismael står det att han kommer att vara i ansiktet på sin bror. Så har det alltid varit historiskt, och så är det även idag.

1 Mos. 16:12

Han [Ismael] skall vara som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall bo mitt emot* alla sina bröder.

* "Mitt emot" betyder ordagrant: "framför ansiktet på". Annan översättning: "öster om".

1 Mos. 1718-21

Och Abraham sade till Gud: "Låt bara Ismael få leva inför dig!" Men Gud sade: "Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar [12 imamer], och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år".

Av tjänstekvinnans son, Ismael, blir det långt senare ett Vilddjur från jorden. Muslimerna tror att dras tolfte imam [Mahdi] ska komma och befria jorden från alla judar och kristna. Deras frälsare är den vi ser som Vilddjuret.

Dan. 7:8

Men medan jag såg på hornen [10 riken] fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt.

Upp. 13:5

Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord.

De tio kungarnas gemensamma rike, eller kalifat, ges en talesman som är fräck i mun och som Daniel säjer talar skrytsamt. Det är honom vi brukar kalla Antikrist. Uppenbarelseboken nämner honom som Vilddjuret från jorden. Det har två horn som ett lamm men talar som en drake.

Assur

Den tredje av de tio vi ska titta på är Assur.

Mika 5:1-6

Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans [Jesus] ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall han överge dem [himmelsfärden] fram till den tid då hon [Israel] som skall föda har fött [144 000]. Då skall resten [kvarlevan] av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Hanskall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro [1 000-årsriket], tyhan skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid. När Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då kan vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstar ur folket. Och med svärd skall de beta av Assurs land ochNimrods land ända in i dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne kommer in i vårt land och tränger fram över våra gränser.

När Jesus träder fram för att blir herde för Israel kommer han att rädda Israel från Assur. Då borde Assur  vara på plats igen innan dess. Fast idag talar alla om att Vilddjuret kommer från Rom och EU. Assurs land är också Nimrods land. Nimrod var den förste med stor makt på jorden. Han var före de sju huvudena. Likadant är Vilddjuret från jorden, som kommer efter de sju huvudena, den siste med stor makt på jorden innan Jesus kommer och tar över.

1 Mos. 10:8, 10

Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden […] Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land.

Upp. 17:11

Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot sin undergång.

Nimrod kom från Babel i Sinars land. Babylonien är huvudet i Nebukadnessars bildstod och i och med det hjärnan bakom Vilddjursriket. Det sista Vilddjursriket liknar en leopard (Grekland) en björn (Persien ) och ett lejon (Babylonien) och alla omfattade Babylon, men inget av dem sträckte sig till Rom.

Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord"

Det sjunde Viddjursriket ges en mun som talar stora och hädiska ord. Det är Vilddjuret från jorden, eller som vi också säger Antikrist. Han säger "det finns bara en gud [Allah] och Mohammed [Vilddjuret från jorden] är hans profet".

Vilddjuret från jorden

Upp. 13:11-18

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets [10 kungar] hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake."

De två hornen ser jag som shia- och sunnimuslimer.Eldröd drake från Avgrunden (7 huvuden)

Huvud 1

Huvud 2

Huvud 3

Huvud 4

Huvud 5

Huvud 6

Huvud 7

Egypten

Assyrien

Babylonien

Persien

Grekland

Rom

10 horn

 


Vilddjuret från havet (10 horn)

Horn 1

Horn 2

Horn 3

Horn 4

Horn 5

Horn 6

Horn 7

Horn 8

Horn 9

Horn 10

Edom

Ismael

Moab

Hagarit

Gebal

Ammon

Amalek

Filistéer

Tyrus

Assur

 


Vilddjuret från jorden (2 horn)

Den falska profeten

Horn 1

Horn 2

Shia

Sunni
                               

" Det utövar det första vilddjurets hela makt"

Det första vilddjuret i Uppenbarelseboken  är islamska kalifatet med sin ledare Kalifen [7:e kungen], det andra vilddjuret är den falska profeten som höjer sig över alla andra falska profeter. Jämför gärna med Ahasveros [Xerxes], kungen i Persien [björnen], och Haman, kungens närmaste man, i Esters bok. Det var Haman som ville utrota alla judar.

Ester 3:1-2

En tid därefter upphöjde kung Ahasveros [Xerxes] agagiten Haman [edomit], Hammedatas son, till hög värdighet och gav honomfrämsta platsen bland alla de furstar som var hos honom. Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, ty så hade kungen befallt.

Vilddjuret från jorden har hela islamvärlden bakom sig och utövar hela dess makt. Hans budskap är: "Det finns bara en gud och Muhammed är hans profet", och "Islam är en fredlig och tolerant religion". Det är "sanningar" som vi hör om och om igen. Om vi sätter det mot Johannes beskrivning av Antikrist blir det ganska tydligt. Finns bara månguden Allah, och hans profet, vem är då Jesus?

1 Joh. 2:22-23

Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. 

1 Joh. 4:2-3

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

2 Joh. 1:7

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Givetvis förnekar muslimer att Allah är månguden, vad kan vi vänta oss av den falska profetens efterföljare. Islam symboliseras ofta av månskäran och "den strålande stjärnan", Babylons kung (Jes. 14:4), Satans representant.


 
 

Jes. 14:12

Hur har du inte fallit från himlen, (O Lucifer) du strålande stjärna, du gryningens son!

Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken!

"O Lucifer" (heylel) är inte med i svenska bibelöversättningar. (1917 och SFB)

Strongs H1966 heylel Lucifer = "ljusbringare"
1. den lysande, morgonstjärnan, Lucifer
a) av kungen i Babylon och Satan (bildligt)
b) Helel - beskriver konungen i Babel

"och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild".

Vi har en Gud som gett sitt liv för att vi ska ha liv. Islam har en gud som vill att man dödar för honom. Idag vet dödandet inga gränser.

Joh. 16:2

Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud.

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan."

Många är övertygade om att märket är ett inplanterat chip som bär min identitet. Men Vilddjurets märke bär hans namn och hans namns tal. Efter ett storkrig, med den fattigdom, svält, sjukdomar och ransonering, som Uppenbarelsebokens fyra första hästar (sigill) åstadkommer, och efter basunerna som utplånar en tredjedel av människorna samt fördärvar en tredjedel av himmel och jord, och sannolikt mycket av dagens teknologi är utslaget är det inte alls så troligt att märket är ett högteknologiskt chip. Sannolikheten är då mycket större att det blir en betydligt enklare form av märkning, som en bindel på armen eller i pannan.

Vilddjurets namn är viktigt för vilddjuret och de som följer honom i vedermödan, så var det också med människorna på Nimrods tid, de ville göra sig ett namn.

1 Mos. 11:4

Men människorna sa istället: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden".

 

 
 
"Och dess tal är sexhundrasextiosex".
Bokstäverna som översätts till 666 skrivs på grekiska som bilden ovan visar. Notera att det är bokstäver och inte siffror. De tre bokstäverna har ett nummervärde av 666.

Tänk om det är en avbildning av arabisk text istället. Då blir innebörden en helt annan. Två korsade svärd och texten "I Allahs namn".

Odet "tal" (arithmos) kan också betyda mångfald, mängd, massa, myckenhet, talrikhet. T.ex. hörde Johannes "antalet" (arithmos) av de som var märkta med sigill, de 144 000 (Upp. 7:4).

Då skulle vi kunna får vi en alternativ översättning av Upp. 13:18: "Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets mångfald, det är mångfalden av en människa [Muhammed], och hans mångfald är "I Allahs namn".

 
Då har vi två märkta grupper i vedermödan, de 144 000 som är märkta i Lammets och Guds namn  och vilddjurets efterföljare som är märkta i Allahs namn.

Guds märkning.
Upp. 7:3 (Hes. 9:4)

"Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill (Lammets och Faders namn, Upp 14:1) på vår Guds tjänare, på deras pannor." Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar.

Vilddjurets märkning.

Upp. 13:1

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.
 
" ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket"

Det påstås att vi går mot det kontantlösa samhället där chipet i pannan eller på handen ingår, och kanske är det så att samhället blir kontantlöst, men Bibeln säger det inte. Att ingen kan köpa eller sälja är fullt möjligt på andra sätt. T.ex. så har muslimerna ett helt eget banksystem. Sharialagen (lagen av gud) förbjuder redan idag en rättroende muslim att anlita andra banker. De kan inte köpa eller sälja utan en bank som följer sharia.

De som inte är muslimer kan beläggas med en extraskatt "Jizya" (Wikipedia) som kan vara så hög att enda sättet att inte svälta ihjäl, är att konvertera till Islam. Det praktiserades även i det Osmanska riket. Se också "Varlık Vergisi" på engelskspråkiga Wikipedia hur Turkiet beskattade ickemuslimer med över 100% (muslimer 4,94%) för att få kontroll i början på 1900-talet. Människor som inte kunde betala samlades ihop och skickades till arbetsläger. Det känner vi igen från historien. Satan har övat på sin strategi både en och två gånger.

" Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbadvilddjurets bild".

Strongs G4352

Tillbad (proskyneō) - att nudda pannan i marken och visa vördnad.

Dan. 3:4-6

"Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål: När ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, lyror, psaltare, säckpipor och alla andra slags instrument, skall ni falla ner och tillbe den staty av guld som Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han skall genast kastas i den brinnande ugnen." 
 

 
 
I björnens rike nuddar man pannan i marken och visa vördnad för Haman, i lejonets rike nuddar man pannan i marken och visa vördnad för bildstoden. I leopardens rike där vi hittar Antiochos IV Epifanes. Det var han som satte upp "förödelsens styggelse". Det sista Vilddjursriket liknar dessa tre.

Järn och lera

Dan. 2:40-43

Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

Nebukadnessar fick se att det fjärde riket i bildstoden skall vara starkt som järnDaniel fick dessutom i sin syn se att det hade tänder av järn.

Dan. 7:7

Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Herren ger Jesaja svaret på vilka som har ett glupskt gap (och kanske då också tänder av järn). En käke på västra sidan om Israel och en käke på den östra sidan. Det är araméerna [Syrien] och filistéerna [Gasa].

Jes. 9:11-12

HERREN reser upp Resins ovänner mot dem [Israel] och uppeggar deras fiender, araméerna [Syrien] från den ena sidan,filistéerna [Gasa] från den andra, och de skall sluka Israel med glupska gap.

Resin var araméernas sista kung innan Assyrien tog över hans område

" det skall vara ett splittrat rike"

Direkt efter det att Muhammed dog splittrades riket i Shia- och Sunnimuslimer, och de har varit som hund och katt mot varandra sedan dess. Så kommer även det sjunde riket att se ut när det får liv igen.

"Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera".

Många har försökt att förklara järnet och leran som diktatur mot demokrati eller öst mot väst, men det går inte att hitta bibelstöd för det. Däremot finns ett intressant bibelställe som förklarar vad leran symboliserar. Så här står det.

Jer. 18:1-6, 11-12

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: "Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord." Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.

Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka [Vedermödan] åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta."

Israel är alltså leran, och järnet har vi sett att det är det islamska kalifatet. Det är Israel och de muslimska staterna som kommer att blanda sig med varandra och förena sig genom giftermål i ett sjuårigt förbund. Gud gjorde ett förbund med Israel genom Abraham. Det förbundet beskrevs i termer av ett äktenskap där äktenskapskontraktet var lagen. I det kontraktet gav Gud Israel löfte om landet. Nu vill Satan genom Vilddjuret ta över Guds roll och "stadfästa [bekräfta] förbundet" med ett sjuårigt fredsavtal [vedermödan]  och på så sätt ge Israel rätten till sitt land. Men precis som järn och lera inte kan förenas, lika lite kan Guds rike och Satans rike förenas. Först lovade Israel Gud sin trohet, och nu ger man den till Vilddjuret. Inte undra på att Gud förnärmat kallar Israel för "kvinnan" i Uppenbarelseboken.

`Arab   (hebreiska)                                   stäppinnevånare, beduiner, araber

'arab    (hebreiska)                                   bakhåll

`arab (arameiska) Dan 2:43                     blanda, gå samman

Jes. 2:6

Du [Herren] har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filistéerna[Gasa]. De ingår förbund med främmande folk.

Esra 9:1-2

Då detta [brännoffret till Herren] var fullgjort kom några av furstarna fram till mig och sade: "Varken folket i Israel eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och från de avskyvärda handlingar som utförts av dem, avkananéerna, hetiterna, perisséerna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoréerna. Ty de har tagit hustrur åt sig och åt sina söner bland deras döttrar, och så har det heliga släktet blandat (`arabsig med de främmande folken. Furstarna och föreståndarna har varit de första att begå sådan otrohet."

Vanlig invändning


Men säger inte Dan. 6:26 att Antikrist komma från det folk som förstörde Jerusalem och templet? Den som förstörde templet var Titus och han var romare och utsänd av sin far, kejsaren. Alltså kommer Antikrist från Rom.

Vi tittar närmare på det. Vid tidpunkten för Jerusalems förstöring, ca. år 70, var Titus stationerad i ett område i Israel som kallades Iudaea(se Wikipedia). Romarriket var stort och det fanns inte tillräckligt många romerska män som kunde bli krigare. Därför fick män från trakten ta värvning i den romerska armen. Så var det också vid Jerusalems förstöring. Det var i första hand edomiter och ismaeliter som Titus arme bestod av, kanske ända upp till 90%. Om då Antikrist ska komma från det folk som Titus hade med sig, ja då kommer Antikrist från Edoms eller Ismaels ättlingar.

Titus och hans far, kejsaren, ville bevara templet, men de soldater Titus hade med sig tappade helt huvudet i sitt raseri mot judarna och gick inte att stoppa. Därför förstördes templet. Det är vad historieskrivarna från tiden berättar.

Förbannelsen


Jag vill visa på det hebreiska ordet för "förbannelsen" ('alah) som drar över jorden.

Strongs H423 (Hebreiska) 'alah

1) ed

2) ed av förbund

3) förbannelse

4) förbannelse, avsky

a) från Gud

b) från människor    

Ps. 10:6-9

Han (den ogudaktige) säger i sitt hjärta: "Jag skall inte vackla, aldrig skall någon olycka drabba mig." Hans mun är full avförbannelse ('alah), av svek och förtryck, under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna, i hemlighet vill han döda den oskyldige, hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll (Ps. 83) på hemlig plats, som ett lejon [Babylon] i sitt snår.

Jes. 24:5-6

Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, 
kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse 
('alahjorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få [kvarlevan] är kvar (efter vedermödan).

Jer. 23:9-10, 13

Om profeterna: Mitt hjärta vill brista i mitt bröst, alla mina ben darrar. Jag är som en berusad man, som en man omtöcknad av vin, för HERRENS och hans heliga ords skull. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ('alahligger landet sörjande, och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. […]

Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting: De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse.

Jesus segrar


Vid Jesu andra tillkommelse då Han sätter sina fötter på Oljeberget kommer Han att uppfylla det löfte Han gav till Abraham. Då kommer Israel att få tillgång till hela Löfteslandet.

Dan. 2:31-35

Du, o konung [Nebukadnessar], såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten [Jesus] loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

Apg. 4:11-12

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."

Dan. 2:44

Men i de kungarnas [10 kungarnas] dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

Tage Bergman

 

Den ukjente og fortiede sammenhengen mellom radikal islam og nazismen overfor det jødiske folk.

Dette er ikke nytt for meg. Jeg visste at det fantes en forbindelse mellom Arafat til Hitler, gjennom hans grandonkel Husseini. Husseini var en personlig venn av Hitler, og gjorde alt for at tyskerne skulle drepe flest mulig jøder. Og det finnes mange i midtøsten som beundrer Hitler og hans Mein Kamp.

En tidligere muslims vittnesbyrd om Islam og ISIL til Barack Obama

 

https://www.facebook.com/video.php?v=866859839993359&fref=nf

Walid Shoebat syn på Islam og endetiden

– Islam spiller en sentral rolle i endetiden

Les hele her.


– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror de kommer til et himmelsk paradis bare de har tatt «Dyrets merke». Dette sier Walid Shoebat, tidligere muslim og palestinsk terrorist. Han studerte Bibelen i et forsøk på å avsløre dens falskneri, men ble i stedet selv overbevist om dens sannhet.

Han kom til tro på Jesus Messias, og hatet han bar på mot jødene og Israel, ble forvandlet til kjærlighet. Shoebat har viet sitt liv til å forklare Bibelens profetier ut fra sin detaljkunnskap om Koranen.

Walid Shoebat er et alias. Han er i dag amerikansk statsborger og bor i USA med kone og barn.

Les hele her.

Carl I. Hagens tale på Levende Ord

Jeg var selv og overhørte det. Og han ble slaktet i media, men jeg synes det er fint at noen tørr å si ting som det er.

2 mai 2014 - Islamister er målrettet for å vinne kriminelle

Islamske ekstremister har begitt seg ut på en strategi for å nå og påvirke innsatte soner sine dommer i amerikanske fengsler, bruker kapellaner og litteratur. Ryan Mauro, i en publikasjon av The Clarion prosjektet , nylig rapportert at den eksempel på Virginia-baserte Dar al-Hijrah Islamic Center, en ekstremist moské deltok tre av 9/11 kaprerne med omfattende lenker til Hamas og Det muslimske brorskap, som er fundraising for sin oppsøkende til innsatte.

Dar Al-Hijrah kunngjorde på sin hjemmeside at det har vært å støtte den åndelige veksten av muslimske innsatte i Washington, DC fengsel, CTF [Kriminal Treatment Facility] og ungdomsforbrytere. 

Forespørselen laget på sitt nettsted er spesielt for donasjoner til å sende 100 Qurans til de innsatte. Tilnærmingen virker målrettet for å inspirere dagens muslimske innsatte, siterer innflytelsesrike og radikale politiske islamis Ibn Taymiyya:  "La mitt fengsel være en åndelig retrett". Nettstedet motiverer også giverne til å gi mot spredningen av islam i fengsler, som sier at "Så mange menn og kvinner akseptere islam i USAs fengsel".

Valget av Ibn Taymiyya som en åndelig og ideologisk mentor er det som er mest urovekkende. The Clarion Prosjektrapport siterer Atta Barkindo, en respektert forsker på politisk islam:   "Noen forskere antyder er det trolig ingen andre islamsk teolog, middelalderen eller på annen måte, som har hatt så mye innflytelse på radikal politisk ideologi islam som Ibn Taymiyya." 

Les hele her.

22 juli 2014 - ISIL en grusom terrororganisasjon dannet med hjelp av USA

Les her mine oversettelser av artiklene til John Litle "Mellom nå og katastrofen":

Del 1, Del 2, Del 3, Del 4Del 5 og Del 6.

 

 

 

22 juli 2014 - ISIL forfølger og dreper kristne

Dette bildet skal angivelig være tatt i den irakiske byen Mosul og viser hvordan kristne hjem er merket og klargjort for plyndring.

Kristne hjem klargjøres for plyndring

Artikkelen kan leses her.

Forfølgelse

Kristne hjem i den irakiske byen Mosul merkes, for å plyndres og rives. Byen er nå nesten tømt for kristne, etter at islamistgruppen ISIL har overtatt kontrollen.

Etter fredagsbønnen i forrige uke sendte jihadistene ut et brev til de kristne lederne i Mosul. Budskapet var krystallklart: Konverter eller betal en ekstra skatt som er pålagt de ikke-muslimske menneskene i Irak. De kristne som ikke lystrer må være ute av Mosul innen lørdag klokken 12.00. Sverdet er den eneste mulighet for de gjenværende kristne, skal det også ha stått i brevet.

I løpet av helgen er det også kommet meldinger om at islamistene nå markerer husene som de kristne har flyktet fra.

Eiendommene blir merket av islamistgruppen ISIL (Den Islamske stat Irak og Levanten) etter at ISIL annonserte kravene til de kristne, fredag. Bygningene blir merket med den arabiske bokstaven «N», som står for ordet «Nasrani», som er det arabiske ordet for kristen. I tillegg har boligene blitt markert med «Tilhører Den Islamske Stat». Ifølge meldinger fra Irak blir hjemmene merket for å plyndres og destrueres. Dette meldes blant annet av nyhetsbyrået AINA (Assyrian International News Agency). Dagen har ikke fått bekreftet opplysningene fra uavhengige kilder.

Den sunnimuslimske islamistgruppen skal også ha markert sjiamuslimske hjem med bokstaven «r», som står for «rwafidh», (forkaster på arabisk).

En ny vekkelse

Stig Magne Heitmann, generalsekretær i Åpne Dører, sier at det ikke er overraskende at ISIL krever at kristne skal forlate dette området.

– Dette viser hva det radikale islam betyr. Noen moderate muslimer vil nok likevel ikke si at denne handlingen er av islam, sier Heitmann til Dagen.

Han mener at islamistene ikke ser at de kristnes nærvær har vært tilstede i byen i flere hundre år. Nærmere 2000 år ifølge Heitmann. Og fra et islamsk perspektiv er kristne et fremmedelement som ikke har rett til å bo i islamske områder.

– Når de religiøse lederne fikk en ende på Jesus og apostelen Jakob, trodde de at de hadde seiret. Men det førte bare til en ny vekkelse, sier Heitmann.

Forlot alt

De kristne som flyktet fra byen hadde også fått klare instrukser fra ISIL om å forlate alt de eide i hjemmene sine. De fikk bare beholde klærne de sto og gikk i. Mange ble likevel ranet av væpnede menn da de flyktet, og ble frastjålet det de hadde prøvd å ta med seg, ifølge NRK.

Heitmann mener dette er en humanitær tragedie. Men påpeker at kristne ikke må bli desperate.

– Djevelens angrep på kirken har vist seg mange ganger. Men vi kristne må ikke gå inn i desperasjon. Men Gud er Gud og lar seg ikke beseire, sier Heitmann.

Tomt for kristne

– Mosul er nå tømt for kristne for første gang i historien, sier patriarken Louis Raphael Sako, av den Kaldeisk-katolske kirke i Bagdad, til nyhetsbyrået AFP. Mange flyktet allerede fredag kveld. Antall kristne i Mosul har sunket drastisk de siste årene. Omkring 60 000 kristne bodde i Mosul før den amerikanske invasjonen i Irak i 2003. I juni i år var det bare rundt 35 000 igjen. Da militante sunnimuslimer tok over byen forsvant enda 10 000 kristne fra byen, ifølge VG.

Paven ber for de kristne

– Vold bekjempes ikke med vold. Vold bekjempes med fred, sa Pave Francis da han utrykket sin bekymring for menneskene som ble tvunget på flukt ut av byen, der de har oppholdt seg i århundrer, skriver The Associated Press. Under den tradisjonelle Angelus-velsignelsen på søndag, sa Paven at han ville be for de forfulgte kristne. Paven oppfordrer samtidig til dialog for å løse de væpnede konflikter rundt om i verden, spesielt i Midtøsten og Ukraina.

Ber om nåde

Patriarken Sako, utsendte et åpent brev, torsdag. Der ber han ISIL om å revurdere utkastelsen av de kristne i Mosul, og poengterer at denne handlingen er i strid med Koranen. Han oppfordrer også de kristne i nærheten til å handle med fornuft og klokskap. Og ta vare på flyktningene som måtte komme.

Den tidligere erkebiskopen, som er den 113. patriark av Babylon, understreker at det står i koranen at «Du har din religion, jeg har min religion», og «Det er ingen tvang til religion». At nå ISIL forfølger de kristne i Mosul, som har levd sammen muslimene i byen i 1400 år, mener Sako at er den absolutte motsigelse.

– Det er et broderlig bånd mellom kristne og muslimer. De har delt hver søte og bitre omstendighet av livet. Kristent og muslimsk blod er blandet og de har kjempet sammen for deres rettigheter og land. Sammen har de bygd en sivilisasjon, byer og en arv. Det er virkelig urettferdig å nå avvise kristne, og kaste de ut av byen, å vurdere de som verdiløse, skriver Sako.

Han refererer også til koranen:

– Koranen befaler tilflukt for enken, den foreldreløse, de fattige og de som ikke har våpen, og respekt til den syvende nabo.